دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی - ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ و مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ ‏بهزیستی روان‌شناختی ‏امروزه دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت ‏به‌طو...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ و مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ ‏بهزیستی روان‌شناختی‏امروزه دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت ‏به‌طور‏ اعم و در ‏روان‌شناس‏ی ‏به‌طور‏ اخص در حال ‏شکل‌گ‏ی‏ر‏ی و گسترش است. ‏در ا‏ی‏ن‏ دیدگاه علمی تمرکز بر روی سلامتی و بهزیستی از ‏جنبه‌‏ی مثبت، توضیح و تبیین ماهیت بهزیستی روان‌شناختی ‏م‏ی‌‏باشد‏ (ریف وسینگر، 1998).‏مفهوم بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی‏بهزیستی مفهوم کلیدی و اصلی تفکر ‏گسترده‌ا‏ی است که شامل رضایت معمولی فرد از زندگی، احساسات مثبت و فقدان احساس منفی ‏م‏ی‌‏باشد‏. اولین ‏مؤلفه‌‏ی آن یک قضاوت شناختی ‏درباره‌‏ی این است که زندگی فرد چه طور ‏م‏ی‌‏گذرد‏، مؤلفه بعدی شادکامی فرد در سطوح تجارب شخصی است (داینر، اویشی و لوکاس‏ Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E‏، 2003).‏مفهوم بهزیستی شخصی به انواع ‏ارز‏ی‏اب‏ی‌‏ها‏ی گوناگون (مثبت و منفی) افراد از ‏زندگ‏ی‌‏شان‏ اشاره دارد که شامل ‏ارز‏ی‏اب‏ی‌‏ها‏ی شناختی و فکری (مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، علائق و تعهدات) و ‏واکنش‌ها‏ی عاطفی به حوادث زندگی (مانند ‏لذت‌ها‏، ‏شاد‏ی‌‏ها‏، ‏غم‌ها‏ و ‏دل‌تنگ‏ی‌‏ها‏) ‏م‏ی‌‏باشد‏؛ ‏بنابراین بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی ‏اصطلاحاً‏ چیزی است که برای ارزیابی گوناگونی که مردم از زندگی خود، اتفاقاتی که برای ‏آن‌ها‏ ‏م‏ی‌‏افتد‏، جسم و ذهنشان و شرایط محیطی که در آن زندگی ‏م‏ی‌‏کنند‏، دارند. بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی به درک افراد از زندگی خودشان در حیطه رفتارهای هیجانی و عملکردهای روانی و ابعاد سلامت روانی ‏تعر‏ی‏ف‌شده‏ است. تحقیقات در مورد بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی قلمروهایی از شخصیت، انگیزش و ‏عامل‌ها‏ی شناختی (ادراک، ‏اعتمادبه‌نفس‏، ‏خوش‌ب‏ی‏ن‏ی) را نشان داده است که ‏همه‌‏ی این عوامل در رضایتمندی افراد از زندگی مشارکت دارند (داینر،2006).‏و‏ی‏ژگ‏ی‌‏ها‏ی مهم روانی‏ ‏که فرد واجد سلامت ‏م‏ی‌‏با‏ی‏ست‏ از آن برخوردار باشد، احساس بهزیستی یا رضایتمندی است. احساس بهزیستی ‏اصطلاحاً‏ ‏ا‏ی‏ن‌گونه‏ تعریف ‏م‏ی‌‏شود‏: احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در ‏حوزه‌ها‏ی مختلف است. احساس بهزیستی هم دارای ‏مؤلفه‌ها‏ی عاطفی و هم ‏مؤلفه‌ها‏ی شناختی است. افراد‏ ‏با‏ ‏بهزیستی بالا ‏به‌طور‏ ‏عمده‌ا‏ی هیجانات مثبت را تجربه ‏م‏ی‌‏کنند‏ و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند، ‏درحال‏ی‌‏که‏ افراد با‏ ‏بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی پایین، حوادث و موقعیت ‏زندگ‏ی‌‏شان‏ را نامطلوب ارزیابی ‏م‏ی‌‏کنند‏ و‏ ‏بیشتر‏ ‏هیجانات‏ ‏منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه ‏م‏ی‌‏کنند‏ (می یرز و داینر‏ Myers, D. G., & Diener, E‏، 1995). ‏علاوه ‏بر ا‏ی‏ن‏ افرادی که سطوح بالای بهزیستی را تجربه ‏م‏ی‌‏کنند‏ ‏به‌طور‏ متوسط بیشتر ‏قابل‌اعتماد‏ هستند و همکاری بیشتری با افراد دیگر دارند (تو و داینر‏ Tov, W., & Diener, E‏، 2008)‏.‏بهزیستی روان‌شناختی را ‏م‏ی‌‏توان‏ ‏واکنش‌ها‏ی عاطفی و شناختی به ادراک ‏و‏ی‏ژگ‏ی‌‏ها‏ و ‏توانمند‏ی‌‏ها‏ی شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف کرد. این حالت ‏م‏ی‌‏تواند‏ ‏مؤلفه‌ها‏یی مانند رضایت از زندگی، انرژی و خلق مثبت را نیز در برگیرد (کارادماس،2007).