دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری برنامه ریزی حمل و نقل، سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری برنامه ریزی حمل و نقل, سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار - ‏مبانی‏ ‏نظری‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل,‏ ‏نظریه‌ها‏ ‏و‏ ‏د...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 78 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبانی‏ ‏نظری‏ ‏برنامه‏ ‏ریزی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل,‏ ‏نظریه‌ها‏ ‏و‏ ‏دیدگاه‌های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار,‏ ,‏سیاست‌های‏ ‏عمده‌ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پایدار‏فصل‏ ‏دوم‏ : ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏17‏1-2- ‏مقدمه‏ ‏18‏2-2- ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏18‏1-2-2-‏س‏ی‏ر‏ ‏تکامل‏ ‏تفکر‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏شهر‏ی‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ( ‏پس‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980):‏ ‏18‏2-2-2-‏س‏ی‏ر‏ ‏تکامل‏ ‏تفکر‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏22‏3-2- ‏نظریه‌ها‏ ‏و‏ ‏دیدگاه‌های‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏24‏1-3-2- ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏- ‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏شهر‏ی‏ ‏24‏2-3-2- ‏جنبش‏ ‏نوشهرساز‏ی‏ ( ‏نوشهرگرا‏یی‏)‏ ‏27‏3-3-2-‏دیدگاه‌های‏ ‏اند‏ی‏شمندان‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏انسا‏ن‏ ‏محور‏ ‏29‏1-3-3-2- ‏ ‏ج‏ی‏ن‏ ‏ج‏ی‏کوبز‏ ‏29‏2-3-3-2- ‏کال‏ی‏ن‏ ‏بوکانان‏ ‏30‏3-3-3-2-‏دونالد‏ ‏اپل‏ی‏ارد‏ ‏31‏4-3-3-2- ‏پ‏ی‏تر‏ ‏کالتروپ‏ ‏32‏4-2- ‏ابعاد‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏شهر‏ی‏ ‏32‏1-4-2- ‏بعد‏ ‏زیست‌محیطی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏33‏2-4-2- ‏بعد‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏33‏3-4-2- ‏بعد‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏33‏5-2- ‏محورها‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏34‏6-2- ‏اهداف‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏35‏7-2-‏راهبردها‏ ‏و‏ ‏استراتژ‏ی‌‏ها‏ی‏ ‏عمده‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏38‏1-7-2-‏تغ‏یی‏رات‏ ‏در‏ ‏تکنولوژ‏ی‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقل‏ی‏ه‏ / ‏سوخت‏ ‏39‏2-7-2-‏اصلاح‏ ‏نحوه‌‏ی‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏39‏3-7-2-‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏تقاضا‏ ‏39‏4-7-2-‏استراتژ‏ی‏ ‏کاربر‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏40‏8-2- ‏سیاست‌های‏ ‏عمده‌ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏40‏9-2- ‏اصول‏ ‏برنام‏ه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏اس‏ت‏ ‏گذار‏ی‏ ‏در‏ ‏دست‌یابی‏ ‏به‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏41‏1-9-2- ‏محدود‏ی‏ت‏ ‏تردد‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقل‏ی‏ه‏ ‏41‏2-9-2-‏تغ‏یی‏ر‏ ‏ساختار‏ ‏شهر‏ی‏ ‏و‏ ‏کاربر‏ی‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏42‏3-9-2-‏کاهش‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏سفر‏ ‏و‏ ‏تقل‏ی‏ل‏ ‏تأث‏ی‏رات‏ ‏سوء‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏43‏1-3-9-2-‏ترو‏ی‏ج‏ ‏پیاده‌سازی‏ ‏43‏2-3-9-2- ‏ترو‏ی‏ج‏ ‏دوچرخ‏ه‏ ‏سوار‏ی‏ ‏43‏3-3-9-2-‏گسترش‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏عموم‏ی‏ ‏43‏4-9-2-‏تغ‏یی‏ر‏ ‏فرهنگ‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏نقلیه‌ی‏ ‏شخص‏ی‏ ‏44‏5-9-2-‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏تقاضا‏ی‏ ‏سفر‏ ‏44‏1-5-9-2- ‏پیش‌بینی‏ ‏پارکینگ‌ها‏ ‏44‏2-5-9-2- ‏پیش‌بینی‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏حرکت‏ ‏کالا‏ ‏45‏3-5-9-2- ‏پیش‌بینی‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏معلول‏ی‏ن‏ ‏45‏6-9-2- ‏ارتقاء‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏زیست‌محیطی‏ ‏45‏7-9-2-‏توجه‏ ‏به‏ ‏نقش‏ ‏شبکه‌‏ی‏ ‏حمل و نقل‏ ‏در‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بحران‏ ‏حوادث‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی‏ ‏46‏10-2-‏شاخص‌های‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏46‏11-2-‏چالش‌های‏ ‏اصل‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏پا‏ی‏دار‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏51‏1-11-2-‏چالش‌های‏ ‏پا‏ی‏دار‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏51‏2-11-2-‏چالش‌های‏ ‏پا‏ی‏دار‏ی‏ ‏مح‏ی‏ط‏ی‏ ‏و‏ ‏ب‏و‏ ‏مشناس‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏51‏3-11-2-‏چالش‌های‏ ‏پا‏ی‏دار‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏و‏ ‏توز‏ی‏ع‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏52‏12-2-‏چارچوب‏ ‏نظر‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏52‏13-2- ‏پیاده‌سازی‏ ( ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پ‏ی‏اده‌‏ ‏محور‏ )‏ ‏53‏1-13-2- ‏مقدمه‏ ‏53‏2-13-2- ‏ضرورت‏ ‏و‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏موضوع‏ ‏54‏3-13-2- ‏مؤلفه‌های‏ ‏تأث‏ی‏رگذار‏ ‏در‏ ‏محیط‌های‏ ‏پیاده‌سازی‏ ‏55‏4-13-2- ‏اصول‏ ‏و‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پیاده‌سازی‏ ‏62‏5-13-2- ‏راهبردها‏ ‏و‏ ‏سیاست‌های‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏پیاده‌سازی‏ ‏63‏6-13-2- ‏نتیجه‌گیری‏ ‏64‏14-2- ‏دوچرخ‏ه‏ ‏سوار‏ی‏ ‏65‏1-14-2- ‏مقدمه‏ ‏65‏2-14-2- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تردد‏ ‏دوچرخه‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏66‏3-14-2- ‏انواع‏ ‏مس‏ی‏رها‏ی‏ ‏دوچرخه‏ ‏66‏4-14-2- ‏عوامل‏ ‏مؤثر‏ ‏در‏ ‏طراح‏ی‏ ‏شبکه‏ ‏دوچرخه‏ ‏سوار‏ی‏ ‏موفق‏ ‏شهر‏ی‏ ‏67‏5-14-2- ‏نتیجه‌گیری‏ ‏68‏15- 2- ‏جمع‌بندی‏ ‏و‏ ‏نتیجه‌گیری‏ ‏68‏مقدمه ‏ترتیب مطالب فصل حاضر به‏ ‏گونه‌ای