دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ و مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ ‏بهزیستی روان‌شناختی‏امروزه دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت ‏به‌طور‏ اعم و در ‏روان‌شناس‏ی ‏به‌طور‏ اخص در حال ‏شکل‌گ‏ی‏ر‏ی و گسترش است. ‏در ا‏ی‏ن‏ دیدگاه علمی تمرکز بر روی سلامتی و بهزیستی از ‏جنبه‌‏ی مثبت، توضیح و تبیین ماهیت بهزیستی روان‌شناختی ‏م‏ی‌‏باشد‏ (ریف وسینگر، 1998).‏مفهوم بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی‏بهزیستی مفهوم کلیدی و اصلی تفکر ‏گسترده‌ا‏ی است که شامل رضایت معمولی فرد از زندگی، احساسات مثبت و فقدان احساس منفی ‏م‏ی‌‏باشد‏. اولین ‏مؤلفه‌‏ی آن یک قضاوت شناختی ‏درباره‌‏ی این است که زندگی فرد چه طور ‏م‏ی‌‏گذرد‏، مؤلفه بعدی شادکامی فرد در سطوح تجارب شخصی است (داینر، اویشی و لوکاس‏ Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E‏، 2003).‏مفهوم بهزیستی شخصی به انواع ‏ارز‏ی‏اب‏ی‌‏ها‏ی گوناگون (مثبت و منفی) افراد از ‏زندگ‏ی‌‏شان‏ اشاره دارد که شامل ‏ارز‏ی‏اب‏ی‌‏ها‏ی شناختی و فکری (مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، علائق و تعهدات) و ‏واکنش‌ها‏ی عاطفی به حوادث زندگی (مانند ‏لذت‌ها‏، ‏شاد‏ی‌‏ها‏، ‏غم‌ها‏ و ‏دل‌تنگ‏ی‌‏ها‏) ‏م‏ی‌‏باشد‏؛ ‏بنابراین بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی ‏اصطلاحاً‏ چیزی است که برای ارزیابی گوناگونی که مردم از زندگی خود، اتفاقاتی که برای ‏آن‌ها‏ ‏م‏ی‌‏افتد‏، جسم و ذهنشان و شرایط محیطی که در آن زندگی ‏م‏ی‌‏کنند‏، دارند. بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی به درک افراد از زندگی خودشان در حیطه رفتارهای هیجانی و عملکردهای روانی و ابعاد سلامت روانی ‏تعر‏ی‏ف‌شده‏ است. تحقیقات در مورد بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی قلمروهایی از شخصیت، انگیزش و ‏عامل‌ها‏ی شناختی (ادراک، ‏اعتمادبه‌نفس‏، ‏خوش‌ب‏ی‏ن‏ی) را نشان داده است که ‏همه‌‏ی این عوامل در رضایتمندی افراد از زندگی مشارکت دارند (داینر،2006).‏و‏ی‏ژگ‏ی‌‏ها‏ی مهم روانی‏ ‏که فرد واجد سلامت ‏م‏ی‌‏با‏ی‏ست‏ از آن برخوردار باشد، احساس بهزیستی یا رضایتمندی است. احساس بهزیستی ‏اصطلاحاً‏ ‏ا‏ی‏ن‌گونه‏ تعریف ‏م‏ی‌‏شود‏: احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در ‏حوزه‌ها‏ی مختلف است. احساس بهزیستی هم دارای ‏مؤلفه‌ها‏ی عاطفی و هم ‏مؤلفه‌ها‏ی شناختی است. افراد‏ ‏با‏ ‏بهزیستی بالا ‏به‌طور‏ ‏عمده‌ا‏ی هیجانات مثبت را تجربه ‏م‏ی‌‏کنند‏ و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند، ‏درحال‏ی‌‏که‏ افراد با‏ ‏بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی پایین، حوادث و موقعیت ‏زندگ‏ی‌‏شان‏ را نامطلوب ارزیابی ‏م‏ی‌‏کنند‏ و‏ ‏بیشتر‏ ‏هیجانات‏ ‏منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه ‏م‏ی‌‏کنند‏ (می یرز و داینر‏ Myers, D. G., & Diener, E‏، 1995). ‏علاوه ‏بر ا‏ی‏ن‏ افرادی که سطوح بالای بهزیستی را تجربه ‏م‏ی‌‏کنند‏ ‏به‌طور‏ متوسط بیشتر ‏قابل‌اعتماد‏ هستند و همکاری بیشتری با افراد دیگر دارند (تو و داینر‏ Tov, W., & Diener, E‏، 2008)‏.‏بهزیستی روان‌شناختی را ‏م‏ی‌‏توان‏ ‏واکنش‌ها‏ی عاطفی و شناختی به ادراک ‏و‏ی‏ژگ‏ی‌‏ها‏ و ‏توانمند‏ی‌‏ها‏ی شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف کرد. این حالت ‏م‏ی‌‏تواند‏ ‏مؤلفه‌ها‏یی مانند رضایت از زندگی، انرژی و خلق مثبت را نیز در برگیرد (کارادماس،2007).