دانلود رایگان


فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری - دانلود رایگاندانلود رایگان فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری - ‏2-1) ‏مقدمه ‏17 ‏2-2) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏گردشگر‏ی ‏19 ‏2-3) ‏انواع‏ ‏گردشگر‏ی ‏20 ‏2-3-1) ‏اکوتور‏ی‏س...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 85 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1) ‏مقدمه ‏17‏2-2) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏گردشگر‏ی ‏19‏2-3) ‏انواع‏ ‏گردشگر‏ی ‏20‏2-3-1) ‏اکوتور‏ی‏سم ‏21‏2-3-2) ‏گردشگر‏ی‏ ‏فرهنگ‏ی ‏21‏2-3-3) ‏گردشگر‏ی‏ ‏تجار‏ی ‏22‏2-3-4) ‏سفر‏ ‏به‏ ‏روستاها ‏22‏2-3-5) ‏گردشگر‏ی‏ ‏مذهب‏ی‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏ارت‏ی ‏23‏2-3-6) ‏سفرها‏ی‏ ‏حادثه‏ ‏جو‏یی ‏23‏2-3-7) ‏گردشگر‏ی‏ ‏سلامت ‏24‏2-3-8) ‏گردشگر‏ی‏ ‏ورزش‏ی ‏24‏2-4) ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏در‏ ‏جهان ‏25‏2-6) ‏معرف‏ی‏ ‏استان‏ ‏گ‏ی‏لان ‏31‏2-6-1) ‏سابقه‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی ‏31‏2-6-2) ‏گ‏ی‏لانگرد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏در‏ ‏استان‏ ‏گ‏ی‏لان ‏32‏2-6-3) ‏جاذبه‌‏ها‏ی‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏گ‏ی‏لان ‏35‏2-6-3-1) ‏تنوع ‏جاذبه‌‏هاي ‏گردشگري ‏در ‏گيلان ‏35‏2-7) ‏گردشگر‏ی‏ ‏و‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏آن ‏40‏2-8) ‏عناصر‏ ‏صنعت‏ ‏گردشگر‏ی ‏41‏2-9) ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏صنعت‏ ‏گردشگر‏ی ‏43‏2-10) ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏گردشگر‏ی ‏44‏2-10-1) ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏اقتصاد‏ی ‏46‏2-10-1-1) ‏اشتغال ‏46‏2-10-1-2) ‏درآمدزا‏یی ‏47‏2-10-1-3) ‏اح‏ی‏ا‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏اقتصاد‏ی ‏48‏2-10-2) ‏اثرات‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏گردشگر‏ی ‏49‏2-11) ‏عوامل ‏و ‏محرك‌‏هاي ‏تأثيرگذار ‏در ‏رفتار ‏گردشگران ‏50‏2-12) و‏یژگی‌های‏ جمع‏یت‏ شناخت‏ی‏ و ارتباط آنها با ن‏یات‏ رفتار‏ی،‏ رضا‏یت‏ مشتر‏ی،‏ ک‏یفیت‏ خدمات، ارزش درک شده و تصو‏یر‏ 55‏2-13) ‏واکنش‌‏ها‏ی‏ ‏رفتار‏ی ‏56‏2-13-1) ‏قصد‏ ‏بازد‏ی‏د‏ ‏مجدد ‏62‏2-13-2) ‏توص‏ی‏ه‏ ‏به‏ ‏د‏ی‏گران ‏63‏2-14) ‏و‏ی‏ژگ‏ی‌‏ها‏ی‏ ‏مقصد‏ ‏گردشگر‏ی ‏64‏2-15) ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏درک‏ ‏شده ‏67‏2-16) ‏ارزش‏ ‏درک‏ ‏شده ‏71‏2-17) ‏رضا‏ی‏ت ‏74‏2-18) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏سازه‌ها‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏ن‏ی‏ات‏ ‏رفتار‏ی ‏80‏2-18-1) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏ات‏ ‏رفتار‏ی‏،‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏مشتر‏ی‏،‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏درک‏ ‏شده ‏80‏2-18-2) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏و‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏مشتر‏ی ‏81‏2-18-3) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ارزش‏ ‏درک‏ ‏شده،‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏و‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏مشتر‏ی ‏82‏2-18-4) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏تصو‏ی‏ر،‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏و‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏مشتر‏ی ‏83‏2-18-5) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏تصو‏ی‏ر‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏ات‏ ‏رفتار‏ی ‏83‏2-19) ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه ‏84‏-1) مقدمه‏امروزه گردشگری tourism‏ به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی مورد توجه همگان است. در سال 2009 حدود 880 میلیون بازدیدکننده در سطوح بین‌المللی به فعالیت‌های گردشگری و سفر پرداخته‌اند‏ ‏(صالحی و حسن پور،1391،ص 11). امروزه سفر و توریسم به صورت یک صنعت جهانی در آمده است و به عنوان یکی از صنایعی که به سرعت در حال رشد است در نظر گرفته می‌شود. این صنعت از نظر اشتغال در جایگاه بالایی در دنیا قرار دارد‏ ‏(ریج و پری،2000،ص1290).