دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر - ‏فهرست مطالب: ‏رفتار‏ ‏پرخطر ‏2-3- ‏انواع‏ ‏رفتارهای‏ ‏پرخطر ‏2-4- ‏رفتار‏ ‏های‏ ‏پر‏ ‏خطر‏ ‏و‏ ‏نوجوانی ...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 31 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏فهرست مطالب:‏رفتار‏ ‏پرخطر‏2-3- ‏انواع‏ ‏رفتارهای‏ ‏پرخطر‏2-4- ‏رفتار‏ ‏های‏ ‏پر‏ ‏خطر‏ ‏و‏ ‏نوجوانی‏2-5- ‏نظریه‏ ‏تغییر‏ ‏رفتار‏2-6- ‏گرايش‏ ‏به‏ ‏اعتياد‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏رفتار‏ ‏پرخطر‏ ‏در‏ ‏نوجوانان‏2-22-‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏داخل‏2-23- ‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏منابع‏ ‏فارسی‏:‏منابع‏ ‏انگلیسی‏:‏رفتار پرخطر‏رفتارپرخطر. Risky Behaviors‏،رفتاري ‏است ‏که ‏فرد ‏را ‏در ‏معرض عواقب ‏بد ‏یا ‏ناخوشایند ‏قرارمیدهد‏. ‏همچنین ‏عدم ‏استفاده ازوسایل ‏حفاظت ‏فردي ‏در ‏حین ‏کار ‏که ‏میتواند ‏منجر ‏به آسیبهاي ‏شغلی ‏شود.رفتار ‏ناایمن ‏عملی ‏است ‏که ‏خارج ‏از حدود ‏استاندارد ‏وتعریف ‏شده ‏در ‏سیستم ‏قرار ‏داشته ‏و میتواند ‏سطح ‏ایمنی ‏وسلامت ‏سیستم ‏را ‏تحت ‏تأثیرقرار دهد‏ (مولن ،2004؛ به نقل از سوري‏ و همکاران،1392).‏امروزه،رفتارهاي ‏پر ‏خطر ‏به ‏رفتارهایی ‏گفته ‏میشود ‏که ‏سلامت ‏وبهزیستی ‏نوجوانان،جوانان ‏وسایرافرادجامعه ‏رابه ‏خطرمی اندازد‏(ماهر ، 2004). ‏رفتارهاي ‏پرخطر ‏مهمترین ‏عامل ‏به ‏خطرافتادن ‏سلامت ‏جامعه ‏اند.‏امروزه ‏شیوع ‏رفتارهاي ‏پرخطربخصوص ‏درنوجوانان ‏وجوانان ‏به ‏یکی ‏ازمهمترین ‏وگسترده ‏ترین ‏دلنگرانی‏‏هاي ‏جوامع ‏بشري ‏تبدیل ‏شده ‏وعلیرغم ‏فعالیت هاي ‏سه ‏دهه ‏گذشته ‏رفتارهاي ‏مخاطره ‏آمیزدرسطح ‏جهان ‏داراي ‏رشد ‏تصاعدي ‏بوده ‏است. ‏علت ‏رشد ‏شایداین ‏باشدکه ‏هنوز ‏جهان ‏وکشورهاي ‏درحال ‏توسعه ‏بهای ‏ننتیجه ‏نرسیده ‏اند ‏که ‏باید ‏انرژي ‏بی ‏پایان ‏وجاه ‏طلبی ‏جوانان ‏رادرك ‏نمایند.‏ وبه ‏خلق ‏فرصت هاي ‏واقعی ‏براي ‏جوانان ‏بپردازند‏ (سوري‏ و همکاران،1392).‏برطبق ‏آمارهاي ‏مرکزکنترل ‏پیشگیري ‏بیماری‏‏ها ‏شیوع ‏رفتارهایی ک‏ه‏ ‏سلامتی‏ ‏رابه خطرمی‏اندازند‏ ‏درجامعه‏ ‏جوانان‏ ‏وسالمندان‏ ‏روبه‏ ‏افزایش‏ ‏است.مصرف‏ ‏سیگار،مصرف‏ ‏تنباکو،غذاهاي‏ ‏پرچرپ‏ ‏ومصرف‏ ‏ک‏ ‏مفیبر،عد‏ ‏مفعالیت‏ ‏فیزیکی،مصرف‏ ‏الکل، رفتارهاي‏ ‏پرخطرجنسی،سوءمصرف‏ ‏موادو.....‏ رفتارپرخطرمحسوب‏ ‏میشوند.‏ ‏مصرف‏ ‏الکل‏ ‏دربین‏ ‏جوانان‏ ‏ازجمله‏ ‏رفتارپرخطري‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏علاوه‏ ‏برایجاد‏ ‏دردسربرايفا‏ ‏علآن،‏ ‏هزینه‏ ‏هاي‏ ‏بسیارزیادي‏ ‏را‏ ‏نیز‏ ‏برجامعه‏ ‏تحمیلکرده‏ ‏وموجب‏ ‏مرگ‏ ‏میلیون‏‏ها‏ ‏جوان‏ ‏وتحمیل‏ ‏میلیاردها‏ ‏دلار‏ ‏هزینه‏ ‏برجوامع‏ ‏انسانی‏ ‏می‏‏شود.