دانلود رایگان


تحقیق در مورد امضای چک و تعهد امضا کننده - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد امضای چک و تعهد امضا کننده - ‏يا صرف امضاي چک براي صادرکننده ايجاد تعهد مي‌کند؟ ‏رأي دادگاه بدوي و تأييد آن در دادگاه تجديدنظر: <ص...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏يا صرف امضاي چک براي صادرکننده ايجاد تعهد مي‌کند؟ ‏رأي دادگاه بدوي و تأييد آن در دادگاه تجديدنظر: ‏رأي شعبه تشخيص ديوان عالي کشور در نقض رأي مذکور:‏بـا انـکـار صـادرکـننده چک مبني بر عدم بدهکاري، دارنده چک بايد با ارائه دليل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دريافت وجه آن را داشته باشد.‏استدلال‌ها و استنادهاي آراي صادر شده:‏1-رأي دادگاه بدوي در محکوميت صادرکننده چک موضوع دعوا:‏درخصوص دعواي آقاي (م-خ) با وکالت آقاي (غ-ي) به طرفيت خانم (س-ع) به خواسته محکوميت خوانده به پرداخت 250 ميليون ريال وجـه چـک بـه شـماره ... و کليه خسارات و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي به شرح دادخواست تقديمي که طي آن اعلام نموده، خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملي ايران شعبه شريعتي بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده، لذا تقاضاي صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکيل خوانده نيز به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفيد امضا و اماني بوده و متن آن بعداً تنظيم شده است.‏وکيل خواهان به صورت‌جلسه سال 1382 استناد و اعلام نموده که خوانده اقرار کرده صدور و تنظيم متن از ناحيه خوانده بوده و دادگاه با ملاحظه صورت‌جلسه مذکور،که در آن زمان دادگاه با تصدي دادرس بوده، مطرح گرديده که دادرس پرسش از وکيل خوانده و شخص خوانده نموده که سفيد امضا توسط شما پذيرفته شده است. در سفيد امضا اصولاً چه ضرورتي بوده پشت چک هم يک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.‏وکـيـل خـوانـده اظـهـار مـي‌دارد: خـواهـان شرکتي به نام داشته که کار شرکت تنزيل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن، از اشخاص ساده و خوش باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ايشان درصدد کسب اين اموال از موکله بوده‌اند، که از طريق 2 فقره وکالت‌نامه به اين عمل رسيده است، چک مذکور را نيز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسيار به ايشان داشته و شخص ساده است، اين عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورت‌جلسه مذکور مضبوط است...‏دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده، تصوير مصدق چک و گواهي عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادي... که طي دادنامه .... چک مذکور به شرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده 13 قـانـون صدور چک بلامحل مصوب 1355 و اصلاحي 72 تشخيص داده شده که در نهايت حکم بر محکوميت متهم خانم (س-ع) به تحمل 4 ماه توسط دادرس صادر نموده است.‏با ملاحظه مراتب و نظريه کارشناس مندرج در آن‌که مراتب انتساب امضاهاي متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تأييد قرار گرفته و اين که حسب ماده 13 قانون صدور چک بـلامحل اصلاحي 1382 چک وعده‌دار مورد پذيرش قرار گرفته و مراتب صدور چک از ناحيه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته؛ بلکه تنها تنظيم متن آن محل مناقشه مي‌باشد، نظر به اين‌که هرچند شرايط مقرر در مواد 310 به بعد قانون تجارت درخصوص چک به طور کامل جهت تنظيم همزماني متن چک و امضاي آن با توجه به نـظـريه کارشناسي در پرونده استنادي کيفري رعايت نشده، که البته در مقام پاسخ به پرسش دادگاه به شرح مراتب  مذکور صدور چک مورد تأييد قرار گرفته و اين‌که در عرف معمول متن توسط شخص ديگري تنظيم نمي‌شود و اين عمل در عـرف تـجـاري نـيز شناخته شده مي‌باشد، بنابراين، چنانچه به عنوان عدم شرايط چک در همزماني تنظيم متن به عنوان سند مدني و مورد استناد و قبول مي‌باشد و اين که به طور غالب