‏ بر این اساس برخی مدعی هستند که از هر 14 شاغل 1 ‏نفر و حدود 12% از تولید ناخالص جهانی مربوط به فعالیت‌‏های گردشگری است. با افزایش درآمدهای قابل تصرف افراد، ارتقای استانداردهای زندگی، کاهش موانع مسافرت و آسایش و امنیت بیشتر سفرها، در عین کاهش هزینه‌ها، انتظار می‌رود سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و همچنین تعداد گردشگران افزایش چشمگیری یابد‏ ‏(صالحی و حسن پور،1391،ص 11).‏گردشگری در وهله اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از یک مبدا به یک مقصد، برای تفریح یا تجارت می‌باشد. این مفهوم دربرگیرنده فرآیندهای تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. این عناصر به شدت درگیر شبکه‌ای از فعالیت‌ها شده‌اند که ما آنها را تحت عناوین مسافرت و گردشگری به کار می‌بریم. به علاوه نویسندگان، اغلب گردشگری را به عنوان یک ماتریس مبدا ‏–‏ مقصد بیان می‌کنند. برای مثال پیرس Pearse‏ با اشاره به مدل چندگانه مبدا ‏–‏ مقصد ارائه شده توسط تورت Thourt‏ اینچنین بیان می‌دارد :‏گردشگری یک فعالیت چند جانبه و از لحاظ جغرافیایی، پیچیده بوده و نتیجه خدمات مختلفی است که در مراحل گوناگون، از مبدا تا مقصد درخواست و عرضه می‌شود. به علاوه احتمالا در هر کشور یا منطقه تعدادی مبدا یا مقصد وجود دارد که بیشتر آنها دارای دو وظیفه مولد (مبدا) و پذیرش (مقصد) می‌باشند. در مورد این پدیده، افراد معدودی به توضیحات جامعی در این رابطه پرداخته اند. کریپندورف Krippendorf‏ (1987) در اثر مهم خود که "سیاحتگران روزهای تعطیل Holidaymakers ‏از نظر لغوی به معنی فردی است که دور از وطن خویش در حال گذران تعطیلات می باشد‏" نام دارد، عوامل متعددی را بر می‌شمارد، از جمله اینکه چرا گردشگری به عنوان یک فعالیت در جامعه در حال افزایش می‌باشد. وی تحقیقاتی در مورد تغییر ارزش‌ها بر مسافرت انجام می‌دهد که نشان می‌دهد، به عنوان مثال مردم تمایل دارند برای دور شدن و فرار از مناطق شلوغ به اطراف نواحی شهری بروند. ‏وی همچنین عوامل کششی را که باعث تشویق بازدیدکنندگان به مسافرت می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. اکثر مطالعات بر این اساس تنظیم می‌شوند، که همواره رابطه همزیستی بین نواحی مبدا و مقصدها را توضیح دهند. ماهیت بازاریابی و گردشگری این است: "جذب بازدیدکنندگان بالقوه از نواحی مبدا به سوی مقصد". هر ناحیه تا حدودی دارای پتانسیل گردشگری است، و این امر فقط زمانی میسر می‌باشد که برای خوش‌آمدگویی به دوستان و بستگان و یا در نتیجه فعالیت‌های تجاری یا اجتماعی انجام پذیرد. هرچند برخی نواحی دارای مراجعات قابل ملاحظه‌ای می‌باشند که آنها را مقصدهای اصلی برای شماری از مناطق مولد گردشگری می‌نماید. یکی از مثال‌های کلاسیک، جزایر قناری Canary Islands‏ است که در تمام طول سال برای ساکنین مناطق مبدا شهری و سردسیر اروپای شمالی دارای جذابیت است. در این مثال، مسیر عبور و گذر، یک پرواز چهار الی پنج ساعته می‌باشد‏ ‏(لومسدن،1387،صص2-1)‏کشورهای پیشرو در این بعد از فعالیت‌های اقتصادی، سالانه سهم عمده‌ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع نه تنها گردشگری بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روز به روز نیز در حال رشد است؛ به گونه‌ای که سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی می‌کند که در سال 2020 تعداد گردشگران به 5/1 میلیارد نفر خواهد رسید ‏(امین بیدختی و نظری،1388،ص50). کشورهای در حال توسعه جهان به علت استفاده از توریسم به عنوان راهی برای تکمیل تولید و بازده اقتصادی بطور ویژه‌ای

