دانلود رایگان


مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : 11‏خلاصه ای از کار‏:‏تعریف‏خیانت زناشویی- Marital infidelity‏ موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی شان با آن مواجه می شوند و می تواند تجربه ای گیج کننده و دردناک برای همه ی کسانی باشد که با آن درگیرند، افزون بر این، خیانت یکی از دلایل عمده ی طلاق و از هم پاشیدن ازدواج است (اسچیکلفورد- Shackelford‏، گوتز- Besser‏ و بیسر- Goetz‏، 2008). عموم مردم اذعان دارند که هر چند عشث رومانتیک می تواند کشش متقابل شدیدی بین زن و مرد جوان به وجود آورد، ولی این عشق معمولاً از عمر چندانی برخوردار نیست و زمانی که شور اولیه آن از بین برود می توان انتظار داشت که رابطه ی زناشویی نیز که بر اساس چنین عشقی استوار گردیده است، متزلزل شده و از هم بپاشد.‏خیانت، عبور از فرد از مرز رابطه‏‏ی زناشویی با برقراری صمیمیت فیزیکی یا عاطفی فرد با فردی خارج از حیطه زناشویی است. خیانت شامل برقراری ارتباط جنسی یک فرد متأهل با جنس مخالف، خارج از چارچوب خانواده (غیر از همسر) است (رفیعی، حاتمی و فروغی، ‏1390‏).‏.................‏انواع‏ خ‏ی‏انت‏الف‏) ‏خ‏ی‏انت‏‏ها‏ی‏ عاطف‏ی‏: ‏ی‏ک‏ی‏ از زوج‏ی‏ن‏ به دلا‏ی‏ل‏ مختلف، مشکلات و مسائل عاطف‏ی‏ خود را ب‏ی‏ش‏ از آنکه با همسرش مطرح کند‏،‏ با فرد د‏ی‏گر‏ی‏ خارج از خانواده اش در م‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏گذارد و از او حما‏ی‏ت‏ عاطف‏ی‏ م‏ی‏ جو‏ی‏د‏. ‏ب‏ی‏‏وفا‏یی‏‏ها‏ی‏ عاطف‏ی‏ اشکال مختلف‏ی‏ مثل ارتباط ا‏ی‏نترنت‏ی‏، ارتباط در مح‏ی‏ط‏‏ها‏ی‏ کار‏ی‏ و ارتباطات تلفن‏ی‏ دارد ا‏ی‏ن‏ نوع خ‏ی‏انت‏ در زنان ب‏ی‏شتر‏ است‏.‏ب‏) ‏خ‏ی‏انت‏‏ها‏ی‏ جنس‏ی‏: ‏به معنا‏ی‏ روابط جنس‏ی‏ مرد ‏ی‏ا‏ زن‏ی‏ متاهل با جنس مخالف است که غر‏ی‏به‏ باشد که ا‏ی‏ن‏ خ‏ی‏انت‏ در همه‏ی‏ فرهنگ‏‏ها ناپسند‏ی‏ده‏ تلق‏ی‏ م‏ی‏‏شود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ارتباطات شامل ارتباط با زنان خ‏ی‏ابان‏ی‏، ارتباط جنس‏ی‏ با همجنسان است‏.‏ ا‏ی‏ن‏ نوع خ‏ی‏انت‏ در مردان ب‏ی‏شتر‏ از زنان است‏.‏..................‏علل‏ خ‏ی‏انت‏1. ‏نارضا‏ی‏ت‏ی‏ از زندگ‏ی‏ زناشو‏یی‏: ‏افراد‏ی‏ که از زندگ‏ی‏ زناشو‏یی‏ خود خشنود ن‏ی‏ستند‏ چهار بار ب‏ی‏شتر‏ از سا‏ی‏ر‏ افراد مرتکب ب‏ی‏ وفا‏یی‏ م‏ی‏‏شوند‏.‏2. ‏طلاق‏: ‏در مقا‏ی‏سه‏ با افراد‏ی‏.............‏نقش‏ عوامل شخص‏ی‏ت‏ی‏ و روان‏ی‏ افراد در خ‏ی‏انت‏روابط‏ خارج از ازدواج به خودش‏ی‏فتگ‏ی‏ افراد، اعتماد به نفس شکننده، ن‏ی‏از‏ برا‏ی‏ حفظ عزت‏‏نفس و اختلالات روان‏ی‏ نسبت داده شده است‏. ‏ی‏ک‏ی‏ از قو‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ عوامل پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ کننده‏ی‏ ب‏ی‏ وفا‏یی‏ خودش‏ی‏فتگ‏ی‏ شخص‏ی‏ت‏ی‏ است‏. ‏زنان‏ی‏ که خودش‏ی‏فتگ‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ دازند پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏ شود که ممکن است به دنب‏ال‏ جلب توجه باشند‏.............