دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری ، تعاریف و مفاهیم پرخاشگری - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری , تعاریف و مفاهیم پرخاشگری - ‏مبا‏نی‏ نظری متغیر ‏پرخاشگری ‏تعریف پرخاشگری ‏محققان علوم رفتاری در کشورهای مخت...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 28 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبا‏نی‏ نظری متغیر ‏پرخاشگری‏تعریف پرخاشگری‏محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ، تجربه و اعتقادات جوامع متفاوت است (ایزدی طامه و همکاران، 1389).‏پرخاشگري ‏در‏ر‏وان ‏شناسي ‏مرضي ‏بسيار ‏موردتوجه ‏محققان ‏قرار ‏گرفته ‏و ‏تحقيقات ‏مبسوطي ‏را ‏به خود ‏جذب ‏كرده ‏است ‏پرخاشگري ‏زيرمجموعة گرفته (Aggredi) ‏اختلال ‏سلوكي ‏و ‏از ‏ريشة ‏لاتين شده ‏كه ‏به ‏معناي ‏پيش ‏رفتن ‏و ‏نزديك ‏شدن ‏به ‏هدف است. ‏هرچند تعاریف زیادی برای پرخاشگری ارئه شده است، تعریف این اصطلاح به آسانی میسر نیست.رفتار پرخاشگرانه درانسان ها به شکل اعمال خشن نسبت به دیگران فرض می شود،که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل آنان گردد (پوسترناک وزیمرمن ‏ - Pasternak& Zimmerman‏،‏2002،به نقل ازعبدالهی،1387‏).‏از دیدگاه ارونسون ‏ -Aronson‏(1387) پرخاشگری رفتار آگاهانه ای است که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام می گیرد. این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد. خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود، در هر صورت پرخاشگری است.‏ ‏ ‏هیلگارد واتکینسون‏ -Hilgard' s' &Atinson‏ (‏1996‏) پرخاشگری را رفتاری می دانندکه قصد آن صدمه زدن (جسمانی و کلامی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست. مفهوم اساسی در این تعریف قصد است. اگر کسی پای شما را لگد می کند قصد وی نشان دهنده پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است.‏پرخاشگری ‏وسیله ‏ای ‏رفتاری ‏است ‏در ‏جهت ‏رسیدن ‏به ‏هدفی؛ ‏در ‏جهت ‏آسیب ‏رساندن ‏به ‏دیگران.‏پرخاشگری، ‏یک ‏کشش ‏و ‏یا ‏یک ‏گرایش ‏در ‏فرد ‏است ‏که ‏به ‏صورت ‏زدن ‏و ‏کشتن ‏و ‏ویران ‏کردن را ‏نشان ‏می ‏دهد. ‏امری ‏که ‏فرد ‏به ‏عنوان ‏عکس ‏العمل ‏از ‏خود ‏بروز ‏می ‏دهد ‏و ‏به ‏گونه ‏ای ‏است ‏که ‏بایدگفت ‏مناسب ‏عمل ‏یا ‏رفتار ‏طرف ‏مقابل ‏نیست ‏(‏درویش،‏1386‏).‏به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:‏الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمدا‏"‏ انجام می دهد.‏ب) ‏آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد.‏پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است.‏ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعلای شدت، آن مسیر را پیموده است(ایزدی طامه و همکاران، 1389‏). ‏درزبان فارسی ،پرخاشگری به‏ ‏معنی ستیزه جویی آمده است وبه نظردانشمندان رفتارگرایی علم روانشناسی پرخاشگری رفتاری است که ازجهت اجتماعی مخرب وصدمه زننده است وپرخاشگری به حالتی گفته می شود که درآن فرد منفی باف است، نسبت به همه چیز شک وتردید دارد وبا نظر منفی به آنها می نگرد .ازویژگی های غریزی است و انسان ، حیوانی پرخاشگر وستیزه جوست. بدین ترتیب هر یک از متخصصان علوم رفتاری به برخی از ویژگی های پرخاشگری توجه دارند ودرعین حال دریک محوریعنی صدمه رسانی به دیگران هم رأی هستند.