‏کارول ریف (1998) از ترکیب مفاهیم ‏مطرح‌شده‏ ‏درزم‏ی‏نه‌‏ی ‏روان‌شناس‏ی مثبت، به یک مدل ‏چندوجه‏ی بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی ‏دست‌‏ی‏افت‏ که منجر به ساخت ‏مق‏ی‏اس‌ها‏یی ‏با عنوان‏ ‏مق‏ی‏اس‌ها‏ی ‏اندازه‌گ‏ی‏ر‏ی بهزیستی روان‌شناختی ریف گردید. مدل بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی ریف دارای شش بعد است که هر یک از ابعاد ‏چالش‌ها‏یی را در ‏برم‏ی‌‏گ‏ی‏رد‏ که هر فرد در هنگام سیر ‏به‌سو‏ی کمال، یعنی زمانی که ‏م‏ی‌‏خواهد‏ ‏شا‏ی‏ستگ‏ی‌‏ها‏ و استعدادهای خود را به منصه ظهور برساند، با ‏آن‌ها‏ مواجه ‏م‏ی‌‏شود‏. این شش بعد در ترکیب با یکدیگر بهزیستی پایدار و عمیقی را منعکس ‏م‏ی‌‏سازند‏ که حاصل تحول مثبت فرد از گذشته تا حال می‏‏باشد، ‏به‌عبارت‌د‏ی‏گر‏ این ابعاد رشد و تکامل دائمی و ‏پ‏ی‏وسته‌ا‏ی را منعکس ‏م‏ی‌‏سازند‏ که باور به هدفمند و معنادار بودن زندگی، داشتن ‏توانایی برقراری ارتباط با دیگران، توانایی اداره زندگی شخصی و محیط اطراف و احساس خود تعیین گری را در فرد به وجود آورده است. شش وجه بهزیستی روان‌شناختی ‏عبارت‌اند:‏خودآئینی‏ autonomy‏ به‏ احساس خود ‏تع‏یی‏ن‌کنندگ‏ی، استقلال و آزادی اطلاق ‏م‏ی‌‏شود‏. فردی که بتواند بر اساس افکار، احساسات و باورهای شخصی خود تصمیم بگیرد، دارای ویژگی ‏خودمختار‏ی است. در حقیقت، توانایی فرد برای مقابله با فشارهای اجتماعی، به این مؤلفه مربوط ‏م‏ی‌‏شود‏. مؤلفه هدفمندی در زندگی‏ Purpose in life‏، به مفهوم دارا بودن اهداف ‏درازمدت‏ و ‏کوتاه‌مدت‏ در زندگی و معنادار شمردن آن است. فرد هدفمند نسبت به ‏فعال‏ی‏ت‌ها‏ و رویدادهای زندگی علاقه نشان ‏م‏ی‌‏دهد‏ و به شکل مؤثر با ‏آن‌ها‏، درگیر ‏م‏ی‌‏شود‏. یافتن معنی برای ‏تلاش‌ها‏ و ‏چالش‌ها‏ی زندگی در قالب این مؤلفه قرار ‏م‏ی‌‏گ‏ی‏رد‏ (ریف، لاو، اسکس و سینگر‏ Ryff, C. D., Love, G. D., Essex, M. J., & Singer, B‏، 1998)‏،‏ ‏مؤلفه رشد شخصی‏ Personal growth‏ به گشودگی نسبت به تجربیات جدید و داشتن رشد شخصی پیوسته گفته ‏م‏ی‌‏شود‏. فردی دارای این ویژگی همواره درصدد بهبود زندگی شخصی خویش از طریق یادگیری و تجربه است (ریف و کی یز، 1995)‏تسلط بر محیط‏ Environmental‏ مؤلفه‌‏ی دیگر این مدل به معنی توانایی فرد برای مدیریت زندگی و مقتضیات آن است. لذا فردی که احساس تسلط بر محیط داشته باشد، ‏م‏ی‌‏تواند‏ ابعاد مختلف محیط و شرایط آن را تا حد امکان ‏دست‌کار‏ی کند، تغییر دهد و بهبود بخشد. روابط مثبت با دیگران‏ Positive relations with others‏ ‏ی‏عن‏ی داشتن رابطه ‏باک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ و ‏ارضاکننده‏ با دیگران است. افراد با این ویژگی ‏عمدتاً‏ ‏انسان‌ها‏ی ‏نوع‌دوست‏ و توانا در دوست داشتن دیگران هستند و ‏م‏ی‌‏کوشند‏ ‏رابطه‌ا‏ی گرم بر اساس اعتماد متقابل با دیگران، ایجاد کنند (کی یز، 2002).‏ مؤلفه پذیرش خود‏ Self-acceptance‏ به معنی داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و زندگی گذشته خویش است. اگر فرد در ارزشیابی استعدادها، ‏توانا‏یی‌‏ها‏ و ‏فعال‏ی‏ت‌ها‏ی خود در کل احساس رضایت کند و در رجوع به ‏گذشته‌‏ی خود

پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی


پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی


دانلود پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی


پیشینه


و


مبانی


نظری


بهزیستی


روان


شناختی


پیشینه


مبانی


نظری


بهزیستی


روان


شناختیپیشینه


و


مبانی


نظری


بهزیستی


روان


شناختی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی

پاورپوینت اهرم ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم ارزش برندسازی (نام تجاری)

پاورپوینت بیماری های جسمی و روانی در سالمندان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي (فصل دوم)

پاورپوینت فصل 5 مفاهیم ریسک و بازده

پاورپوینت در مورد کشش سطحی

پاورپوینت وظايف و اختيارات شوراها

پیشینه و مبانی نظری خشونت خانگی علیه زنان

تحقیق در مورد مشارکت و آزادی 30 ص