دانلود رایگان


فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی - دانلود رایگاندانلود رایگان فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی - ‏مقدمه‏ ‏19 ‏2- 1- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏19 ‏2-1-1- ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلا...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 46 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مقدمه‏ ‏19‏2- 1- ‏مبان‏ی‏ ‏نظر‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏19‏2-1-1- ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏20‏2-1-1-1- ‏تعريف‏ ‏و‏ ‏مفهوم‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏20‏2-1-1-2- ‏س‏ی‏ر‏ ‏تحول‏ ‏تئور‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏22‏2-1-1-3- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏26‏2-1-1-4- ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏28‏2-1-1-5- ‏ابعاد‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏31‏2-1-1-6- ‏ضرورت‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏34‏2-1-1-7- ‏سبک‏ ‏ها‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏35‏2-1-1-8- ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ها‏ی‏ ‏رهبري‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏38‏2-1-1-9- ‏نتا‏ی‏ج‏ ‏و‏ ‏پيامد‏ ‏هاي‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏در‏ ‏سازمان‏ ‏41‏2-1-1- 10- ‏تئور‏ی‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏رهبر‏ی‏ ‏اخلاق‏ی‏ ‏42‏مقدمه‏ ‏بررس‏ی‏ مقوله رهبر‏ی‏ و به و‏ی‏ژه‏ از نقطه نظر اخلاق و رفتار ها‏ی‏ بر مبنا‏ی‏ اخلاق‏ی‏ات‏ ، بخصوص در سازمان‏ی‏ همچون بانک که ارتباط بس‏ی‏ار‏ نزد‏ی‏ک‏ی‏ با مسائل مال‏ی‏ و پول‏ی‏ دارد ، مساله ا‏ی‏ مهم و ضرور‏ی‏ به نظر م‏ی‏ رسد . لذا در ا‏ی‏ن‏ فصل به بررس‏ی‏ مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ و ادب‏ی‏ات‏ مفاه‏ی‏م‏ و متغ‏یی‏ر‏ ها‏ی‏ پژوهش خواه‏ی‏م‏ پرداخت که در ا‏ی‏ن‏ راستا در ابتدا جهت تب‏یی‏ن‏ رهبر‏ی‏ اخلاق‏ی‏ ابتدا تعار‏ی‏ف‏ و مفاه‏ی‏م‏ مربوط به رهبر‏ی‏ و س‏ی‏ر‏ تحول تئور‏ی‏ ها‏ی‏ رهبر‏ی‏ اشاره شده و سپس به تعر‏ی‏ف‏ رهبر‏ی‏ اخلاق‏ی‏ و و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها ، ابعاد ، ضرورت ها ، سبک ها ، د‏ی‏دگاه‏ ها و نتا‏ی‏ج‏ و پ‏ی‏امد‏ ها‏ی‏ رهبر‏ی‏ اخلاق‏ی‏ ‏در‏ سازمان به عنوان متغ‏ی‏ر‏ مستقل در پژوهش بررس‏ی‏ شده و در انتها تئور‏ی‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ اجتماع‏ی‏ و ارتباط آن با رهبر‏ی‏ اخلاق‏ی‏ توض‏ی‏ح‏ داده م‏ی‏ شود ، در ادامه مرور‏ی‏ بر