‏تعریف کامل وجامع که بتواندزوایای متعددپرخاشگری رابیان کندعبارت است ازظلم به دیگران و آزاررسانی مالی وجانی به همنوعان وحتی حیوانات نباتات وجامدات رادربرگیرد‏.‏به عبارت دیگر پرخاشگری به رفتاری گفته می شود ، که منجربه تجاوز به حقوق فردی واجتماعی دیگران می گردد.پس هررفتاری که به صورت گفتاری و جسمانی باعث آزار رسانی به دیگران شود ، پرخاشگری نام می گیرد(شکرکن،‏1391‏).‏بهترین ‏تعریف ‏که ‏از ‏پرخاشگری ‏ارائه ‏شده ‏تعریف ‏براون ‏است. ‏او ‏پرخاشگری ‏را ‏هر ‏نوع عمل ‏و ‏رفتاری ‏می ‏داند ‏که ‏به ‏طور ‏مستقیم ‏در ‏جهت ‏هدفی ‏و ‏به ‏منظور ‏آزار ‏و ‏اذیت ‏رساندن ‏به ‏دیگران ‏که مایل ‏نیستند ‏مورد ‏آزار ‏و ‏اذیت ‏قرار ‏بگیرند ‏اعمال ‏شود. ‏همچنین ‏پرخاشگری ‏را ‏می ‏توان ‏هر ‏گونه ‏رفتاری دانست ‏که ‏متوجه ‏آسیب رساندن ‏و ‏یا ‏مجروح ‏ساختن ‏موجودی ‏دیگر ‏است‏(‏صادقی،‏ ‏1385‏).‏اصطلاح پرخاشگری اختصاصا"درمتن بازنگری شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی وآماری اختلالات روانی (DSM-IV-TR)‏انجمن روانپزشکی آمریکا ،تعریف نشده است.بااین وجود رایج ترین تعاریف وعلل پرخاشگری از دیدگاه های مختلف روان شناختی دراین قسمت توضیح داده خواهد شد‏:‏پرخاشگری به عنوان یک غریزه :‏آیاپرخاشگری می تواند یک غریزه ،یعنی یک مولفه اساسی طبیعت آدمی باشد؟فروید‏ -Freud‏ غریزه را عامل اصلی پرخاشگری می دانست .وی به یک دیدگاه هیدرولیک درپرخاشگری اعتقاد داشت .این که انرژی پرخاشگرانه ،تایک سطح معینی تولید می گردد .وی دودسته غریزه متضاد باعنوان غریزه مرگ را مطرح می کند .غریزه زندگی سازنده ونگهدارنده حیات است وما رااز جهت ارضاء نیازها وحفظ بقاء هدایت می کند،اما غریزه مرگ ،مخرب وازهم پاشاننده زندگی است وبه صورت پرخاشگری ،به نابود کردن وتخریب می پردازد(بندورا،1973؛به نقل‏ از‏ شکرکن ،‏1391‏).‏فقط روان تحلیل گران نیستندکه چنین عقیده ای دارند،دیگرروان شناسان ازجمله" لورنتس "نیزیک کردارشناس مشهور پرخاشگری رابه عنوان یک غریزه تهاجم تلقی می کرد،که توسط یک سری ازعوامل محیطی راه اندازی می گردد.به عقیده لورنتس:‏ پرخاشگري كه موجب آسيب رساندن به ديگران مي گردد،از غريزه جنگيدن برمي خيزدكه مشترك بين انسان وساير ارگانيسم ها است وانرژي مربوط به اين غريزه به طورخودبه خودباعياري كم يابيش ثابت درارگانيسم توليدمي‎‏شود،احتمال پرخاشگري درنتيجه بالارفتن انرژي انبارشده ووجودوشدت محركهاي آزادكننده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری


تعاریف و مفاهیم پرخاشگری


مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری


تعاریف و مفاهیم پرخاشگری


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری


تعاریف و مفاهیم پرخاشگری


مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


پرخاشگریتعاریف


و


مفاهیم


پر
مبانی


نظری


و


پیشینه


تحقیق


پرخاشگری


،


تعاریف


و


مفاهیم


پرخاشگری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام (فصل دوم)

پروژه كارآموزي برق كارخانه 4 شركت لوله سازي اهواز

پاورپوینت جامع در مورد خانه های ايراني

پاورپوینت درس مالیه بین الملل

پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی

تحقیق در مورد توابع مثلثاتي 16 ص

دانلود نمونه پروپوزال رشته الهیات

پاورپوینت ایمونوهماتولوژی و ناسازگاری ناشی از گرو های خونی

پاورپوینت سازمان هاي پولي و مالي

پاورپوینت تفریق در جدول ارزش مکانی ریاضی سوم دبستان