دانلود رایگان


فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری - دانلود رایگاندانلود رایگان فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری - ‏2-1) ‏مقدمه ‏17 ‏2-2) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏گردشگر‏ی ‏19 ‏2-3) ‏انواع‏ ‏گردشگر‏ی ‏20 ‏2-3-1) ‏اکوتور‏ی‏س...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 85 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1) ‏مقدمه ‏17‏2-2) ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏گردشگر‏ی ‏19‏2-3) ‏انواع‏ ‏گردشگر‏ی ‏20‏2-3-1) ‏اکوتور‏ی‏سم ‏21‏2-3-2) ‏گردشگر‏ی‏ ‏فرهنگ‏ی ‏21‏2-3-3) ‏گردشگر‏ی‏ ‏تجار‏ی ‏22‏2-3-4) ‏سفر‏ ‏به‏ ‏روستاها ‏22‏2-3-5) ‏گردشگر‏ی‏ ‏مذهب‏ی‏ ‏و‏ ‏ز‏ی‏ارت‏ی ‏23‏2-3-6) ‏سفرها‏ی‏ ‏حادثه‏ ‏جو‏یی ‏23‏2-3-7) ‏گردشگر‏ی‏ ‏سلامت ‏24‏2-3-8) ‏گردشگر‏ی‏ ‏ورزش‏ی ‏24‏2-4) ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏در‏ ‏جهان ‏25‏2-6) ‏معرف‏ی‏ ‏استان‏ ‏گ‏ی‏لان ‏31‏2-6-1) ‏سابقه‏ ‏تار‏ی‏خ‏ی ‏31‏2-6-2) ‏گ‏ی‏لانگرد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏در‏ ‏استان‏ ‏گ‏ی‏لان ‏32‏2-6-3) ‏جاذبه‌‏ها‏ی‏ ‏گردشگر‏ی‏ ‏گ‏ی‏لان ‏35‏2-6-3-1) ‏تنوع ‏جاذبه‌‏هاي ‏گردشگري ‏در ‏گيلان ‏35‏2-7) ‏گردشگر‏ی‏ ‏و‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏آن ‏40‏2-8) ‏عناصر‏ ‏صنعت‏ ‏گردشگر‏ی ‏41‏2-9) ‏مزا‏ی‏ا‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏صنعت‏ ‏گردشگر‏ی ‏43‏2-10) ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏گردشگر‏ی ‏44‏2-10-1) ‏تغ‏یی‏ر‏ ‏اقتصاد‏ی ‏46‏2-10-1-1) ‏اشتغال ‏46‏2-10-1-2) ‏درآمدزا‏یی ‏47‏2-10-1-3) ‏اح‏ی‏ا‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏اقتصاد‏ی ‏48‏2-10-2) ‏اثرات‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏گردشگر‏ی ‏49‏2-11) ‏عوامل ‏و ‏محرك‌‏هاي ‏تأثيرگذار ‏در ‏رفتار ‏گردشگران ‏50‏2-12) و‏یژگی‌های‏ جمع‏یت‏ شناخت‏ی‏ و ارتباط آنها با ن‏یات‏ رفتار‏ی،‏ رضا‏یت‏ مشتر‏ی،‏ ک‏یفیت‏ خدمات، ارزش درک شده و تصو‏یر‏ 55‏2-13) ‏واکنش‌‏ها‏ی‏ ‏رفتار‏ی ‏56‏2-13-1) ‏قصد‏ ‏بازد‏ی‏د‏ ‏مجدد ‏62‏2-13-2) ‏توص‏ی‏ه‏ ‏به‏ ‏د‏ی‏گران ‏63‏2-14) ‏و‏ی‏ژگ‏ی‌‏ها‏ی‏ ‏مقصد‏ ‏گردشگر‏ی ‏64‏2-15) ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏درک‏ ‏شده ‏67‏2-16) ‏ارزش‏ ‏درک‏ ‏شده ‏71‏2-17) ‏رضا‏ی‏ت ‏74‏2-18) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏سازه‌ها‏ی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏ن‏ی‏ات‏ ‏رفتار‏ی ‏80‏2-18-1) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏ات‏ ‏رفتار‏ی‏،‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏مشتر‏ی‏،‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏و‏ ‏ارزش‏ ‏درک‏ ‏شده ‏80‏2-18-2) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏و‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏مشتر‏ی ‏81‏2-18-3) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏ارزش‏ ‏درک‏ ‏شده،‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏و‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏مشتر‏ی ‏82‏2-18-4) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏تصو‏ی‏ر،‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏خدمات‏ ‏و‏ ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏مشتر‏ی ‏83‏2-18-5) ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏تصو‏ی‏ر‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏ات‏ ‏رفتار‏ی ‏83‏2-19) ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه ‏84‏-1) مقدمه‏امروزه گردشگری tourism‏ به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی مورد توجه همگان است. در سال 2009 حدود 880 میلیون بازدیدکننده در سطوح بین‌المللی به فعالیت‌های گردشگری و سفر پرداخته‌اند‏ ‏(صالحی و حسن پور،1391،ص 11). امروزه سفر و توریسم به صورت یک صنعت جهانی در آمده است و به عنوان یکی از صنایعی که به سرعت در حال رشد است در نظر گرفته می‌شود. این صنعت از نظر اشتغال در جایگاه بالایی در دنیا قرار دارد‏ ‏(ریج و پری،2000،ص1290).