است که مبانی نظری و ادبیات تحقیق در حوزه مسائل حمل‏ونقل، به‏ ‏خصوص حمل‏ونقل پایدار از ابعاد مختلف مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. در این فصل ابتدا پیشینه‏ی برنامه‏ریزی حمل‏ونقل به‏ ‏طور عام و حمل‏ونقل خصوصی به‏ ‏طور خاص در جهان و ایران مطرح شده و سپس ابعاد و محورهای مهم موضوع بیان شده و پس از آن بر‏ ‏مبنای ترتیبی که در برنامه‏ریزی راهبردی است اهداف، راهبردها و سیاست‏های حمل‏ونقل پایدار براساس منابع مختلف ارائه شده و در ادامه اصول برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری در دستیابی به حمل‏ونقل پایدار براساس موارد قبل بیان شده و در نهایت شاخص‏ها و چالش‏های پیش‏ ‏روی حمل‏ونقل پایدار ارائه شده است. ‏هدف ‏از ‏تدوين ‏مباني ‏نظري ‏در ‏اين ‏پژوهش، ‏مطالعه‏ی ‏ادبيات ‏نظري ‏مطرح ‏در ‏زمينه موضوع حمل‏و‏نقل پایدار ‏و آشنایی بیشتر با موضوع است تا بتوان داده‏های لازم ‏در ‏مدل‏‏های ‏تحليلی را بر‏ ‏مبنای آن تعیین نموده و‏ ‏به ‏نتايج علمی و دقیق دست یافت.‏2-2- مروری بر پیشینه برنامه‏ریزی حمل‏ونقل‏‏1-2-2-سیر‏ ‏تکامل‏ ‏تفکر‏ ‏برنامه‏‏ریزی‏ ‏حمل‏ ‏و‏ ‏نقل‏ ‏شهری‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ( ‏پس‏ ‏از‏ ‏دهه‏ 1980):‏از آن‏جایی‏که موضوع و مفهوم حمل‏و‏نقل پایدار (موضوع کلی تحقیق حاضر)، در حوزه حمل‏و‏نقل انسان‏محور می‏گنجد و براساس منابع علمی مختلف، پس از دهه 1980 بود که نگرش برنامه‏ریزی حمل‏و‏نقل به سمت مفاهیم و موضوعات حمل‏و‏نقل انسان‏محور گرایش پیدا کرد؛ بنابراین آن‏چه که نیاز است در این تحقیق به آن پرداخته شود ، بررسی دیدگاه‏های حمل‏و‏نقلی پس از دهه 1980 می‏باشد.‏نظريه‏های حمل‏‏ونقلی انسان‏‏محور بعد از دهه 1980 :‏يكي ‏از ‏مهمترين ‏نظریه‌های ‏ارائه ‏شده ‏در ‏اين ‏دوران ، ‏الگوي ‏وونرف ‏يا ‏آرام ‏سازي ‏ترافيك ‏است ‏كه ‏گرچه ‏به ‏لحاظ ‏نظري ‏در اواخر‏ ‏دهه 1960 ‏تبيين ‏گرديد ‏اما ‏از ‏اوايل ‏1980 ‏جنبه ‏عمومي ‏و ‏اجرايي ‏به ‏خود ‏گرفت. وونرف‏ها ‏در ‏واقع ‏خیابان‌های ‏واحد ‏همسايگي طراحي ‏شده ‏جهت ‏محدود ‏كردن ‏سرعت ‏خودرو ‏و ‏اولويت ‏بخشي ‏به ‏حركت ‏پياده ‏و ‏زندگي ‏روزانه ‏ساكنان ‏هستند.

پیشینه و مبانی نظری برنامه ریزی حمل و نقل


سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار


پیشینه و مبانی نظری برنامه ریزی حمل و نقل


سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار


دانلود پیشینه و مبانی نظری برنامه ریزی حمل و نقل


سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار


پیشینه


و

پیشینه


و


مبانی


نظری


برنامه


ریزی


حمل


و


نقل،


سیاست‌های


عمده‌ی


حمل


و


نقل


پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری وپیشینه تحقیق توانمندسازی زنان

پاورپوینت نيازسنجي در برنامه هاي آموزش سلامت

تحقیق در مورد باغ سعدآباد

پاورپوینت وبا (التور)

تحقیق در مورد باغ سعدآباد

پاورپوینت حسابداري اجاره ها

پاورپوینت آشنائی با بیمارستان پرونده پزشکی

مبانی نظری و پیشینه جایگاه بخش انرژی در اقتصاد

تحقیق در مورد تحلیل دارائی ها 90 ص

کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید 26 ص