دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف نوآوری،خلاقیت و فناوری اطلاعات در بانکها (فصل 2) - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف نوآوری,خلاقیت و فناوری اطلاعات در بانکها (فصل 2) - ‏2-1‏)‏ ‏مقدمه ‏14 ‏2-2‏)‏ ‏فن‏ا‏ور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ر‏...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 67 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2-1‏)‏ ‏مقدمه ‏14‏2-2‏)‏ ‏فن‏ا‏ور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ر‏ ‏تحول‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏نظام‏ ‏بانک‏ی ‏14‏2-2-1‏)‏دوره‏ ‏اول‏ ‏–‏ ‏اتوماس‏ی‏ون‏ ‏پشت‏ ‏باجه ‏15‏2-2-2‏)‏ ‏دوره‏ ‏دوم‏–‏ ‏اتوماس‏ی‏ون‏ ‏جلو‏ی‏ ‏باجه ‏16‏2-2-3‏)‏دوره‏ ‏سوم‏ ‏–‏ ‏متصل‏ ‏کردن‏ ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏به‏ ‏حساب‏ ‏ها‏ی‏شان ‏16‏2-2-4‏)‏ ‏دوره‏ ‏چهارم‏ ‏–‏ ‏ی‏کپارچگ‏ی‏ ‏ساز‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها ‏17‏2-3‏)‏تکنولوژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سلف‏ ‏سرو‏ی‏س‏ ‏و‏ ‏بانکدار‏ی ‏18‏2-4‏)‏ ‏انواع‏ ‏سيستم‌‏ها‏ی‏ ‏انتقال‏ ‏الكترونيك‏ی‏ ‏وجوه‏ (EFT‏) ‏20‏2-5‏)‏عوامل‏ ‏درون‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏جذب‏ ‏منابع ‏21‏2-5-1‏)‏ ‏عوامل‏ ‏خدمات‏ی ‏21‏2-5-2‏)‏ ‏عوامل‏ ‏مال‏ی ‏22‏2-5-3 ‏)‏عوامل‏ ‏ارتباط‏ی‏ ‏و‏ ‏انسان‏ی ‏23‏2-5-4 ‏)‏عوامل‏ ‏و‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی ‏24‏2-5-5 ‏)‏عوامل‏ ‏وابستگ‏ی‏ ‏سازمان‏ی ‏24‏2-6 ‏)‏تجهيز‏ ‏منابع‏ ‏در‏ ‏بانك ‏25‏2-6-1 ‏)‏ ‏فناوري‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏ارتباطات ‏26‏2-6-2 ‏)‏مهارت‌هاي‏ ‏نيروي‏ ‏انساني ‏26‏2-6-3 ‏)‏ ‏تنوع‏ ‏خدمات‏ ‏بانكي ‏27‏2-6-4 ‏)‏كيفيت‏ ‏خدمات‏ ‏بانكي ‏27‏2-6-5 ‏)‏رضايت‏ ‏مشتريان‏ ‏ازكاركنان‏ ‏بانك‌ها‏ ‏و‏ ‏مؤسسات‏ ‏مالي ‏28‏2-6-6‏)‏ ‏مطلوبيت‏ ‏محيط‏ ‏داخلي‏ ‏بانك‌ها ‏28‏2-6-7‏)‏ ‏مطلوبيت‏ ‏محل‏ ‏استقرار‏ ‏مكاني‏ ‏بانك‌ها ‏28‏2-7‏)‏ ‏نوآوري‏ ‏و‏ ‏بانكداري ‏29‏2-8‏) ‏پ‏رورش‏ ‏ا‏ی‏ده‏ ‏ها‏ی‏ ‏خلاقانه‏ ‏و‏ ‏نوآورانه ‏31‏2-8-1‏) ‏پرورش‏ ‏خلاق‏ی‏ت ‏31‏2-8-2‏) ‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏فرد‏ی‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏نوآور‏ی‏ ‏ت‏ی‏م‏ی ‏32‏2-8-3‏) ‏نوآور‏ی‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏پ‏ی‏شرفت ‏32‏2-8-4‏) ‏نوآور‏ی‏ ‏و‏ ‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏جهان‏ی ‏33‏2-8-5‏) ‏نوآوري‏ ‏نظام‏ ‏يافته (TRIZ) ‏41‏2-9‏) ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏خدمات‏ ‏بانک‏ی ‏43‏2-9-1‏) ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏خدمات‏ ‏بانکها‏ی‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏ ‏وخارج‏ی : ‏44‏2-10‏) ‏پذيرش‏ ‏تکنولوژ‏ی ‏50‏2-11‏) ‏تئوري‏ ‏انتشار‏ ‏نوآوري‏ (IDT‏) ‏51‏2-12‏) ‏ ‏تئوري‏ ‏عمل‏ ‏منطقي‏ (TRA‏) ‏52‏2-13‏)‏ ‏تئوري‏ ‏رفتار‏ ‏برنامه‏ ‏ريزي‏ ‏شده‏ (TPB‏) ‏54‏2-13-1‏)‏ ‏اجزا‏ ‏و‏ ‏روابط‏ ‏تئوري‏ ‏رفتار‏ ‏برنامه‌‏ريزي‏ ‏شده ‏55‏2-14‏)‏ ‏مدل‏ ‏پذيرش‏ ‏تكنولوژي‏ (TAM‏) ‏56‏2-15‏)‏تئوري‏ ‏ويژگي‌‏هاي‏ ‏درك‏ ‏شده‏ ‏نوآوري‏ (PCI‏) ‏58‏2-16‏)‏ ‏تئوري‏ ‏تجزيه‏ ‏شده‏ ‏رفتار‏ ‏برنامه‌‏ريزي‏ ‏شده‏ (DTPB‏) ‏60‏2-17‏)‏ ‏مدل‏ ‏تكامل‏ ‏يافته‏ ‏پذيرش‏ ‏تكنولوژي‏ (TAM2‏) ‏62‏2-18‏)‏ ‏نتيجه‌‏گيري‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏مدل‏ ‏مفهومي ‏63‏2‏-19‏) ‏نمونه‏ ‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏شرکتها‏ی‏ ‏نوآور،‏ ‏شرکت‏ ‏خدمات‏ ‏فناور‏ی‏ ‏نوآور‏ ‏پاسارگاد‏(‏نوپاد‏) ‏65‏2-20‏)‏ ‏نمونه‏ ‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏طرحها‏ی‏ ‏نوآورانه ‏66‏2-21‏)‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏و‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور ‏67‏2‏-1- مقدمه‏انتشار به موقع و به هنگام تکنولوژی جدید و پذیرش آن، یک عنصر اساسی در تامین رشد اقتصادی است. ‏از ‏ا‏ین‏ دیدگاه، درک عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی، موضوعی بسیار مهم است. انتشار نوآوری تکنولوژی زمینه ای چند رسانه ای با تاریخچه طولانی است. رویکردهای نظری مختلفی برای مطالعه تصمیم به پذیرش نوآوری ها مطرح شده است. اگرچه ادبیات پذیرش تکنولوژی جدید غنی است اما تعداد کمی از مطالعات نگاه ویژه ای روی صنعت خدمات مالی داشته اند. شناختی که در مورد اهمیت ویژه نوآوری های مالی وجود دارد، شناختی کلی و عمومی است. در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید‏،‏ هنگام تعامل با بانک نیز این محدودیت دیده می شود.این فصل از سه بخش تشکیل شده است. ‏2-‏2‏- فن‏ا‏وری اطلاعات -Information Technology‏ و سیر تحول آن در نظام بانکی‏منظور از اطلاعات، مجموعه ای از ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صورت و تصویر) است و دارای یکی از اجزای زیر می باشد :‏سخت افزار -Hard Ware‏ ؛‏نرم افزار -Soft Ware‏ ؛‏سیستم های ارتباطی -Communication System‏.‏اسکات موتون -Scott Morton‏ (1991) فن‏ا‏وری اطلاعات را شامل انواع رایانه ها، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می کند، شبکه عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه و فن‏ا‏وری اطلاعات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است، می داند. در تعریف دیگر، فن‏ا‏وری اطلاعات به اشکال مختلف فن‏ا‏وری اطلاعات اطلاق می شود که با پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازند. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات شبکه ارتباطی، تجهیزات انتقال داده مانند تلفن، فکس، موبایل، اینترنت و... است)‏همان منبع، ص15 و 14‏).

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف نوآوری


خلاقیت و فناوری اطلاعات در بانکها (فصل 2)


مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف نوآوری


خلاقیت و فناوری اطلاعات در بانکها (فصل 2)


دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف نوآوری


خلاقیت و فناوری اطلاعات در بانکها (فص
مبانی


نظری


و


پیشینه


پژوهش


تعاریف


نوآوری،خلاقیت


و


فناوری


اطلاعات


در


بانکها


(فصل


2)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت عفونتهای بیمارستانی

پاورپوینت افق بیداری اسلامی

کارآفرینی شرکت آجر ماشینی 39 ص

پاورپوینت مدیریت تلفیقی آفات باغی

دانلود پاورپوینت تئوری پایداری سازه ها

تحقیق در مورد چدن خاكستري

تحقیق در مورد چدن خاكستري

پاورپوینت در مورد دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير

پاورپوینت اندازه گیری علائم حیاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سیستم اتوماسیون اداری (فصل دوم)