دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی - ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏و ‏هزینه‏ ‏ی ‏سرمایه‏ ‏ی ‏سهام ...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏و ‏هزینه‏ ‏ی ‏سرمایه‏ ‏ی ‏سهام ‏عادی‏چکیده‏هدف ‏اين ‏مقاله ‏بررسی ‏تاثیر ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏بر ‏هزينهی ‏سرمايهی ‏سهام ‏عادی ‏شرکتهای ‏پذيرفته‏شده ‏در ‏بورس ‏اوراق ‏بهادار ‏تهران ‏است. ‏هزينهی ‏سرمايهی ‏سهام ‏عادی ‏به ‏عنوان ‏بخشی ‏از ‏هزينهی‏سرمايهی ‏شرکت، ‏بازده ‏مورد ‏انتظار ‏دارندگان ‏سهام ‏عادی ‏است. ‏حسابرسی ‏اعتبار ‏اطلاعات‏صورتهای ‏مالی ‏را ‏افزايش ‏میدهد. ‏با ‏افزايش ‏کیفیت ‏اطلاعات، ‏ريسک ‏اطلاعاتی ‏کاهش ‏میيابد ‏در‏نتیجه، ‏نرخ ‏بازده ‏مورد ‏انتظار ‏سرمايهگذاران ‏را ‏کاهش ‏میدهد. ‏بنابراين، ‏حسابرسی ‏با ‏کیفیت ‏بیشتر،‏میتواند ‏هزينهی ‏سرمايه ‏را ‏کاهش ‏دهد. ‏در ‏اين ‏تحقیق ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏با ‏سه ‏شاخص ‏اندازهی‏موسسهی ‏حسابرسی، ‏تخصص ‏حسابرس ‏در ‏صنعت ‏و ‏تداوم ‏انتخاب ‏حسابرس ‏اندازهگیری ‏شده ‏است.‏نتايج ‏نشان ‏داد ‏که ‏اندازهی ‏موسسهی ‏حسابرسی ‏تاثیر ‏معناداری ‏بر ‏هزينهی ‏سرمايهی ‏سهام ‏عادی ‏ندارد.‏اما ‏تخصص ‏حسابرس ‏در ‏صنعت ‏و ‏تداوم ‏انتخاب ‏حسابرس ‏دارای ‏رابطهی ‏منفی ‏با ‏هزينهی ‏سرمايهی‏سهام ‏هستند. ‏بنابراين، ‏میتوان ‏نتیجه ‏گرفت ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏تاثیر ‏معناداری ‏بر ‏هزينهی ‏سرمايهی ‏سهام‏عادی ‏دارد.‏واژههای ‏کلیدی:‏کیفیت ‏حسابرسی، ‏هزينهی ‏سرمايهی ‏سهام ‏عادی، ‏اندازهی ‏موسسهی ‏حسابرسی، ‏تخصص‏حسابرس ‏در ‏صنعت، ‏تداوم ‏انتخاب ‏حسابرس661 ‏تأثیر ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏بر ‏هزینهی ‏سرمایهی ‏سهام ‏عادی‏مقدمه‏با ‏افزايش ‏هزينههای ‏نمايندگی، ‏تقاضا ‏برای ‏حسابرسیهای ‏با ‏کیفیت ‏بالا ‏افزايش ‏میيابد. ‏اين‏موضوع ‏يا ‏به ‏طور ‏داوطلبانه ‏توسط ‏مديران ‏صورت ‏میگیرد ‏يا ‏از ‏بیرون ‏به ‏صورت ‏يرک ‏سراز ‏و.) ‏کار ‏کنترلی ‏توسط ‏سرمايهگذاران ‏تحمیل ‏میشود )‏ناظمی ‏اردکانی، 6353‏سرمايهگذاران ‏برای ‏تصمیمگیری ‏به ‏اطلاعرات ‏مختلفری ‏از ‏جملره ‏اطلاعرات ‏مرالی ‏در ‏براره ‏ی‏بنگاههای ‏اقتصادی ‏نیاز ‏دارند. ‏صورتهای ‏مالی ‏به ‏عنوان ‏مهمترين ‏مجموعهی ‏اطلاعرات ‏مرالی‏محسوب ‏میشود. ‏اما ‏مسئلهی ‏مهم ‏ترديد ‏در ‏مورد ‏قابلیت ‏اتکای ‏اطلاعات ‏مزبرور ‏اسرت ‏کره ‏از‏تضاد ‏منافع ‏سرچشمه ‏میگیرد. ‏افزون ‏بر ‏تضراد ‏منرافع، ‏مسرايل ‏ديگرری ‏از ‏قبیرل ‏عردم ‏دسترسری‏مستقیم ‏کاربران ‏به ‏اطلاعات ‏موجب ‏تقاضا ‏برای ‏خدمات ‏حسابرسی ‏مستقل ‏شده ‏است. ‏در ‏واقرع‏هدف ‏حسابرسی ‏ارزيابی ‏کیفیت ‏اطلاعات ‏برای ‏کاربران ‏است.‏به ‏طور ‏کلی، ‏تقاضا ‏برای ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏به ‏دلیل ‏نقشهای ‏متعددی ‏اسرت ‏کره ‏حسابرسری‏برای ‏کاربران ‏صورتهای ‏مالی ‏ايفا ‏میکند. ‏در ‏نقش ‏نظارتی، ‏هنگامی ‏که ‏قدرت ‏تصمیمگیری‏به ‏يک ‏نماينده ‏واگذار ‏میشود، ‏مالکان ‏برای ‏ايجاد ‏نظارت ‏بر ‏نماينده ‏و ‏جلوگیری ‏از ‏رفتارهرای‏فرصتطلبانه ‏و ‏عدمتقارن ‏اطلاعاتی ‏و ‏همچنین ‏کاهش ‏هزينههای ‏نمايندگی ‏به ‏حسابرسری ‏روی‏میآورند. ‏در ‏نقش ‏اطلاعاتی، ‏حسابرسی ‏به ‏عنوان ‏ابزاری ‏برای ‏بهبود ‏کیفیت ‏اطلاعات ‏مرالی ‏از‏نظر ‏سرمايهگذاران ‏ارزشمند ‏واقع ‏میشود. ‏حسابرسی ‏با ‏کاهش ‏عدم ‏اطمینان ‏مربوط ‏به ‏اطلاعات‏مالی ‏گزارش ‏شده، ‏نرخ ‏بازدهی ‏مورد ‏انتظار ‏و ‏صرف ‏ريسک ‏سرمايهگذاران ‏را ‏پايین ‏مری ‏آورد‏و ‏در ‏نقش ‏بیمهای، ‏حسابرسان ‏با ‏پذيرش ‏خطرر ‏دعراوی ‏حقروقی ‏برالقوه ‏و ‏همچنرین ‏برا ‏ضرمانت‏کردن ‏کیفیت ‏صورتهای ‏مالی، ‏هزينههای ‏ناشی ‏از ‏دعاوی ‏حقوقی ‏را ‏کاهش ‏داده ‏و ‏مديران ‏را.) ‏در ‏مقابل ‏اشخاص ‏ثالت ‏بیمه ‏میکنند )‏ايتونن، 8161‏هزينههای ‏نمايندگی، ‏نرخ ‏بازدهی ‏مورد ‏انتظار، ‏صرف ‏ريسرک ‏و ‏هزينره ‏ی ‏دعراوی ‏حقروقی،‏همگی ‏عواملی ‏هستند ‏که ‏به ‏طور ‏مستقیم ‏بر ‏هزينهی ‏سرمايه ‏تاثیر ‏میگذارند ‏و ‏يک ‏حسابرسی ‏با‏کیفیت ‏مطلوب، ‏با ‏کاهش ‏دادن ‏آنها ‏موجب ‏همراهنگی ‏بیشرتر ‏برین ‏مرديران ‏و ‏سررمايه ‏گرذاران.) ‏میشود ‏و ‏میتواند ‏بر ‏هزينهی ‏سرمايه ‏تاثیر ‏گذارد )‏ايتونن، 8161666 ‏پژوهشهای ‏تجربی ‏حسابداری ‏، ‏سال ‏سوم، ‏شماره 01 ‏، ‏زمستان 0931‏با ‏توجه ‏به ‏توضیحات ‏فوق، ‏مسالهی ‏اساسی ‏در ‏اين ‏تحقیق، ‏بررسی ‏تاثیر ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏بر‏هزينهی ‏سرمايهی ‏سهام ‏عادی ‏است.