و از باب غالباً کسي که اسنادي را امضا مي‌نمايد، حاکي از مشغول ذمه بودن وي در قبال دارنده آن است، حکم تمييزي 220 مورخ 21 ارديبهشت 1381 ديوان عالي کشور نيز مؤيد اين معناست، از اين رو صرف امضاي سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ايـجـاد تعهد بر صادرکننده مي‌شود. بنابراين، نوشتن متن آن توسط صادرکننده يا  شخص ديگر تأثيري در موضوع نخواهد داشت. در عرف نيز اين امر پذيرفته شده که امضا توسط مديون صادر مي‌شود؛ ولي در متن  از سوي اشخاص ديگري تنظيم مي‌شود ؛ البته در خصوص افرادي که اثرانگشت به جاي امضا استفاده مي‌کنند، اين امر گوياست.  ‌‏صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکي از مديونيت شخص صادرکننده مي‌باشد و در واقع اراده وي بر تنظيم متن آن توسط ديگري نيز با امضاي آن محقق شده است. همچنين با توجه به نظريه کارشناسي عدم تقارن امضا و متن چک نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت و بري‌الذمه شدن امضا کننده سند شود. امضاي ظهر سند نيز تأکيد بر مديونيت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علي انفسهم جايز (او نافذ) نيز مؤيد اين معناست، از اين رو نظر به اين کـه وکـيـل خوانده درجهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگي وي و اماني بودن چک استنادي نـمــوده اســت، دلـيـل اولـي در فـرض صـحـت نمي‌تواند موجب رفع مسئوليت گردد و نسبت به اماني بودن نيز دليل خاصي که حاکي از اماني بودن سند مدرکيه باشد، تقديم محکمه نشده است و ديگر اين‌که وجود اصل سند در دست دارنده حاکي از مديونيت خوانده مي‌باشد و با توجه به اظهارات طرفين و وکلاي ايشان، دادگاه دعواي خواهان را محمول بر صحت تشخيص داده و با استناد به مواد 10 و 223 قانون مدني و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آيين دادرسي مدني و قواعد تسبيب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علي انفهسم جايز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت 250 ميليون ريال از بابت اصل خواسته و 4 ميليون و 951 هزار ريال از بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 21 ارديبهشت 1382 تا روز اجرا که اجراي احکام براساس نرخ بانک مرکزي احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود، رأي صادرشده حضوري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان تهران است.‏رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران‏2-رأي دادگاه بدوي در پذيرش اعسار محکوم عليه از  لحاظ هزينه دادرسي تجديدنظرخواهي:‏درخصوص تجديدنظرخواهي خانم (س-ع) با وکالت (ف-م) به طرفيت آقاي (م-خ) به خواسته اعـســار از پــرداخــت هـزيـنـه دادرسـي مـرحـلـه تجديدنظر نسبت به دادنامه ... صادره از شعبه .... دادگاه عمومي تهران به کلاسه .... دادگاه با توجه بــه دادخــواســت تـقــديـمــي مــذکـور و ايـن‌کـه تجديدنظرخواه درجهت اثبات ادعاي اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهي گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجديدنظرخواه را مورد تأييد قرار داده است و اين که تجديدنظرخوانده ايراد و اعتراض خاصي،که موجب مخدوش شدن ادعاي اعسار باشد، تقديم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجديدنظرخواه نيز از لحاظ قانوني وارد نبوده، از اين رو دادگاه ادعاي اعسار را محمول بر صحت تشخيص داده است؛ چرا که درخصوص اعسار ملاک وضع مالي مدعي در حال حاضر مي‌باشد و مستنداً به مواد 504 به بعد قانون آ يين دادرسي مدني، حکم بر قبولي اعسار تجديدنظرخواه از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواه صادر و اعلام مي‌شود. رأي در حدود مقررات حضوري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر استان تهران است. اين رأي با رعايت ماده 511 همان قانون صادر شد.‏رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي (حقوقي) تهران‏ ‌3- رأي دادگاه تجديدنظر در تأييد حکم قبولي اعسار و تأييد حکم محکوميت صادر‌کننده چک بلامحل:

تحقیق در مورد امضای چک و تعهد امضا کننده


امضای چک و تعهد امضا کننده


دانلود تحقیق در مورد امضای چک و تعهد امضا کننده


امضای


چک


و


تعهد


امضا


کننده


تحقیق


مورد


امضای


تعهد


امضا


کنندهتحقیق


در


مورد


امضای


چک


و


تعهد


امضا


کننده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چک امانتی به چه معناست و قوانین وضع شده مرتبط با آن کدامند ...

چک خود بخود مانند سایر اموال و کالاها و اشیا وجود ندارد بلکه بوسیلۀ امضا کننده و طی عملیات شکلی بوجود می آید و طبعاً صادر کننده آن را صرفاً برای امانت گذاردن بوجود نمی آورد بلکه در اثر یک رابطۀ ...

حقوقی و کیفری شدن چک چه شرایط دارد

چک حقوقی و کیفری. چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود را که نزد یک بانک قرار دارد به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار ...

نکات حقوقی مهم در قراردادها

همین شرط در مورد عدم تسلیم و تحویل چک ثمن هم می تواند قید شود. (پس دقت کنید ظهرنویسی و خرج کردن چک، ساقط کننده حق فسخ فروشنده نباشد به همین خاطر عبارت … یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت بخورد …

مشخصات چک سفید امضا و ماهیت حقوقی آن چیست؟ (همراه با ...

چک سفید امضا و عملکرد بانک. در مورد عملکرد بانک در خصوص چک سفید امضا لازم است بدانید که اگر این نوع چک توسط دارنده تکمیل شده و هیچ گونه ایراد و خط خوردگی نداشته باشد، بانک موظف است که چک را برای دارنده نقد نموده و هیچ گونه ...

تحقیق چک ، سفته و ظهر نویسی

تحقیق چک ، سفته و ظهر نویسی. چک بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند ...

تحقیق چک ، سفته و ظهر نویسی

تحقیق چک ، سفته و ظهر نویسی. چک بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند ...

چک سفید امضاء و چک بلامحل و قوانین که می بایست درباره آن ...

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است:

جعل چک سفید امضا در دادگاه چه حکمی دارد؟ | گروه وکلای آرتین

جعل چک سفید امضا. در رابطه با جعل چک سفید امضا می توان گفت که امضا طبق ماده ی ۱۳۰۱ قانون مدنی هر گاه امضای فردی در زیر نوشته یا سند و چکی مندرج باشد اما اگر مفاد متن به خط او نباشد این سند مسئولیت ...

تحقیق در مورد سفته WORD-دانلود مستقیم :: سن فایل (snfile.com)

همه چیز در مورد سفته.مقاله رایگان در مورد سفته سفته سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند.

چک امانتی به چه معناست و قوانین وضع شده مرتبط با آن کدامند ...

چک خود بخود مانند سایر اموال و کالاها و اشیا وجود ندارد بلکه بوسیلۀ امضا کننده و طی عملیات شکلی بوجود می آید و طبعاً صادر کننده آن را صرفاً برای امانت گذاردن بوجود نمی آورد بلکه در اثر یک رابطۀ ...

هنگام امضای «سفته» باید چه نکاتی را مدنظر داشته باشیم ...

همچنین سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضا یا مهر صادر شود که بعد از صدور تکالیفی برای صادر‌کننده و ...

تحقیق مطالبه وجه چک - nikanlink.com

دانلود تحقیق در مورد مطالبه وجه چک، در قالب doc و در 80 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، فصل اول: کلیات و مفاهیم، کلیات، چك بانکی، بخش‌های یک چك، گیرنده چك، مبلغ چك، امضای صاحب حساب، واژه و ترکیبات آن، نحوه واریز وجه...

امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا ...

قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل نشده است، ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضا کننده و نیز تضمین تمامیت سند‌ به‌ آن واگذار‌ شده(ماده 4-1316)در مصوبه ...

اسناد تجاری (چک، سفته، برات) - وکیل تو

طبق ماده ۳۱۱قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.

هنگام امضای «سفته» باید چه نکاتی را مدنظر داشته باشیم ...

همچنین سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضا یا مهر صادر شود که بعد از صدور تکالیفی برای صادر‌کننده و ...

چک یا سفته، کدامیک برای معامله و ضمانت بهتر است؟ - تابناک ...

چک و سفته دو سند تجاری هستند که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارند. تفاوت چک و سفته همیشه برای آحاد مردم جامعه مورد سوال است و این که چک بهتر است یا سفته ؟چون دردنیای تجاری و مجازی پیشرفته بانکی امروز و محدودیت سقف ...

تحقیق در مورد آشنایی با PLC :: efselm

تحقیق در مورد آرامش 13 ص تحقیق در مورد آرامش 13 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن .doc : الطمانینه الی کل احد قبل الاختیار من فصور العقل .