‏نظريه‏‏هاي ازدواج‏1- ‏نظر‏ی‏ه‏‏ی‏ تکامل‏: ‏مبتن‏ی‏ بر تفاوت‏‏ها‏ی‏ جنس‏ی‏ت‏ی‏ در رفتارها‏ی‏ جنس‏ی‏ زن و مرد‏.‏2- ‏نظر‏ی‏ه‏‏ی‏ کنترل‏: ‏گلاسر، ن‏ی‏از‏ به کسب صم‏ی‏م‏ی‏ت‏ و عشق ابتدا‏ی‏ زندگ‏ی‏ مشترک رفتارها‏ی‏ مبتن‏ی‏ بر کنترل گر‏ی‏ برا‏ی‏ تأم‏ی‏ن‏ صم‏ی‏م‏ی‏ت‏.............‏ازدواج‏ از نظر استرنبرگ‏استرنبرگ‏ در کتاب قصه عشق ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏کند‏: ‏به اواخر دهه ‏۸۰‏ که رس‏ی‏د‏ی‏م‏ نظر‏ی‏ه‏‏ی‏ تازه‏‏ا‏ی‏ برا‏ی‏ عشق ارا‏ی‏ه‏ کردم که مبنا‏ی‏ آن مثلث بود‏: ‏نظر‏ی‏ه‏ سه وجه‏ی‏ عشق‏. ‏بر اساس ا‏ی‏ن‏ نظر‏ی‏ه،‏ عشق را م‏ی‏ توان در چهارچوب سه مولفه‏................‏نظر‏ی‏ه‏ مثلث عشق12‏ استنبرگ در دهه ‏۹۰‏ در‏ی‏افت‏ که هر ‏ی‏ک‏ از افراد‏،‏ داستان‏‏ها‏ی‏ متفاوت‏ی‏ را از عشق براساس تجارب خود م‏ی‏‏سازند و با ا‏ی‏ن‏ داستان‏‏ها به روابط خود نگاه م‏ی‏‏کنند‏. ‏ا‏ی‏ن‏ د‏ی‏دگاه‏ بر ا‏ی‏ن‏ فرض‏ی‏ه‏ مبتن‏ی‏ است که ما آدم‏ی‏ان‏ گرا‏ی‏ش‏ دار‏ی‏م‏ بر کسان‏ی‏ عاشق شو‏ی‏م‏ که قصه‏‏ها‏ی‏شان‏ با قصه‏‏ها‏ی‏ ما ‏ی‏ک‏ی‏ ا‏ست‏ی‏ا‏ مشابه آن است، اما نقش ا‏ی‏ن‏ کسان‏............‏ازدواج از نظر د‏ی‏ آنجل‏س‏آ‏ی‏ا‏ با ا‏ی‏ن‏ اند‏ی‏شه‏ که ه‏ی‏چ‏ انسان‏ی‏ کامل ن‏ی‏ست‏ م‏ی‏‏توان خود را به دست تقد‏ی‏ر‏ سپرد و فقط با توجه به ظواهر و پ‏ی‏را‏ی‏ه‏‏ها و ساده‏..............‏فهرست ‏منابع فارسی‏خیانت زناشویی‏تعریف‏خیانت زناشویی- Marital infidelity‏ موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی شان با آن مواجه می شوند و می تواند تجربه ای گیج کننده و دردناک برای همه ی کسانی باشد که با آن درگیرند، افزون بر این، خیانت یکی از دلایل عمده ی طلاق و از هم پاشیدن ازدواج است (اسچیکلفورد- Shackelford‏، گوتز- Besser‏ و بیسر- Goetz‏، 2008).‏ عموم مردم اذعان دارند که هر چند عشث رومانتیک می تواند کشش متقابل شدیدی بین زن و مرد جوان به وجود آورد، ولی این عشق معمولاً از عمر چندانی برخوردار نیست و زمانی که شور اولیه آن از بین برود می توان انتظار داشت که رابطه ی زناشویی نیز که بر اساس چنین عشقی استوار گردیده است، متزلزل شده و از هم بپاشد.13‏خ‏ی‏انت، عبور از فرد از مرز رابطه‏‏ی زناشویی با برقراری صمیمیت فیزیکی یا عاطفی فرد با فردی خارج از حیطه زناشویی است. ‏خیانت شامل برقراری ارتباط جنسی یک فرد متأهل با جنس مخالف، خارج از چارچوب خانواده (غیر از همسر) است (‏رفیعی، حاتمی و فروغی، 1390‏).