دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابداری تعهدی، سود حسابداری و ارتباط وجه نقد با سود - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابداری تعهدی،‏ ‏سود‏ ‏حسابدار‏ی و‏ ‏ارتباط‏ ‏وجه‏ ‏نقد‏ ‏با‏ ‏سود‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏16‏2-2 ‏حسابدار‏ی‏ ‏تعهد‏ی‏ ‏17‏3-2 ‏اقلام‏ ‏تعهد‏ی‏ ‏17‏4-2 ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏اقلام‏ ‏تعهد‏ی‏ ‏18‏5-2 ‏سود‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏19‏6-2 ‏استفاده‏ ‏کنندگان‏ ‏از‏ ‏اطلاعات‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏20‏7-2 ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏اقلام‏ ‏تعهد‏ی‏ ‏20‏8-2 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏21‏9-2 ‏اطلاعات‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏و‏ ‏گزارشگر‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏22‏10-2 ‏عمده‏ ‏تر‏ی‏ن‏ ‏اهداف‏ ‏گزارشگر‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏23‏11-2 ‏ارتباط‏ ‏وجه‏ ‏نقد‏ ‏با‏ ‏سود‏ ‏24‏12-2 ‏سود‏(‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏حسابدار‏ی‏) ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏وس‏ی‏له‏ ‏ا‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏25‏13-2 ‏ارتباط‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏اهداف‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏و‏ ‏وجه‏ ‏نقد‏ ‏26‏14-2 ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏فوق‏ ‏العاده‏ ‏جر‏ی‏انها‏ی‏ ‏نقد‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏26‏15-2 ‏تار‏ی‏خچه‏ ‏صورت‏ ‏وجه‏ ‏نقد‏ ‏27‏16-2 ‏وجه‏ ‏نقد‏ ‏و‏ ‏چارچوب‏ ‏نظر‏ی‏ ‏29‏18-2 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏نقد‏ی‏نگ‏ی‏ ‏،‏ ‏توانا‏یی‏ ‏وار‏ی‏ز‏ ‏بده‏ی‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏انعطاف‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏32‏19-2 ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏ها‏ی‏ ‏نقد‏ی‏ ‏33‏20-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏کشور‏ ‏34‏21-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور‏ ‏36‏م‏قدمه‏ ‏ از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود، حسابداری نیز در واکنش به ‏ ‏این تغییرات جهت تامین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات ،ناگزیر از تغییر می باشد . به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید تغییر در بنیانهای حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد(عالی ور، 1380‏،ص‏67)‏1.‏ در میان انواعی از اطلاعات مختلف که شرکتها باید آن را افشاءکنند یکی از مهمترین آنها سود حسابداری است که هدف های مربوط به موضوع سود و سود آوری می باشد.سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود . این رقم بر مبنای سیستم تعهدی محاسبه و شناسایی می شود .‏فرض تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است. ضرورت اندازه گیری مستمر و مطلوب عملکرد واحد های تجاری به عنوان مبنای تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی ،بکارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین،فرض تعهدی در حسابداری بر تحقق درآمد ،تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه ها با درآمد های شناسایی شده ،تاکید دارد.‏در این فصل پس از تشریح مفاهیم کاربردی در رابطه با ادبیات تحقیق و مروری بر آن، تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.‏2-2 حسابداری تعهدی‏ ‏حسابداری تعهدی- Accruals Accounting‏ (به عبارتی حسابداری ماندگار)نگاهی کلی به درآمد ها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی ،قیمت ‏تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این نظام مالی ، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند ، منظور می شوند هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها (ارائه خدمات و یا فروش )در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود.به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود . صرف نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد.‏ ‏در این نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی صورت می گیرد. این ویژگی ها باعث شده است کاربرد این نظام در موسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاهی که ازین نظام مالی ارائه شد می توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده وبه کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد .‏زمانی که ثبت درآمدها ، هزینه ها، دارایی ها و اموال ، هرکدام به جای خود انجام می شود ، ارائه عملکرد سازمان به راحتی امکان پذیر خواهد بود .در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت برمنابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم ، می توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد .در نتیجه ثبت های حسابداری تعهدی ،در صورت های مالی شرکت ها ،اقلامی تحت عنوان "اقلام تعهدی " ‏ ‏بوجود می آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد ودرواقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشدکه آن را در کلیه سازمان های انتفاعی قابل استفاده کرده است (حاجی ابراهیمی،1387‏،ص43‏)‏2‏.‏3-2 اقلام تعهدی‏ ‏جونز ‏،‏1991‏، ‏تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم می کند .که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی ،این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد.الف)اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب)اقلام تعهدی اختیاری .در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات ،سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشند.در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود ،اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حسابها و اسناد دریافتنی ،حسابها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها،پیش پرداخت ها، و قسمتی از درآمدها و هزینه ها(البته افزایش یا کاهش در درآمدهاو هزینه ها،نتیجه ثبت در دارایی ها و بدهی ها می باشد)،واقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج ازآن ارتباطی ندارد،اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل از کنارگذاری دارایی ها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها ،سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها،آثار انباشته ناشی از تغییردر روش های پذیرفته شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی گیرد.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابداری تعهدی


سود حسابداری و ارتباط وجه نقد با سود


مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابداری تعهدی


سود حسابداری و ارتباط وجه نقد با سود


دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق حسابداری تعهدی


سود حسابداری و ارتباط وجه نقد با سود


مبانی

مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


حسابداری


تعهدی،


سود


حسابداری


و


ارتباط


وجه


نقد


با


سود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه و مبانی نظری برنامه‌ريزي منابع سازماني ERP ضرورت بررسي شاخص‌هاي عملكردي ERP

پیشینه و مبانی نظری بهزیستی ذهنی

پیشینه و مبانی نظری بلوغ ومرحله نوجوانی

پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وبیماریهای روانی

پیشینه و مبانی نظری بهداشت روانی وسلامت روانی

تحقیق در مورد التهابي

تحقیق در مورد اكتشاف دره ميانه ملاير

تحقیق در مورد الگوي تدريس

تحقیق در مورد الگوي شايستگي مديران

تحقیق در مورد امام خميني و سیاست خارجی 9ص

پاورپوینت فصل گوارش

پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاریخچه خوش بینی

پاورپوینت فيزيولوژي دستگاه گوارش

پاورپوینت سرویسیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت و هدف پیشرفت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله

پاورپوینت لیکن پلان

پاورپوینت در مورد درس پانزدهم (کار و درآمد حلال)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک ها و نظریه های عشق ورزی