‏کارول ریف (1998) از ترکیب مفاهیم ‏مطرح‌شده‏ ‏درزم‏ی‏نه‌‏ی ‏روان‌شناس‏ی مثبت، به یک مدل ‏چندوجه‏ی بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی ‏دست‌‏ی‏افت‏ که منجر به ساخت ‏مق‏ی‏اس‌ها‏یی ‏با عنوان‏ ‏مق‏ی‏اس‌ها‏ی ‏اندازه‌گ‏ی‏ر‏ی بهزیستی روان‌شناختی ریف گردید. مدل بهزیستی ‏روان‌شناخت‏ی ریف دارای شش بعد است که هر یک از ابعاد ‏چالش‌ها‏یی را در ‏برم‏ی‌‏گ‏ی‏رد‏ که هر فرد در هنگام سیر ‏به‌سو‏ی کمال، یعنی زمانی که ‏م‏ی‌‏خواهد‏ ‏شا‏ی‏ستگ‏ی‌‏ها‏ و استعدادهای خود را به منصه ظهور برساند، با ‏آن‌ها‏ مواجه ‏م‏ی‌‏شود‏. این شش بعد در ترکیب با یکدیگر بهزیستی پایدار و عمیقی را منعکس ‏م‏ی‌‏سازند‏ که حاصل تحول مثبت فرد از گذشته تا حال می‏‏باشد، ‏به‌عبارت‌د‏ی‏گر‏ این ابعاد رشد و تکامل دائمی و ‏پ‏ی‏وسته‌ا‏ی را منعکس ‏م‏ی‌‏سازند‏ که باور به هدفمند و معنادار بودن زندگی، داشتن ‏توانایی برقراری ارتباط با دیگران، توانایی اداره زندگی شخصی و محیط اطراف و احساس خود تعیین گری را در فرد به وجود آورده است. شش وجه بهزیستی روان‌شناختی ‏عبارت‌اند:‏خودآئینی‏ autonomy‏ به‏ احساس خود ‏تع‏یی‏ن‌کنندگ‏ی، استقلال و آزادی اطلاق ‏م‏ی‌‏شود‏. فردی که بتواند بر اساس افکار، احساسات و باورهای شخصی خود تصمیم بگیرد، دارای ویژگی ‏خودمختار‏ی است. در حقیقت، توانایی فرد برای مقابله با فشارهای اجتماعی، به این مؤلفه مربوط ‏م‏ی‌‏شود‏. مؤلفه هدفمندی در زندگی‏ Purpose in life‏، به مفهوم دارا بودن اهداف ‏درازمدت‏ و ‏کوتاه‌مدت‏ در زندگی و معنادار شمردن آن است. فرد هدفمند نسبت به ‏فعال‏ی‏ت‌ها‏ و رویدادهای زندگی علاقه نشان ‏م‏ی‌‏دهد‏ و به شکل مؤثر با ‏آن‌ها‏، درگیر ‏م‏ی‌‏شود‏. یافتن معنی برای ‏تلاش‌ها‏ و ‏چالش‌ها‏ی زندگی در قالب این مؤلفه قرار ‏م‏ی‌‏گ‏ی‏رد‏ (ریف، لاو، اسکس و سینگر‏ Ryff, C. D., Love, G. D., Essex, M. J., & Singer, B‏، 1998)‏،‏ ‏مؤلفه رشد شخصی‏ Personal growth‏ به گشودگی نسبت به تجربیات جدید و داشتن رشد شخصی پیوسته گفته ‏م‏ی‌‏شود‏. فردی دارای این ویژگی همواره درصدد بهبود زندگی شخصی خویش از طریق یادگیری و تجربه است (ریف و کی یز، 1995)‏تسلط بر محیط‏ Environmental‏ مؤلفه‌‏ی دیگر این مدل به معنی توانایی فرد برای مدیریت زندگی و مقتضیات آن است. لذا فردی که احساس تسلط بر محیط داشته باشد، ‏م‏ی‌‏تواند‏ ابعاد مختلف محیط و شرایط آن را تا حد امکان ‏دست‌کار‏ی کند، تغییر دهد و بهبود بخشد. روابط مثبت با دیگران‏ Positive relations with others‏ ‏ی‏عن‏ی داشتن رابطه ‏باک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ و ‏ارضاکننده‏ با دیگران است. افراد با این ویژگی ‏عمدتاً‏ ‏انسان‌ها‏ی ‏نوع‌دوست‏ و توانا در دوست داشتن دیگران هستند و ‏م‏ی‌‏کوشند‏ ‏رابطه‌ا‏ی گرم بر اساس اعتماد متقابل با دیگران، ایجاد کنند (کی یز، 2002).‏ مؤلفه پذیرش خود‏ Self-acceptance‏ به معنی داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و زندگی گذشته خویش است. اگر فرد در ارزشیابی استعدادها، ‏توانا‏یی‌‏ها‏ و ‏فعال‏ی‏ت‌ها‏ی خود در کل احساس رضایت کند و در رجوع به ‏گذشته‌‏ی خود

پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی


پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی


دانلود پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روان شناختی


پیشینه


و


مبانی


نظری


بهزیستی


روان


شناختی


پیشینه


مبانی


نظری


بهزیستی


روان


شناختیپیشینه


و


مبانی


نظری


بهزیستی


روان


شناختی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت حرکت بدن

پاورپوینت تم 19 ریاضی پایه اول ابتدایی

پاورپوینت جلسه سيزدهم روش لنگرسطح

پاورپوینت امام زمان(ع)

پاورپوینت هوازدگی و خاك

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب وانگیزه پیشرفت

دانلود پاورپوینت آشنایی با پایگاه اطلاعات آماری کشور

تحقیق در مورد آلودگی صوتی

پیشینه تحقیق خارجی و داخلی شایسته سالاری

پاورپوینت بازسازی شناختی