‏پیشینه ‏پژوهش‏کیفیت ‏حسابرسی ‏و ‏شاخصهای ‏اندازهگیری ‏آن‏کیفیت ‏که ‏تعیینکنندهی ‏عملکرد ‏حسابرسی ‏است، ‏تابع ‏عوامل ‏متعددی ‏از ‏قبیل ‏توانرايی ‏هرای‏حسابرس )‏شامل ‏دانش، ‏تجربه، ‏قدرت ‏تطبیق ‏و ‏کارايی ‏فنی( ‏و ‏اجرای ‏حرفهای )‏شامل ‏استقلال،.) ‏عینیت، ‏مراقبت ‏حرفه ‏ای، ‏تضاد ‏منافع ‏و ‏قضاوت( ‏است )‏مجتهدزاده ‏و ‏آقايی، 6353‏دی ‏آنجلو ‏کیفیت ‏حسابرسری ‏را ‏ارزيرا ‏بی ‏و ‏اسرتنباط ‏برازار ‏از ‏احتمرال ‏توانرايی ‏حسرابرس ‏در‏کشف ‏تحريفهای ‏با ‏اهمیت ‏در ‏صورتهای ‏مالی ‏و ‏يا ‏سیستم ‏حسابداری ‏صاحبکار ‏و ‏گزارش‏تحريفهای ‏با ‏اهمیت ‏کشف ‏شده، ‏تعريف ‏کرده ‏است. ‏در ‏اين ‏تعريف، ‏کشف ‏نقرص، ‏کیفیرت‏حسابرسی ‏را ‏در ‏قالب ‏دانش ‏و ‏توانايی ‏حسابرس ‏اندازهگیری ‏میکند، ‏در ‏حالی ‏که ‏گرزارش ‏آن.) ‏بستگی ‏به ‏انگیزههای ‏حسابرس ‏برای ‏افشاگری ‏دارد )‏يگانه ‏و ‏آذينفر، 6353‏يکی ‏از ‏شاخصهای ‏جايگزين ‏برای ‏سنجش ‏کیفیت ‏حسابرسی، ‏اندازهی ‏موسسهی ‏حسابرسی‏است ‏و ‏انتظار ‏میرود ‏با ‏افزايش ‏اندازهی ‏موسسهی ‏حسابرسی ‏کیفیت ‏حسابرسری ‏افرزايش ‏يابرد.‏زيرا، ‏موسسههای ‏بزرگ ‏حسابرسی ‏بايد ‏بیشتر ‏مراقب ‏شهرت ‏حرفهای ‏خود ‏باشند )‏مجتهدزاده.) ‏و ‏آقايی، 6353‏از ‏نظر ‏لینوکس ) 6333 ( ‏دو ‏توضیح ‏برای ‏همبستگی ‏مثبت ‏بین ‏اندازهی ‏مؤسسهی ‏حسابرسی ‏و‏کیفیت ‏حسابرسی ‏بر ‏اسراس ‏تحقیقرات ‏نظرری ‏فرراهم ‏شرده ‏اسرت ‏کره ‏يکری ‏مررتبط ‏برا ‏شرهرت‏حسابرسان ‏و ‏ديگری ‏مرتبط ‏با ‏میزان ‏ثروت ‏و ‏منابع ‏مالی ‏حسابرسان ‏است.‏دی ‏آنجلو ) 6356 ( ‏استدلال ‏مری ‏کنرد ‏کره ‏حسابرسران ‏برزرگ ‏انگیرزه ‏ی ‏بیشرتری ‏بررای ‏ارائره‏گزارش ‏با ‏کیفیت ‏دارند ‏زيرا، ‏آنان ‏ارزش ‏زيادی ‏برای ‏شهرت ‏خود ‏قائل ‏هستند.