دانلود رایگان


مبانی نظری و سوابق پژوهش تعاریف و مفاهیم فلسفه اخلاقی کارکنان (فصل دوم) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 25 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-2 ): ‏فلسفه اخلاقی کارکنان‏ ‏.......................................................‏.........‏.......‏..........‏.....‏.........‏27‏2‏–‏ 2-1 ) مقدمه‏ ‏...................................................................‏....................................................................27‏2‏–‏ 2-‏2‏ ) مفهوم فلسفه اخلاقی ‏ ‏...................................................................‏............................................27‏2-2-‏3‏ ) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق‏ ‏...................................................................‏....................................28‏2-2-‏4‏ )‏ عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقي‏ ‏.............................................................‏..........‏.‏.‏.....‏...................29‏2-2-‏5‏ ) انواع فلسفه های اخلاقی ‏ ‏...................................................................‏.........................................30‏2-2-‏5‏-1 ) دسته بندی ‏بر حسب هدف یا فرآیند‏ ‏..............................‏...........‏.....‏..................30‏ ‏2-2-‏5‏-‏2‏ ) دسته بندی محوری‏ ‏.................................................................‏.‏..‏......................31‏2-2-‏5‏-‏3‏ ) دسته بندی فورسیت ‏ ‏.......................................................‏..........‏.‏.‏...........‏..........32‏2-2-‏5‏-‏4‏) ‏دسته بندی ‏قاری سید فاطمی.....................................................‏...........‏..............‏..33‏2-2-‏5‏-‏5‏ ) دسته بندی الوانی ‏...................................................................‏..............................35‏2-2-‏5‏-‏6‏) ‏دسته بندی ‏رحمان سرشت ....................................................‏...........‏...............‏.....36‏2-2-‏5‏-‏7‏ ) دسته بندی ‏لدبتر‏...................................................................‏................................37‏2-2-‏5‏-‏8‏ ) دسته بندی ‏هس مر ‏.................................................................‏...........‏..‏..............38‏2-2-‏6‏)‏ پیامد اخلاق در سازمانها‏ ...............................................................................................................43‏2-4‏)‏: ‏پيشينه تحقيقاتی‏................................‏.................................................‏.‏.......................‏....................‏.‏....‏.52‏2-4-1‏) ‏مقدمه ‏...................................................................‏..............................................................................52‏2-4-2‏) پيشينه تحقيقات‏ داخلی ‏................................................................‏.....................................................52‏2-4-3)‏ ‏پيشينه تحقيقات‏ خارجی ‏...............................................................‏...................................................54‏2-2) ‏فلسفه اخلاقی کارکنان‏ ‏2-2-1)‏مقدمه‏اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود ، بروز ظاهری پیدا می کند و بدین سبب گفته می شود که اخلاق را از راه آثارش می توان تعریف کرد . استمرار یک نوع رفتار خاص ، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می نامند . دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می ‏کنند ، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می کند و شیوع می یابد ، به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می شود که ریشه اش در فرهنگ جامعه می دواند و خود نوعی وجه غالب می یابد که جامعه را با آن می توان شناخت (‏رجبي‏ ‏پور‏ ‏ميبدي‏ ‏و دهقاني‏ ‏فيروزآبادي‏ ‏به نقل از قرا ملکی ، 1391‏) . ‏2‏–‏ 2-‏2‏) مفهوم فلسفه اخلاقی ‏ اتیکس Ethics‏ به معنی اخلاق از واژه یونانی اتوس ، به معنی ویژگی شخصیتی یا آداب و رسوم می باشد‏ (سهرابی و خانلری ، 1388‏) ‏. ‏اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است یعنی درست چیست و نادرست کدام است (دفت ، 1374) ‏.