مفاه‏ی‏م‏ ، تعار‏ی‏ف‏ و انواع تعهد و تعهد سازمان‏ی‏ داشته و ضرورت ها ، د‏ی‏دگاه‏ ها ، مدل ها‏ی‏ ارائه شده ، عوامل موثر ، نتا‏ی‏ج‏ و پ‏ی‏امد‏ ها‏ی‏ تعهد سازمان‏ی‏ بررس‏ی‏ م‏ی‏ گردد. بعد از آن برخي از پژوهش و تحق‏ی‏قات‏ انجام گرفته در زم‏ی‏نه‏ رهبر‏ی‏ اخلاق‏ی‏ و تعهد سازمان‏ی‏ در داخل و خارج کشور در قالب پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ تحق‏ی‏ق‏ ارائه گرد‏ی‏ده‏ و در پا‏ی‏ان‏ ضمن جمعبندي به معرفي مدل مفهوم‏ی‏ تحق‏ی‏ق‏ اشاره خواهد شد .‏2- 1- مبانی نظری تحقیق‏این قسمت از تحقیق به دو بخش تقسیم شده که در هر بخش به بسط ، شرح و بررسی یکی از دو متغیرهای اصلی پژوهش شامل رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی به ترتیب به عنوان متغیر مستقل و متغیر وابسته پرداخته شده است. ‏2-1-1- رهبری اخلاقی‏ ‏در این بخش به منظور بررسی مبانی نظری و مفاهیم مربوط به رهبری اخلاقی به عنوان متغیر مستقل تحقیق، در ابتدا ضمن بررسی تعاریف ، مفاهیم و سیر تحول تئوری های رهبری ، به تعریف رهبری اخلاقی و ضرورت توجه آن پرداخته و در ادامه با شرح ویژگی ها ، ابعاد ، سبک ها و دیدگاه های موجود در ارتباط با رهبری اخلاقی ، نتایج و پیامدهای آن در سازمان مورد کنکاش قرار گرفته و در پایان به تئوری یادگیری اجتماعی مرتبط با رهبری اخلاقی اشاره شده است.‏2-1-1-1- تعريف و مفهوم رهبری‏ ‏محیط های سازمانی جدید که با ویژگی های پیچیدگی ، آشفتگی ، سرعت و تغییرهای شتابان همراه اند، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر، کارآفرین ، مسئولیت پذیر ، با اعتماد بالا ، طالب ابتکار و مشارکتی می باشند (نیازی و کارکنان نصرآبادی ، 1388 : 22).که در این میان رهبری کارآمد می تواند افراد را به سوی اهداف سازمانی مورد نظر سوق دهد.‏موضوعات رهبری از دیرباز مورد مطالعه بوده اما پژوهش های علمی درباره رهبری صرفا از قرن بیستم آغاز گردید و محور اصلی بیشتر تحقیقات ، عوامل تعیین کننده اثر بخشی رهبری بوده است . دانشمندان علوم رفتاری کوشيده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها ، توانایی ها ، رفتار ها ، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت ، توان رهبر در تاثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد (یوکل ، 1382 : 2) .‏هر چند به تعداد افرادي كه درصدد ارائه تعريفي از رهبري برآمده‌اند، به همان تعداد تعريف براي رهبري وجود دارد ولي از نظر مديريت، ‏رهبري فرآيند هدايت و اعمال نفوذ بر فعاليت‏ ‏هاي گروه يا اعضاي سازمان‏ ‏مي‌باشد‏.‏چنين تعريفي چهاركاربرد مهم دارد.‏نخست‏، رهبري، در مورد كسان يا افراد ديگري مثل زيردستان يا پيروان مطرح مي‌شود.‏چون اين افراد يا پيروان بايد دستورات رهبري را بپذيرند، درصدد تعيين مقام و منزلت ولي يا رهبر بر مي‌آيند و در نتيجه فرآيند رهبري را امكان پذير مي‌سازند. همة ويژگي ها و خصوصيت هاي رهبري، بدون وجود پيرو و زيردست، به هيچ تبديل خواهد شد.‏دوم‏ ‏، رهبري مستلزم توزيع نابرابر قدرت بين رهبر و اعضاي گروه مي‌شود‏ ‏. اگرچه اعضاي گروه بدون قدرت نيستند و مي‌توانند فعاليت‌هاي گروه را از راه‏ ‏هاي متعدد و گوناگون شكل دهند، ولي ترديدي نيست كه معمولاً قدرت رهبر بسيار بيشتر است.‏سومين‏ جنبه رهبري توانايي وي در به كارگيري شكل هاي مختلف قدرت براي اعمال نفوذ بر رفتار پيروان از راه‏ ‏هاي گوناگون است. در واقع اين رهبران هستند كه مي‌توانند بر كاركنان و اعضاي سازمان اعمال نفوذ نمايند به گونه‌اي كه آنها براي خير و صلاح شركت فداكاري يا ايثار نمايند.‏چهارمين‏ جنبة رهبري آميزه اي است از سه جنبة نخست و آگاهي از اينكه رهبري با «‏ارزش ها‏» سروكار دارد. رهبري معنوي با ارزش‏ ‏ها سروكار دارد و ايجاب مي‌كند كه دربارة راه‏ ‏ها وگزينه هايي كه در پيش رو قرار دارد به پيروان آگاهي لازم داده شود تا آنها بتوانند هنگام واكنش نشان دادن در برابر پيشنهاد يك رهبر ‏جهت رهبري‏، انتخابي آگاهانه بنمايند. ( استونر‏ ‏- Stoner‏ ، فري من‏ - Freeman‏ وگيلبرت‏ - Gilbert‏ ، 1935‏ : ‏804‏ ‏)‏رهبری از وظایف عمده مدیریت است. امروزه نقش مدیر به عنوان رهبر به قدری اهمیت پیدا کرده است که در همه زمینه ها برای یافتن اشخاصی که توانایی لازم برای رهبری داشته باشند کوشش مستمر به عمل می آید (راهداری شمالی، 1390 : 30 ).‏بحث رهبري و تأثير آن بر عملكرد و اثربخشي سازمان، دير زماني است كه در محافل‏ ‏مديريتي مطرح گرديده است. متخصصان رهبري راه‏ ‏هاي مختلفي را براي شناخت موضوع‏ ‏رهبري و ارتباط آن با اثربخشي سازمان‏ ‏انتخاب كرده اند و بر مبناي آن تئوري‏ ‏هاي متعددي را ارئه نموده‏ ‏ان‏د ( فرانكوئر‏ - Francoeur‏ ، 2008 ، به نقل از حسن زاده و همکاران ، 1390 : 74 ‏)‏ ‏.‏ ‏نتايج تحقيقات مختلف ‏ ‏بيانگر آن است كه ويژگي‏ ‏هاي شخصيتي احتمال موفقيت رهبر را افزايش مي‏ ‏دهد، اما هيچ كدام از ويژگي‏ ‏هاي شخصيتي نمي تواند موفقيت او را تضمين كند‏ ( رابينز‏ - Rabinz‏ ، 1381 ، به نقل از حسن زاده و همکاران ، 1390 : 74 ‏)‏ ‏. ‏ويژگي مشترك تمامي تئوري‏ ‏هاي جديد رهبري را مي توان در‏ ‏اين مطلب خلاصه نمود كه همه آنها به دنبال روشي مي‏ ‏باشند تا به لحاظ دروني افراد را بر‏ ‏انگيزند‏ ( حسن زاده و همکاران ، 1390: 74 ) ‏.‏رهبری اصطلاحی است که برداشت های متفاوتی را در افراد مختلف ایجاد می کند. در حالی که برای بعضی به معنی جاذبه فردیتی است ، برای بعضی دیگر به معنی قدرت و اختیار است (خانکا ، 1389 : 311).‏تعاريف متعددي از رهبري ارائه شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي گردد :

فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی


فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی


دانلود فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و ابعاد رهبری اخلاقی


فصل


دوم


مبانی


نظری


تحقیق


و


پیش
فصل


دوم


مبانی


نظری


تحقیق


و


پیشینه


پژوهش


نظریه


ها


و


ابعاد


رهبری


اخلاقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درد(فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,درد(فصل,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درد(فصل دوم تحقیق),فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

مبانی نظری ابعاد فرزندپروری و عزت نفس و شادکامی( فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد فرزندپروری و شادکامی (فصل دوم) در 49 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش: شیوه های فرزند ...

مبانی و پیشینه نظری ارزش‌ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عزت نفس - دانلود e11.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-موضوع-عزت/ ذخیره شده توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” “وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه) دانلود مبانی ...

پیشینه و مبانی نظری اعتماد

پیشینه و مبانی نظری اعتماد دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 پیشینه و مبانی نظری اعتماد قیمت فایل فقط 15,000 تومان پیشینه و مبانی نظری اعتماد توضیحات: فصل دوم پایان نامه ...

پیشینه و مبانی نظری تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

پیشینه,مبانی,نظری تحقیق,رفتار,شهروندی,سازمانی,,پیشینه و مبانی نظری تحقیق رفتار شهروندی سازمانی سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های انزوای اجتماعی ...

فیلسوف و روانکاو آلمانی اریک فروم مفهوم شخصیت اجتماعی را معرفی می‌کند که به شباهتهای شخصیت افراد و گروه ها در یک جامعه خاص اشاره دارد. وی براین عقیده است که جامعه فقط توسط شکل دادن اعضای خود به شیوه ای که رفتارشان با ...

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تسهیم دانش

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تسهیم دانش دانلود کامل فایل-چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق-لینک منبع و پست :چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تسهیم دانش

مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی (فصل دوم) 98 صفحه ...

توضیحات. مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل ...

مبانی نظری و پیشینه ی مکاتب اخلاقی

- مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت toghumsu.mjblog.ir/post/70 ذخیره شده ۲۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع مکاتب اخلاقی - مبانی نظری و پیشینه ....

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای هوشی و باورهای فکری (فصل ...

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,باورهای,هوشی باورهای,فکری (فصل دوم,,مبانی نظری و پیشینه پژوهش باورهای هوشی و باورهای فکری (فصل دوم ),فایل فرید

مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی (فصل دوم) 98 صفحه ...

توضیحات. مبانی نظری پیشینه و تحقیق رضایت شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل ...

مبانی و پیشینه نظری رهبری آموزشی

مبانی و پیشینه نظری رهبری آموزشی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

آموزش نوشتن ادبیات و مبانی نظری تحقیق - مشرق نیوز

متأسفانه بخش ارائه ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق هنوز شکلی استاندارد در تحقیقات کشور ما پیدا نکرده است و در هر محیط آموزشی و بر اساس استاندارد های مد نظر استاتید مربوط هر دانشگاه تدوین می شود.

مبانی و پیشینه نظری ارزش‌ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عزت نفس - دانلود e11.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-موضوع-عزت/ ذخیره شده توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) ...

پیشینه و مبانی نظری عدالت سازمانی

- مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عدالت سازمانی توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی ...

پیشینه و مبانی نظری تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

پیشینه,مبانی,نظری تحقیق,رفتار,شهروندی,سازمانی,,پیشینه و مبانی نظری تحقیق رفتار شهروندی سازمانی سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ( فصل دوم )

مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق) - دانلود e11.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-با-موضوع-حافظه-فصل/ ذخیره شده توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی ( فصل دوم پایان ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش معنوی - دانلود e11.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-موضوع-هوش/ ذخیره شده توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) ...

فراپکیج مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی(فصل دوم پایان ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی(فصل دوم پایان نامه) ” وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت (فصل دوم پایان نامه)

- مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت ( فصل دوم پایان نامه ) در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” “وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده و شیوه های فرزندپروری(فصل دوم پایان نامه) دانلود مبانی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مالیات وانواع مالیات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی

کارآفرینی گالري هنر شرق 43 ص

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری،سنجش سرمایه فکری و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (فصل دوم)

پاورپوینت گیاه پنبه

پاورپوینت درس یازدهم جنگ جهانی دوم و تأثیر آن بر ایران

پاورپوینت پیامدهای جهان اجتماعی

پاورپوینت تعریف تفکیک زمین

پاورپوینت تعریف تفکیک زمین

پاورپوینت ارتقای سلامت کودک نوپا و خانواده