‏فرض ‏ديگر ‏اين ‏است ‏که ‏حسابرسان ‏با ‏ثروت ‏و ‏منابع ‏مالی ‏زياد، ‏به ‏دلیل ‏خطر ‏ناشی ‏از ‏دعاوی‏حقوقی، ‏انگیزهی ‏بیشتری ‏برای ‏ارائره ‏گرزارش ‏برا ‏کیفیرت ‏دارنرد. ‏بره ‏دلیرل ‏ايرن ‏کره ‏مؤسسرات‏حسابرسی ‏بزرگ ‏دارای ‏ثروت ‏و ‏منابع ‏مالی ‏زيادی ‏هستند ‏و ‏به ‏اصطلاح ‏جیب ‏بزرگی ‏دارند،668 ‏تأثیر ‏کیفیت ‏حسابرسی ‏بر ‏هزینهی ‏سرمایهی ‏سهام ‏عادی‏موسسههای ‏حسابرسی ‏بزرگ ‏به ‏دلیل ‏نقش ‏بیمهای ‏برجستهتر ‏و ‏همچنین، ‏حفظ ‏حسن ‏شهرت‏خود، ‏موجب ‏کاهش ‏ريسک ‏اطلاعاتی ‏میشوند ‏که ‏نتیجهی ‏آن ‏پايینآمدن ‏هزينره ‏ی ‏سررمايه ‏ی‏سرمايهگذاران ‏است.‏هر ‏قدر ‏مؤسسهی ‏حسابرس ‏تجربهی ‏بیشتری ‏در ‏صنعت ‏خاصی ‏کسب ‏کنرد، ‏بره ‏دلیرل ‏ايجراد‏شهرت ‏مثبت، ‏علاقهی ‏بیشتری ‏به ‏ارائهی ‏خدمات ‏حسابرسی ‏با ‏کیفیت ‏برتر ‏پیدا ‏میکنرد )‏دان ‏و.) ‏همپژوهان، 8111‏تخصص ‏حسابرس ‏در ‏صنعت، ‏خلق ‏ايدههای ‏سازنده ‏برای ‏کمک ‏به ‏صراحب ‏کراران ‏و ‏ايجراد‏ارزش ‏افزوده ‏برای ‏آنان ‏و ‏همچنین ‏فراهم ‏کردن ‏ديدگاههرا ‏و ‏راه ‏کارهرای ‏ترازه ‏بررای ‏برخری ‏از.) ‏مسائلی ‏است ‏که ‏صاحبکاران ‏در ‏صنايع ‏مربوط ‏به ‏خود ‏با ‏آن ‏مواجه ‏میشوند )‏کند، 8115‏بهدلیل ‏اين ‏که ‏حالتهای ‏مختلف ‏تخصص ‏حسابرس ‏در ‏صرنعت، ‏بره ‏طرور ‏مسرتقیم ‏مشراهده‏پذير ‏نیست، ‏شاخصهای ‏مختلفی ‏برای ‏انردازه ‏گیرری ‏آن ‏اسرتفاده ‏مری ‏شرود ‏کره ‏از ‏جملره ‏ی ‏آن‏شاخصها، ‏رويکرد ‏سهم ‏بازار )‏سهم ‏نسبی ‏از ‏بازار ‏حسابرسری ‏يرک ‏صرنعت( ‏و ‏رويکررد ‏سرهم

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی


مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی


دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی


مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


کیفیت


حسابر
مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


کیفیت


حسابرسی


و


هزینه


ی


سرمایه


ی


سهام


عادی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت سلول و سازمان بندی آن

ورزش و زندگی 13 ص

پاورپوینت يادگيري

پاورپوینت ویتامینها

پاورپوینت پاتولوژي جغرافيايي استان كردستان

تحقیق در مورد چک ، سفته و ظهر نویسی 30 ص

تحقیق در مورد معماری منظر 74 ص

پاورپوینت تومورهاي هيپوفيز

پاورپوینت بیماری MS

پاورپوینت در مورد خرابی ناشی از بارگذاری استاتيکی