دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و حاکمیت شرکتی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏بورس‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ وحاکمیت شرکتی‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏15‏2-2 ‏بورس‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ ‏15‏3-2 ‏سابقه‏ ‏بازار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏16‏4-2 ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏بورس‏ ‏اوراق‏ ‏بهادار‏ ‏تهران‏ ‏17‏5-2 ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏17‏6-2 ‏گونه‏ ‏شناس‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏19‏7-2 ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏ ‏نهاد‏ی‏ (‏حقوق‏ی‏)‏ ‏19‏10-2 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏22‏1-10-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏کشورها‏ ‏22‏مقدمه ‏از ‏آ‏نجایی که لازمه تدوین مساله اصلی تحقیق و تنظیم فرضیات تحقیق‏،‏ مطالعه دقیق و کامل تحقیقات و مشاهدات گذشته مرتبط با موضوع تحقیق می باشد، این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت شناخت بیشتر مساله و راه کارها و رویه های بکار رفته در حل و فصل مساله در تحقیقات و منابع قبلی و شناخت بیشتر موضوع و جلوگیری از دوباره کاری ها، منابع و کتب و مقالات متعددی در این زمینه گرد‏آ‏وری و مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است‏؛‏ لذا در این فصل پایه های اصلی تحقیق که همان بورس اوراق بهادار است ‏،‏ تاریخچه مربوط به این بازار‏،‏ مباحث مربوط به ثبات سهامداران ‏،‏ متغیرهای درگیر در این موضوع و پیشینه های موجود در ارتباط با موضوع ارائه شده است تا دیدگاه بهتر و واضح تری نسبت به مساله تحقیق کسب شود .‏ ‏2-2 ‏بورس اوراق بهادار‏ ‏بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی‏، ‏تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار‏،‏ حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.‏بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع ‏آ‏وری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور ت‏ا‏مین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است واز سوی دیگر‏، ‏مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد‏ ‏می توانند محل نسبتاٌ مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجو‏ه‏ مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها بکار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر‏، ‏از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.‏3‏-‏2 ‏سابقه بازار سرمایه در ایران‏ ‏بازار متشکل سرمایه ایران کاملا‏ً‏ نوپاست.‏ ‏بازار سرمایه به معنای بازاری‏ ‏که درآن تقاضای وجوه بلندمدت ت‏ا‏مین می گردد‏، ‏با ت‏ا‏سیس بانک برنامه درسال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد،‏ ‏بوجود آمد.‏ ‏پیش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچیز بود،عمدتا‏ً‏ از طریق وامهای بانک ملی ایران ت‏ا‏مین می شد.اما تنظیم اولین برنامه عمران هفت ساله واجرای آن از 1328 ، لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی برای ت‏ا‏مین مالی بلندمدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه 1330 و خصوصا‏ً‏ قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت درسالهای 32-1330 عملیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد.در سال 1338 بانک توسعه صنعتی ومدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی وموسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی ت‏ا‏مین شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت ومعدن بود.‏ ‏پس از آن بانکهای تخصصی دیگری بوجود آمدند وبازار سرمایه بتدریج در مسیر توسعه و تحول نام نهاد.‏ ‏تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1330 واهمیت روزافزون بازار پول وسرمایه درکشور،تدوین قوانین جامعی را که ناظر به فعالیتهای پولی و مالی ایران به عنوان یک بانک تجاری ووظایف ومسؤلیتهای آن در مقام بانکداری دولت وجود داشت.ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول واعتبارات ونظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه قرار گرفت.سرانجام قانون پولی وبانکی در خرداد 1339 به تصویب رسید و به مورد اجرا گ‏ذ‏اشته شد.‏ ‏به موجب این قانون ، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول وتنظیم اعتبار تشکیل گردید.وکلیه وظایف ومسؤلیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک وبه بانک مرکزی محول شد.شروع فعالیت بانک مرکزی با تنظیم واجرای برنامه تثبیت اقتصادی که ازسوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود،‏ ‏همزمان شد.‏ ‏بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا 1342،‏ ‏اجازه ت‏ا‏سیس هیچ بانکی را ندارد وهمه هم وغم خود را معطوف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد ‏. ‏با‏ ‏پایان یافتن دوران بحران واعاده وضعیت رونق تصمیماتی در زمینه توسعه مبنا بازار پول وسرمایه آغاز گردید وبیش از همه، شبکه بانکی کشور ‏گ‏سترش یافت‏؛‏ بطوریکه تعداد بانکهای کشور از 27 بانک در سال 1339 به 36 بانک در 1347 افزایش یافته بود که از این تعداد 26 بانک تجاری، 7 بانک تخصصی و 3 بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.‏4‏-‏2 ‏تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران‏امور تجاری در ایران در ابتدا تابع قوانین شرع بود.‏ ‏نخستین بار در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب 1304 تدوین گردید که عمدتا‏ً‏ از قوانین تجارت فرانسه اقتباس شده بود .در قانون تجارت مصوب 1311 نیز ضمن مواد 89 تا 92 یک سلسله مقررات جزائی مربوط به سواستفاده از سهام شرکتها پیش بینی شده بود که صدور سهام شرکتها طبق ضوابط خاص در ‏آ‏مد .‏ظاهرا‏ً‏ اولین بار در سال 1315 شمسی ، یک نفر بلژیکی به نام وان لوتر فلند مطالعاتی در باره تامین یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل ‏آ‏ورد و طرح قانون و اساسنامه و نظامنامه داخلی ‏آ‏ن را نیز تهیه کرد ‏. ‏در ‏آ‏ن ایام بانک ملی نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور مطالعاتی را در این زمینه انجام داده بود ‏، ‏لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 و عدم ثبات سیاسی و اقت‏ص‏ادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم تاسیس بورس در ایران به تاخیر افتاد .قوانین تجاری ایران نیز در مورد بورس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و حاکمیت شرکتی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و حاکمیت شرکتی


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار و حاکمیت شرکتی


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


بورس


اوراق


بهادار


و


حاکمیت


شرکتی


مبان
مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


بورس


اوراق


بهادار


و


حاکمیت


شرکتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کاهش سطح هوشیاری

کارآفرینی اقتصاد و جامعه 45 ص

پاورپوینت پاپ اسمیر

پاورپوینت فصل 6 تکمیلی هشتم

پاورپوینت فیزیولوژی غدد

پاورپوینت محافظت از پی، منشاء، پیشرفت و توسعه آن

پاورپوینت اسامی مختلف سنگ های ادراری

پاورپوینت زلزله شناسي

مقایسه تطبیقی ارائه رشته علوم كامپیوتر در دانشگاه آكسفورد با رشته مهندسی نرم افزار در دانشگاه شریف

تحقیق در مورد تعيين الگوي بهينه كشت شهرستان دزفول