‏فلسفه اخلاق ، رشته ای علمی ، فلسفی و نوپاست که تعاریف مختلف و گوناگونی برای آن ارائه شده است . برخی آن را چنین تعریف کرده اند : فلسفه اخلاق ، علمی است که به تبیین اصول ، مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازد و مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق و گزاره های اخلاقی را مورد پردازش قرار می دهد . برخی در تعریف آن گفته اند : فلسفه اخلاق ، شناخت برترین Math ethics‏ است ؛ این که خوبی چیست ، بدی کدام است ، دادگری چیست و ستمگری کدام است ؟ به تعبیر دیگر ، فلسفه اخلاق ، علمی است که در آن از چیستی خوبی و بدی و از وظایف و تکالیف اخلاقی و این که این تکالیف برای چه مقصودی باید انجام گیرد و هدف و غایت این وظائف و تکالیف چیست ، بحث می کند . بنابراین ، فلسفه اخلاق ، علمی است که از مبادی تصدیقی علم اخلاق به منظور تشخیص معیارهای خوبی و بدی و به دست آوردن ملاک ارزشی رفتار انسان ها بحث می کند ؛ به این معنا که انسان تکالیف و رفتارهای اخلاقی را برای چه هدف و غایتی باید انجام بدهد یا آن را ترک کند ، و هدف و مقصد این رفتارها چیست ؟ هدف فلسفه اخلاق ، شناخت ملاک های خوبی و بدی افعال است تا انسان ها رفتارشان را بر اساس آن و با انگیزه و هدفی که از آن دارند بسنجند (زکی ، 1384)‏ .‏ ‏2-2-‏3‏) پیشینه تاریخی فلسفه اخلاق‏فلسفه اخلاق ، از مباحث نسبتاً نو بنیاد در مباحث اخلاقی است که در نیم قرن اخیر به عنوان رشته مستقل توجه دانشمندان علم اخلاق را به خود جلب کرده است . بسیاری بر این باورند که نخستین جوانه آن در سال 1903 م‏یلادی‏ با انتشار کتاب مبانی اخلاق جورج ادوارد‏ ‏مور George Edward Moore‏ زده شد . هیچ تردیدی وجود ندارد که این گونه مباحث در لابلای کتابهای فلسفی و اخلاقی وجود داشته و از مهم ترین دغدغه های متفکران در عرصه اخلاق بوده است تا جایی که پیشینه تاریخی این گونه مباحث از زمان سقراط (حدود 399 ـ 470 ق . م .) در باب فرار از زندان و مجازات و زیر پا گذاشتن قانون گرفته ، تا «لاک» Locke‏ (1632 ـ 1704) در باب تساهل دینی ، هیوم Hume‏ (1711 ـ 1776) در باب خودکشی ، جرمی بنتام Bentham‏ (1748 ‏ـ 1832) در باب اعلامیه حقوق بشر فرانسه ، میل Mill‏ (1806 ـ 1873) در باب تساوی جنسی ، نیچه Nietzsche‏ (1844 ـ 1900) در باب مجازات ، جان دیویی Dewey‏ (1859ـ‏1‏952) در باب دمکراسی در امریکا ، و سارتر Sartre‏ (1905 ـ 1980) در باب نسل کشی در ویتنام قابل ردیابی است (همان منبع) ‏.‏2-2-‏4‏) عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقي ‏با مطالعه مدل های متعدد رفتار اخلاقی ، عوامل متعددی به عنوان فاکتورهای اثرگذار بر رفتار اخلاقی در سازمان شناسایی شده اند . در اکثر مدل های اخلاقی ، فاکتورهای مشابهی به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار اخلاقی سازمان ها معرفی شده اند ‏، تولايي (1388) ‏با دسته بندی ساده تری از عوامل اثر گذار بر فلسفه اخلاقی آنها را به دو دسته عوامل فردی‏(سطح خرد)‏ ‏، سازماني(سطح مياني) ‏و‏ ‏اجتماعی ‏(سطح كلان)‏تقسیم کرد‏ .‏ ‏2-2-‏4‏-1) فردی : ‏نگرش (ارزیابی فرد از خوب و بد) ، قصد ، قدرت نفس (مقاومت در برابر انگیزه های بیرونی) ، مرکز کنترل (تمایل به برهاناخلاقی در افراد مرکز کنترل درونی) ، وابستگی میدانی (بعنوان راهنمای افراد برای انجام کارها) ، دموگرافی

مبانی نظری و سوابق پژوهش تعاریف و مفاهیم فلسفه اخلاقی کارکنان (فصل دوم)


مبانی نظری و سوابق پژوهش تعاریف و مفاهیم فلسفه اخلاقی کارکنان (فصل دوم)


دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهش تعاریف و مفاهیم فلسفه اخلاقی کارکنان (فصل دوم)


مبانی


نظری


و


سوابق


پژوهش
مبانی


نظری


و


سوابق


پژوهش


تعاریف


و


مفاهیم


فلسفه


اخلاقی


کارکنان


(فصل


دوم)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و رضایتمندی شغلی(فصل 2)

پاورپوینت نگارش و انتشار مقالات علمي در علوم زمين

پاورپوینت باندپيچي

پاورپوینت بتن چیست؟

تحقیق در مورد امام خميني و سیاست خارجی 9ص

تحقیق در مورد خلاصه کتاب پيرامون انقلاب اسلامی 14 ص

پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

دانلود پاورپوینت بانکداری و پول الکترونیکی

پاورپوینت گزارش نویسی

پاورپوینت در مورد سمینارخلاقيت و نوآوری