‏ بر این اساس برخی مدعی هستند که از هر 14 شاغل 1 ‏نفر و حدود 12% از تولید ناخالص جهانی مربوط به فعالیت‌‏های گردشگری است. با افزایش درآمدهای قابل تصرف افراد، ارتقای استانداردهای زندگی، کاهش موانع مسافرت و آسایش و امنیت بیشتر سفرها، در عین کاهش هزینه‌ها، انتظار می‌رود سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و همچنین تعداد گردشگران افزایش چشمگیری یابد‏ ‏(صالحی و حسن پور،1391،ص 11).‏گردشگری در وهله اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از یک مبدا به یک مقصد، برای تفریح یا تجارت می‌باشد. این مفهوم دربرگیرنده فرآیندهای تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. این عناصر به شدت درگیر شبکه‌ای از فعالیت‌ها شده‌اند که ما آنها را تحت عناوین مسافرت و گردشگری به کار می‌بریم. به علاوه نویسندگان، اغلب گردشگری را به عنوان یک ماتریس مبدا ‏–‏ مقصد بیان می‌کنند. برای مثال پیرس Pearse‏ با اشاره به مدل چندگانه مبدا ‏–‏ مقصد ارائه شده توسط تورت Thourt‏ اینچنین بیان می‌دارد :‏گردشگری یک فعالیت چند جانبه و از لحاظ جغرافیایی، پیچیده بوده و نتیجه خدمات مختلفی است که در مراحل گوناگون، از مبدا تا مقصد درخواست و عرضه می‌شود. به علاوه احتمالا در هر کشور یا منطقه تعدادی مبدا یا مقصد وجود دارد که بیشتر آنها دارای دو وظیفه مولد (مبدا) و پذیرش (مقصد) می‌باشند. در مورد این پدیده، افراد معدودی به توضیحات جامعی در این رابطه پرداخته اند. کریپندورف Krippendorf‏ (1987) در اثر مهم خود که "سیاحتگران روزهای تعطیل Holidaymakers ‏از نظر لغوی به معنی فردی است که دور از وطن خویش در حال گذران تعطیلات می باشد‏" نام دارد، عوامل متعددی را بر می‌شمارد، از جمله اینکه چرا گردشگری به عنوان یک فعالیت در جامعه در حال افزایش می‌باشد. وی تحقیقاتی در مورد تغییر ارزش‌ها بر مسافرت انجام می‌دهد که نشان می‌دهد، به عنوان مثال مردم تمایل دارند برای دور شدن و فرار از مناطق شلوغ به اطراف نواحی شهری بروند. ‏وی همچنین عوامل کششی را که باعث تشویق بازدیدکنندگان به مسافرت می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. اکثر مطالعات بر این اساس تنظیم می‌شوند، که همواره رابطه همزیستی بین نواحی مبدا و مقصدها را توضیح دهند. ماهیت بازاریابی و گردشگری این است: "جذب بازدیدکنندگان بالقوه از نواحی مبدا به سوی مقصد". هر ناحیه تا حدودی دارای پتانسیل گردشگری است، و این امر فقط زمانی میسر می‌باشد که برای خوش‌آمدگویی به دوستان و بستگان و یا در نتیجه فعالیت‌های تجاری یا اجتماعی انجام پذیرد. هرچند برخی نواحی دارای مراجعات قابل ملاحظه‌ای می‌باشند که آنها را مقصدهای اصلی برای شماری از مناطق مولد گردشگری می‌نماید. یکی از مثال‌های کلاسیک، جزایر قناری Canary Islands‏ است که در تمام طول سال برای ساکنین مناطق مبدا شهری و سردسیر اروپای شمالی دارای جذابیت است. در این مثال، مسیر عبور و گذر، یک پرواز چهار الی پنج ساعته می‌باشد‏ ‏(لومسدن،1387،صص2-1)‏کشورهای پیشرو در این بعد از فعالیت‌های اقتصادی، سالانه سهم عمده‌ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع نه تنها گردشگری بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روز به روز نیز در حال رشد است؛ به گونه‌ای که سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی می‌کند که در سال 2020 تعداد گردشگران به 5/1 میلیارد نفر خواهد رسید ‏(امین بیدختی و نظری،1388،ص50). کشورهای در حال توسعه جهان به علت استفاده از توریسم به عنوان راهی برای تکمیل تولید و بازده اقتصادی بطور ویژه‌ای

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری


فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری


دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری


فصل


دوم


ادبیات


نظری


و


پیشینه


تحقیق


صنعت


گردشگری


ادبیات


نظری


پیشینه


تحقیق


صنعت


گردشگریفصل


دوم


ادبیات


نظری


و


پیشینه


تحقیق


صنعت


گردشگری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری - بهترین فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه … فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری - بهترین فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه … فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش).ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ...

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه ...

مقدمه: در وضعیت حاضر، یکی از چالش های بزرگ فراروی بازاریابی گردشگری، ضرورت اتخاذ راهبرد(برنامه استراتژیک) موثر برای جایگاه یابی مقصد است. برای اینکه یک مقصد به نحو مؤثری در بازار هدف مورد تبلیغات پیشبردی قرار گیرد، یک ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی (فصل دوم)

ذخیره شده فصل دوم ادبیات پژوهش کارشناسی ارشد,مفهوم ,مبانی نظری,تعریف و نظریه های حمایت اجتماعی(فصل دوم ادبیات پژوهش کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش) مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد و پذیرش (ACT ...

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری ...

فهرست مطالب چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم صنعت گردشگری (فصل دوم) به شرح زیر می باشد: 2-1 مقدمه 2-2 تعریف گردشگری و گردشگر 2-3 انواع گردشگری 2- 3-1 گردشگری انبوه یا تفریحی 2-3-2 گردشگری درمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,درباره,صنعت گردشگری,جهانگردی,,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی,فایلهای دانشگاهی سیدو

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی گردشگری (فصل دوم پایان نامه) در 39 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تعاریف و ویژگی های اخلاق حرفه ای و سبک های رهبری (فصل دوم) دانلود چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سرمایه گذاری دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,درباره,صنعت گردشگری,جهانگردی,,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی,فایلهای دانشگاهی سیدو

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدیریت هزینه (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدیریت هزینه (فصل دوم ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: word

ادبیات و پیشینه آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی ...

فصل ۲ (ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده). عنوان: آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی. متغیرها: آینده پژوهی، سرمایه گذاری، تامین مالی، صنعت گردشگری، ورزشی (ادبیات و پیشینه آینده پژوهی) فهرست مبانی نظری:

پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری الکترونیکی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری الکترونیکی دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری الکترونیکی قیمت فایل فقط 27,000 تومان پیشینه ومبانی نظری ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری

پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری قیمت فایل فقط 27,000 تومان پیشینه ومبانی نظری تحقیق گردشگری توضیحات ...

تحقیق در مورد میکروسکوپی نیروی اتمی و اسپکتروسکوپی همبستگی ...

دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری 1 ساعت پیش; دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات 1 ساعت پیش; دانلود مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p 1 ساعت ...

تحقیق در مورد میکروسکوپی نیروی اتمی و اسپکتروسکوپی همبستگی ...

دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری 1 ساعت پیش; دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات 1 ساعت پیش; دانلود مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p 1 ساعت ...

تحقیق درباره اکولوژی

دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک 17 دقیقه پیش; دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری 1 ساعت پیش

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده

دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری 17 دقیقه پیش; دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات 17 دقیقه پیش; دانلود مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده

دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری 17 دقیقه پیش; دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات 17 دقیقه پیش; دانلود مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی و پیشینه نظری گردشگری

مبانی و پیشینه نظری گردشگری دسته: روان شناسی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 296 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مبانی و پیشینه نظری گردشگری فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و دیدگاه های ...

می توان گفت صنعت گردشگری، امروز به یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی ، تجاری جهان تبدیل شده است، به نحوی که از کارشناسان توسعه این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد می کنند که در تاریخ اقتصاد جهان، قرن بیست و یکم را بنام ...

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده

دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری 17 دقیقه پیش; دانلود فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات 17 دقیقه پیش; دانلود مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی (فصل دوم) 73 صفحه ...

توضیحات. مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم درمانی زیر دسته جغرافیا ...

2-5-2-3 چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری درمانی در ایران 46 . 2-1 مقدمه . این فصل از تحقیق به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق می پردازد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی (فصل دوم) 73 صفحه ...

توضیحات. مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط وب سایت شهر فایل ...

پایان نامه مبانی و پیشینه نظری گردشگری - نسخه ورد 33 صفحه

درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی. لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی []ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ .. .

پاورپوینت عبارت جبری

پاورپوینت واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی)

پاورپوینت لقاح و تکامل جنین

پاورپوینت PCO

پاورپوینت کارگاه آموزشی ایمنی دارویی

پاورپوینت تنوع گياهي و پراكنش گياهان دارويي استان همدان

پاورپوینت در مورد بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO

پاورپوینت ارتباط و ارتباط درمانی

پاورپوینت در مورد اهداف شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان

مبانی نظری و ادبیات تحقیق رضایت شغلی و رضایت مشتری