‏ درکشورهاي‏ ‏اروپایی‏ ‏وامریکایی‏ ‏نوشیدن‏ ‏الکل‏ ‏بطورهفتگی‏ ‏درپسران15 ‏ساله‏ ‏بیشتر ازدختران‏ ‏است(بلوسک و روم‏.Bullock S, Room R.‏، 2004)‏.‏متاسفانه‏ ‏درجامعه‏ ‏ایران‏ ‏مصرف‏ ‏الکل‏ ‏باوجود‏ ‏حرام‏ ‏بودن‏ ‏درشرع‏ ‏ومحکومیت‏ ‏درفرهنگ،درحالی‏ ‏با‏ ‏رشد‏ ‏مواحهه‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏متخصصین‏ ‏مغزواعصاب‏ ‏همنسبت‏ ‏به‏ ‏اثرات‏ ‏سوءالکل‏ ‏برسیستم‏ ‏عصبی‏ ‏ومحیطی‏ ‏هشدارجديد‏ ‏ادهاند(‏کریمی و نیکنامی، 1383 ‏ .(‏مطالعات‏ ‏مختلف‏ ‏درباره‏ ‏الگوي‏ ‏سیگار‏ ‏کشیدن‏ ‏دربین‏ ‏نوجوانان‏ ‏امریکایی‏ ‏واروپایی‏ ‏نشان‏ ‏می‏‏دهدکه11 ‏تا57 ‏درصد پسران 15 ‏ساله‏ ‏و12 ‏تا67 ‏درصددختران15 ‏ساله‏ ‏درطول‏ ‏هفته‏ ‏سیگارمیکشند.‏درایران‏ ‏حدود 13‏درصد‏ ‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏پایه‏ ‏هاي‏ ‏سوم‏ ‏راهنمایی‏ ‏تا‏ ‏سوم‏ ‏دبیرستان‏ ‏کشوردرمعرض‏ ‏خطرموادمخدرقراردارندوبراساسی‏ ‏پژوهشی‏ ‏که‏ ‏روي‏ ‏دانش‏ ‏امو‏ز‏ان‏ ‏این‏ ‏پایه‏ ‏ها‏ ‏درسراسرکشورتوسط‏ ‏دفترپیشگیري‏ ‏ازآسیب هاي‏ ‏اجتماعی‏ ‏وزارت‏ ‏آموزش‏ ‏وپرورش‏ ‏انجام‏ ‏شده،5 ‏ درصد دانش‏ ‏آموزان‏ ‏این‏ ‏پایه ها‏ ‏حداقل‏ ‏یکبارموادمخدرمصرف‏ ‏کرده‏ ‏اند 13‏درصد‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏معرض‏ ‏خطرمصرف‏ ‏موادمخدرو35 ‏درصد تجربه‏ ‏حداقل‏ ‏یکبارسیگارکشیدن‏ ‏رادارند‏ 71/8 درصد ‏آنها‏ ‏درمعرض‏ ‏خطر‏ ‏یا‏ ‏آستانه‏ ‏کشیدن‏ ‏سیگارهستند.‏ 12‏ درصد دانش‏ ‏آموزان‏ ‏حداقل‏ ‏یکبار‏ ‏الکل‏ ‏نوشیده‏ ‏اند‏ ‏و 15/8‏درصدآنهانیزدرآستانه‏ ‏ارتکاب‏ ‏این‏ ‏رفتارپرخطرهستد‏ ‏گرایش‏ ‏روزافزون‏ ‏نوجوانان‏ ‏وجوانان‏ ‏ایرانی‏ ‏به‏

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر


مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر


دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر


مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


رفتار


پرخطر


مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


رفتار


پرخطرمبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


رفتار


پرخطر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پرستار سیرکولر

پاورپوینت شروع معاینه فیزیکی

پاورپوینت عبارت های جبری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس شغلی

پاورپوینت مدل مدرسه یادگیرنده

پاورپوینت جمعیت شناسی (دموگرافی)

پاورپوینت در مورد پژوهش‌ در کتابداری و اطلاع‌رسانی در بريتانيا، با نیم نگاهی به مشکلات ایران

پاورپوینت طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوم من بزرگتر شده ام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه فکری و مدیریت سود (فصل دوم پایان نامه)

دانلود پاورپوینت فاکتور آمادگی جسمانی