تحقیق در مورد سفته و نحوه مطالبه آن - مگ ایران | دانلود ...

سفته و نحوه مطالبه آنیکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند «سفته» است. سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده ...

تنظیم قرارداد | خدمات تنظیم حقوقی قراردادها

خدمات حقوقی و تخصصی وکیل خسرو صالحی بهترین و متمدنانه ترین و نتیجه بخش ترین و راهکار حقوقی در امور کاری و شغلی تان این است که یک وکیل متخصص، قبل از امضای قرارداد (تحقیق) و حین امضای قرارداد (تنظیم) و بعد از امضای قرارداد ...

آشنایی با وکیل چک برگشتی و معرفی مراحل وصول آن - تهران مدافع

در صورتی که صادر کننده چک را به صورتی صادر نموده باشد که درآن تاریخ و مبلغ و سایر موارد را درج ننموده باشد و صرفا نسبت به امضای چک اقدام نموده باشد اثبات این امر هم با لایحه و دفاع موثر وکیل ...

نکات حقوقی مهم در قراردادها

همین شرط در مورد عدم تسلیم و تحویل چک ثمن هم می تواند قید شود. (پس دقت کنید ظهرنویسی و خرج کردن چک، ساقط کننده حق فسخ فروشنده نباشد به همین خاطر عبارت … یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت بخورد …

چقدر با قوانین چک آشنا هستید؟ - کیلیدمگ | مجله تخصصی مسکن ...

قوانین چک در مورد امضای چک. قسمت بعدی چک امضا است. امضا تعیین‌کننده‌ترین بخش هر چک محسوب می‌شود. ارائه چک‌های سفید امضا می‌تواند پر خطر‌ترین کار در معاملات باشد.

تاریخ در چک | وکالت آنلاین

ماده 14 قانون صدور چک بیان داشته است که اگر چکی سرقت شده یا گم شود یا از طریق کلاهبرداری به دست آید می توان جلوی پرداخت آن را گرفت چرا که رضایت معیوب است و عنصر تسلیم در صحت تعهد اثر دارد و در ...

دانلود مقاله چک و سفته با pdf

این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و ...

تحقیق چک ، سفته و ظهر نویسی

تحقیق چک ، سفته و ظهر نویسی. چک بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند ...

چک (سند) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چک یک ورقه ی با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت مبلغ در آینده استفاده می‌گردد. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش چک و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.

چقدر با قوانین چک آشنا هستید؟ - کیلیدمگ | مجله تخصصی مسکن ...

قوانین چک در مورد امضای چک. قسمت بعدی چک امضا است. امضا تعیین‌کننده‌ترین بخش هر چک محسوب می‌شود. ارائه چک‌های سفید امضا می‌تواند پر خطر‌ترین کار در معاملات باشد.

چک (سند) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چک یک ورقه ی با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت مبلغ در آینده استفاده می‌گردد. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش چک و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.

امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا ...

قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل نشده است، ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضا کننده و نیز تضمین تمامیت سند‌ به‌ آن واگذار‌ شده(ماده 4-1316)در مصوبه ...

دانلود مقاله چک و سفته - مگ ایران | دانلود مقاله | خرید ...

چک این نوشتار درباره چک در اقتصاد است. چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا ...

نکات کاربردی چک و سفته - وکالت - بانک جامع

نکات کاربردی چک و سفته چیست؟ چک و سفته در قراردادها نقش پرکاربرد دارند. بنابراین در تنظیم قرارداد باید نکات کاربردی چک و سفته را در نظر بگیریم. در این مقاله نکات حقوقی مهم چک و سفته که هر شخصی باید از آن مطلع باشد را بررسی ...

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن . ... تبلیغ در راسخون ... فضیلت قرائت و خواص سوره ...

چک (سند) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چک یک ورقه ی با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت مبلغ در آینده استفاده می‌گردد. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش چک و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند.

پاورپوینت يادگيري

پاورپوینت عددهای صحیح

پاورپوینت گاستریت

پاورپوینت يادگيري

پاورپوینت طراحی سه بعدی مقرنس با استفاده از نرم افزار 3ds Max

پاورپوینت نشانه شناسي

پیشینه و مبانی نظری تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي

پاورپوینت عفونت

پاورپوینت در مورد مرگ ناگهانی ورزشکاران

تحقیق در مورد چک ، سفته و ظهر نویسی 30 ص