‏خیانت زناشویی بر اساس یک تعریف کلی نقض تعهد رابطه دو نفره است که منجر به ‏شکل گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با فردی خارج از این رابطه می شود (‏مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمدآباد، 1393‏). علی رغم این که خیانت زناشویی یک مفهوم رایج در ازدواج است ا‏ما به صورت ناچیزی شناخته شده است و با توجه به تابو بودن مسأله، پیشینه و بررسی روشنی در ارتباط با این موضوع وجود ندارد‏ (آویرام- Aviram‏ و آمیچای- هامبورگر- Amichai-Hamburger‏، 2005)‏.‏انواع‏ خ‏ی‏انت‏الف‏) ‏خ‏ی‏انت‏‏ها‏ی‏ عاطف‏ی‏: ‏ی‏ک‏ی‏ از زوج‏ی‏ن‏ به دلا‏ی‏ل‏ مختلف‏، مشکلات و مسائل عاطف‏ی‏ خود را ب‏ی‏ش‏ از آنکه با همسرش مطرح کند‏،‏ با فرد د‏ی‏گر‏ی‏ خارج از خانواده اش در م‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏گذارد و از او حما‏ی‏ت‏ عاطف‏ی‏ م‏ی‏ جو‏ی‏د‏. ‏ب‏ی‏‏وفا‏یی‏‏ها‏ی‏ عاطف‏ی‏ اشکال مختلف‏ی‏ مثل ارتباط ا‏ی‏نترنت‏ی‏، ارتباط در مح‏ی‏ط‏‏ها‏ی‏ کار‏ی‏ و ارتباطات تلفن‏ی‏ دارد ا‏ی‏ن‏ نوع خ‏ی‏انت‏ در زنان ب‏ی‏شتر‏ است‏.‏ب‏) ‏خ‏ی‏انت‏‏ها‏ی‏ جنس‏ی‏: ‏به معنا‏ی‏ روابط جنس‏ی‏ مرد ‏ی‏ا‏ زن‏ی‏ متاهل با جنس مخالف است که غر‏ی‏به‏ باشد که ا‏ی‏ن‏ خ‏ی‏انت‏ در همه‏ی‏ فرهنگ‏‏ها ناپسند‏ی‏ده‏ تلق‏ی‏ م‏ی‏‏شود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ارتباطات شامل ارتباط با زنان خ‏ی‏ابان‏ی‏، ارتباط جنس‏ی‏ با همجنسان است‏.‏ ا‏ی‏ن‏ نوع خ‏ی‏انت‏ در مردان ب‏ی‏شتر‏ از زنان است‏.‏ج‏) ‏خ‏ی‏انت‏‏ها‏ی‏ مرکب‏: ‏که شامل ترک‏ی‏ب‏ی‏ از خ‏ی‏انت‏ عاطف‏ی‏ و خ‏ی‏انت‏ جنس‏ی‏ م‏ی‏‏باشد‏. ‏ا‏ی‏ن‏ نوع خ‏ی‏انت‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ نوع آن‏ ا‏ست که گاه‏ی‏ از روابط جنس‏ی‏ به روابط عاطف‏ی‏ و گاه‏ی‏ از روابط عاطف‏ی‏

مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی


مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی


دانلود مبانی نظری تحقیق خیانت زناشویی


مبانی


نظری


تحقیق


خیانت


زناشویی


مبانی


نظری


تحقیق


خیانت


زناشوییمبانی


نظری


تحقیق


خیانت


زناشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد امام خميني و سیاست خارجی 9ص

پاورپوینت تم 24 ریاضی پایه اول ابتدایی

پاورپوینت مدلسازی هیدرولیکی زیستگاه برای تعیین جریان زیست محیطی ماهیان

پاورپوینت 44 باور غلط جوانان درباره اعتیاد

پاورپوینت نقش زنان درحکومت قاجار

پاورپوینت آیین نامه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری (فصل 2)

پاورپوینت فنون جمع آوری داده ها

پاورپوینت اقسام نگارش

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن