دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 32 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق برونسپاری و‏ ‏بررس‏ی‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏خدمات‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏12‏2-2 ‏بخش‏ ‏اول‏ :‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ومفاه‏ی‏م‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏و‏ ‏مزا‏ی‏ا‏ ‏و‏ ‏معا‏ی‏ب‏ ‏آن‏ ‏13‏1-2-2 ‏تار‏ی‏چه‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏13‏2-2-2 ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ :‏ ‏15‏3-2-2 ‏مفهوم‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ :‏ ‏15‏4-2-2 ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏16‏5-2-2 ‏معا‏ی‏ب‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏17‏6-2-2 ‏براي‏ ‏برون‏ ‏سپاري‏ ‏چه‏ ‏اقداماتي‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏؟‏ ‏18‏7-2-2‏چرا‏ ‏برون‌سپاري‏ ‏؟‏ ‏20‏8-2-2‏چه‏ ‏نوع‏ ‏فعاليت‏ ‏هايي‏ ‏را‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏کرد؟‏ ‏20‏9-2-2 ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏موفق‏ی‏ت‏ ‏روابط‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏22‏10-2-2‏برون‌سپاري‌هاي‏ ‏موفق‏ ‏24‏11-2-2‏مراحل‏ 10 ‏گانه‏ ‏گارتنر‏ ‏جهت‏ ‏موفقيت ‏در‏ ‏برون‏ ‏سپاري‏ ‏25‏3-2 ‏بخش‏ ‏دوم‏ :‏شرکت‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏فاضلاب‏ ‏استان‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏فعال‏ی‏تها‏ی‏ ‏آن‏ ‏و‏ ‏فعال‏ی‏تها‏ی‏ ‏که‏ ‏قابل‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏هستند‏.‏ ‏25‏1-3-2‏تار‏ی‏خچه‏ ‏صنعت‏ ‏آب‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏25‏2-3-2‏تار‏ی‏خچه‏ ‏شرکت‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏فاضلاب‏ ‏شهر‏ی‏ ‏استان‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏27‏3-3-2‏موضوع‏ ‏وهدف‏ ‏شرکت‏ ‏آب‏ ‏وفاضلاب‏ ‏استان‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏28‏4-3-2‏مرکز‏ ‏شرکت‏ ‏آب‏ ‏وفاضلاب‏ ‏استان‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏28‏5-3-2‏چه‏ ‏خدماتي‏ ‏را‏ ‏بايد‏ ‏برون‌سپاري ‏كرد؟‏ ‏29‏6-3-2‏فعال‏ی‏تها‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏فاضلاب‏ ‏که‏ ‏قابل‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏هستند‏.‏ ‏29‏4- 2 ‏بخش‏ ‏سوم‏: ‏بررس‏ی‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏خدمات‏ ‏شرکت‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏فاضلاب‏ ‏و‏ ‏اجزا‏ی‏ ‏آن‏ ‏30‏1-4-2 ‏حسابدار‏ی‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏:‏ ‏30‏ ‏2-4-2 ‏کاربرد‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ :‏ ‏31‏3-4-2‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏کالاو‏ ‏خدمات‏ ‏31‏4-4-2 ‏عوامل‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏:‏ ‏32‏5-4-2 ‏هدف‏ ‏و‏ ‏کاربرد‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏33‏6-4-2‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏خدمات‏ ‏در‏ ‏صنعت‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏فاضلاب‏ ‏34‏1-6-4-2 ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏آب‏ ‏شرب‏ ‏34‏2-6-4-2 ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏خدمات‏ ‏دفع‏ ‏فاضلاب‏ ‏35‏3-6-4-2 ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ی‏ ‏تول‏ی‏د‏ ‏آب‏ ‏شرب‏ ‏35‏4-6-4-2 ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ی‏ ‏خدمات‏ ‏دفع‏ ‏فاضلاب‏ ‏36‏5-6-4-2 ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏فرا‏ی‏ند‏ی‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏آب‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏دفع‏ ‏فاضلاب‏ ‏37‏5- ‏2 ‏بخش‏ ‏چهارم‏ -‏بررس‏ی‏ ‏تطب‏ی‏ق‏ی‏ ‏بها‏ی‏ ‏تمام‏ ‏شده‏ ‏خدمات‏ ‏قبل‏ ‏و‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏برون‏ ‏سپار‏ی‏ ‏فعال‏ی‏تها‏ ‏وتع‏یی‏ن‏ ‏سهم‏ ‏اجزا‏ی‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏دهنده‏ ‏آن‏ .