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری


فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری


دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری


فصل


دوم


ادبیات


نظری


و


پیشینه


تحقیق


صنعت


گردشگری


ادبیات


نظری


پیشینه


تحقیق


صنعت


گردشگریفصل


دوم


ادبیات


نظری


و


پیشینه


تحقیق


صنعت


گردشگری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی و پیشینه نظری گردشگری

مبانی و پیشینه نظری گردشگری دسته: روان شناسی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 296 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مبانی و پیشینه نظری گردشگری فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی - آراداک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی آماده دانلود است. تعداد صفحات ۳۲ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

پایان نامه مبانی و پیشینه نظری گردشگری - نسخه ورد 33 صفحه

درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی. لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی []ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ .. .

مبانی نظری گردشگری(فصل دوم پایان نامه-ادبیات و مبانی نظری ...

مبانی نظری گردشگری(فصل دوم پایان نامه-ادبیات و مبانی نظری):گردشگري پديده اي زنده و پوياست كه با فعاليت هاي جديد، مقصد هاي جديد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,درباره,صنعت گردشگری,جهانگردی,,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی,فایلهای دانشگاهی سیدو

ادبیات نظری تحقیق اضطراب امتحان (فصل دوم پایان نامه ...

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و ساختار هیأت مدیره (فصل دوم پایان نامه) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های مدیریت ارتباط با مشتری CRM (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم گردشگری - آراداک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم گردشگری آماده دانلود است. تعداد صفحات ۲۶ صفحه و با فرمت word می باشد، در ادامه فهرست مطالب بعلاوه بخشی از متن فایل تقدیم شده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری. توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه apa جهت استفاده فصل دو تحقیق

ادبیات و مبانی نظری توریسم پزشکی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات ...

ادبیات و مبانی نظری توریسم پزشکی(فصل دوم پایان نامه-ادبیات نظری):یکی از شاخه های گردشگری، گردشگری پزشکی است، در طی چند دهه اخیر این شاخه از گردشگری، توسعه چشمگیری داشته است. بسیاری از کشورهای ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی گردشگری (فصل دوم پایان نامه) در 39 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم گردشگری و صنعت گردشگری ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم گردشگری و صنعت گردشگری (فصل دوم) مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم گردشگری و صنعت گردشگری ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم گردشگری و صنعت گردشگری (فصل دوم) مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی و پیشینه نظری گردشگری

مبانی و پیشینه نظری گردشگری دسته: روان شناسی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 296 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مبانی و پیشینه نظری گردشگری فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری

تحقیق مدیریت مشارکتی; پیشینه ومبانی نظری تحقیق صنعت گردشگری و جهانگردی 2016-03-25 مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری – گوگل فایل google-file.ir › علوم انسانی ذخیره شده ۸ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش.

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده

دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری 17 دقیقه پیش; دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات 17 دقیقه پیش; دانلود مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی. توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو تحقیق ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری الکترونیکی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری الکترونیکی دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری الکترونیکی قیمت فایل فقط 27,000 تومان پیشینه ومبانی نظری ...

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری ...

فهرست مطالب چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری (فصل دوم) به شرح زیر می باشد: 2-1 مقدمه 2-2 تعریف گردشگری و گردشگر 2-3 انواع گردشگری 2- 3-1 گردشگری انبوه یا تفریحی 2-3-2 گردشگری درمانی

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و دیدگاه های ...

می توان گفت صنعت گردشگری، امروز به یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی ، تجاری جهان تبدیل شده است، به نحوی که از کارشناسان توسعه این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد می کنند که در تاریخ اقتصاد جهان، قرن بیست و یکم را بنام ...

راهنمای کامل نوشتن ادبیات و مبانی نظری تحقیق - خبرگزاری ...

فصل دوم یا همان ادبیات و مبانی نظری تحقیق را می‌توان به عنوان سنگ بنای تحقیق معرفی کرد.

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه ...

مقدمه: در وضعیت حاضر، یکی از چالش های بزرگ فراروی بازاریابی گردشگری، ضرورت اتخاذ راهبرد(برنامه استراتژیک) موثر برای جایگاه یابی مقصد است. برای اینکه یک مقصد به نحو مؤثری در بازار هدف مورد تبلیغات پیشبردی قرار گیرد، یک ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری

تحقیق مدیریت مشارکتی; پیشینه ومبانی نظری تحقیق صنعت گردشگری و جهانگردی 2016-03-25 مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری – گوگل فایل google-file.ir › علوم انسانی ذخیره شده ۸ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش.

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و دیدگاه های ...

می توان گفت صنعت گردشگری، امروز به یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی ، تجاری جهان تبدیل شده است، به نحوی که از کارشناسان توسعه این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد می کنند که در تاریخ اقتصاد جهان، قرن بیست و یکم را بنام ...

آموزش نوشتن ادبیات و مبانی نظری تحقیق - مشرق نیوز

متأسفانه بخش ارائه ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق هنوز شکلی استاندارد در تحقیقات کشور ما پیدا نکرده است و در هر محیط آموزشی و بر اساس استاندارد های مد نظر استاتید مربوط هر دانشگاه تدوین می شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی. توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو تحقیق ...

پاورپوینت علوم تجربی چهارم دبستان زنگ علوم

پاورپوینت ایران در عصر باستان؛سرآغاز هویت ایرانی

تحقیق در مورد توليد ناب

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش فلسفه برای کودکان (فصل 2)

پاورپوینت آمبولی ریه

پاورپوینت ديافراگم، اجزاي الحاقي، زلزله سطح بهره‌برداري

تحقیق در مورد تاريخچه تكامل سيستم عامل ويندوز 30 ص

تحقیق آموزش والیبال

پاورپوینت آموزش مراقبت پوست و مو

تحقیق در مورد مراحل تولید عسل 72 ص