‏ ‏37‏مقدمه ‏موسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر ماموریت ، رسالت ، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتا در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان ، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقیق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده ، پاسخگو باشند‏ ‏(لوئیس ،2002، 12)-Luis,2002,12‏ ‏.‏بنابراین ، بررسی نتایج عملکرد تجاری شرکتها و راههای بهبود آن ، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود.کیفیت و اثر بخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است .ارائه خدمات و تامین هزینه ها از محل منابع ، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف ، بهبود مستمر کیفیت ، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان ، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است .در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام ‏ ‏شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود‏ ‏(عباسپور ، 1387، 2)‏.‏امتیاز مهم برون سپاری که با مفاهیم مدیریت ریسک-Riok management ‏ ارتباط دارد، بهره گیری از استراتژی واگذاری ریسک است .در این حالت علاوه بر کاهش نرخ وقوع ریسک و احتمالا کاهش تنوع ریسک در سازمان (و انتقال به شرکت طرف قرارداد)، تمرکز سازمان و دپارتمان مدیریت ریسک بر کسب و کار فعلی و ریسک های پنهان در آن بیشتر می شود. برون سپاری در سطح کلان به پاره ای از اهداف اساسی جهانی از جمله کاهش فقر در جهان (توزیع عادلانه تر ثروت) و برابری بیش تر بین جنسیت ها و دسترسی به فن آوری کمک می کند و دارای اثرات سر ریز مثبتی شامل اثرات ناشی از مصرف بیش تر و انتقال مهارت و فن و اشتغال ثانویه می باشد.‏ برون سپاری ظرفیت های محل را نیزتقویت می کند از جمله باعث افزایش کارکنان ماهر و ایجاد خدمات جدید با کاربرد محلی و ایجاد صنعت در جایی که بازار نیست می شود و بازارهای محلی را گسترش می دهد‏ ‏(هویچت ،676،2006 )-Huicht,2006,676‏ ‏.‏دراین فصل سعی می شود مبانی نظری تحقیق در 5 بخش به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد:‏بخش اول - تاریخچه ومفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن ‏بخش دوم ‏–‏ شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند.‏بخش سوم ‏–‏ بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن ‏بخش چهارم ‏–‏ بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزای تشکیل دهنده آن .‏بخش پنجم ‏–‏ تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی ‏2-2 ‏ بخش اول :‏تاریخچه ومفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن‏ ‏1-2-2‏ تاریچه برون سپاری‏ ‏برون سپاری در خارج از ایران ‏:‏

پیشینه و مبانی نظری برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات


پیشینه و مبانی نظری برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات


دانلود پیشینه و مبانی نظری برونسپاری و بررسی بهای تمام شده خدمات


پیشینه


و


مبانی


نظری


برونسپاری


و


بررسی


بهای


تمام


شده


خدمات


پیشینه


م
پیشینه


و


مبانی


نظری


برونسپاری


و


بررسی


بهای


تمام


شده


خدمات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآفرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران 23ص

پروژه روستای عبدل آباد قزوین

کارآفرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران 23ص

پاورپوینت آشنایی با مراکز زایمانی

پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مقدماتی

پاورپوینت در مورد مبحث سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه ای و متوسط (تحقیق داش آموزی)

پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه

پروپوزال روانشناسی تاثیر عزت نفس بر عدالت سازمانی و سازگاری شغلی

پاورپوینت در مورد پرتوزایی – آزمایش های رادرفوردعدد اتمی و جرمی ایزوتوپ

پاورپوینت در مورد مكتب فلسفي نچراليسم (طبيعت‌گرايي)