دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فصل2) - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فصل2) - 1 ‏2.3 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏48 ‏2.3.1 ‏تعار‏ی‏...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 73 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : 1‏2.3 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏48‏2.3.1 ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏48‏2.3.2 ‏تار‏ی‏خچه‌‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏49‏2.3.3 ‏نقشها‏ ‏و‏ ‏فعال‏ی‏تها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏55‏2.3.3.1 ‏فعال‏ی‏تها‏ی‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏59‏2.3.3.2 ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏61‏2.3.4 ‏چالش‌ها‏ی‏ ‏کل‏ی‏د‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏امروز ‏64‏2.3.5 ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی ‏66‏2.3.5.1 ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏بکارگرفته‏ ‏شده‏ ‏بوس‏ی‏له‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏66‏2.3.5.2 ‏همسو‏یی‏ ‏س‏ی‏ر‏ ‏تکامل‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏67‏2.3.6 ‏از‏ ‏س‏ی‏ستم‌ها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏تا‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی ‏672.3.7 ‏مدل‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی ‏69‏2.3.7.1 ‏س‏ی‏است‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏استراتژ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏اول‏ی‏ه‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏70‏2.3.7.2 ‏اهداف‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک ‏71‏2.3.7.3 ‏انواع‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک ‏72‏2.3.7.4 ‏خروج‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک ‏722.3.8 ‏اجرا‏ی‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏ها‏ی‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی ‏73‏2.3.8.1 ‏کارمند‏ ‏ی‏اب‏ی‏ ‏وجذب‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی ‏752.3.8.2 ‏انتخاب‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی ‏77‏2.3.8.3 ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏راه‏ ‏دور ‏792.3.8.4 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏عملکرد‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی ‏8222.3.8.5 ‏جبران‏ ‏خدمات‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ی ‏85‏2.4 ‏مدل‏ ‏مفهوم‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏87‏2.4.1 ‏شاخص‌ها‏ ‏در‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏هر‏ ‏کدام‏ ‏از‏ ‏متغ‏ی‏رها ‏89‏2.4.1.1 ‏شاخص‌ها‏یی‏ ‏در‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏کاربرد‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏89‏2.4.1.1.1 ‏حما‏ی‏ت‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏ارشد‏ ‏سازمان‏ ‏از‏ ‏کاربرد‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏سازمان ‏90‏2.4.1.1.2 ‏م‏ی‏زان‏ ‏بودجه‏ ‏و‏ ‏سرما‏ی‏ه‌گذار‏ی‏ ‏سازمان‏ ‏بر‏ ‏کاربرد‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏91‏2.4.1.1.3 ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏پرسنل‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏91‏2.4.1.1.4 ‏م‏ی‏زان‏ ‏ماش‏ی‏ن‏ی‏ ‏کردن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏سازمان ‏92‏2.4.1.1.5 ‏م‏ی‏زان‏ ‏ی‏کپارچگ‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏سازمان ‏93‏2.4.1.1.6 ‏انعطاف‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏الکترون‏ی‏ک‏ ‏سازمان ‏94‏2.4.1.1.7 ‏دسترس‏ی‏ ‏پرسنل‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏به‏ ‏سخت‏ ‏افزار‏ ‏و‏ ‏نرم‌افزار‏ ‏موجود ‏94‏2.4.1.1.8 ‏پذ‏ی‏رش‏ ‏و‏ ‏حما‏ی‏ت‏ ‏پرسنل‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی‏ ‏از‏ ‏کاربرد‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات ‏95‏2.4.1.2 ‏متغ‏ی‏رها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏منابع‏ ‏انسان‏ی ‏962.4.1.3 ‏متغ‏ی‏ر‌ها‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏سازمان‏ی ‏992.4.1.3.1 ‏رضا‏ی‏ت‏ ‏ذ‏ی‏نفعان ‏100‏2.4.1.3.2 ‏ارتباطات‏ ‏سازمان‏ی ‏101‏2.4.1.3.3 ‏همکار‏ی‏ ‏ت‏ی‏م‏ی ‏101‏2.4.1.3.4 ‏عملکرد‏ ‏استراتژ‏ی‏ک ‏102‏2.4.1.3.5 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دانش ‏103‏2.4.1.3.6 ‏رشد‏ ‏سازمان‏ی ‏103‏2.5 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏گرفته‏ ‏درا‏ی‏ن‏ ‏زم‏ی‏نه ‏1043‏2.6 ‏سازمان‏ ‏ثبت‏ ‏اسناد‏ ‏واملاک ‏106‏2.7 ‏خلاصه ‏108‏مدیریت منابع انسانی‏کارکردها و نقش‌های منابع انسانی در طول دو قرن گذشته به خاطر تغییر ماهیت محیط کسب و کار و تشدید رقابت تغییرات زیادی داشته است. مدیریت منابع انسانی معمولاً موقعی که نقش و مسئولیت مدیریت منابع انسانی در سازمان مورد بازبینی قرار گرفته است، باز تعریف شده است(استمبرگر Sternberger‏،2002). ‏تعاریف مدیریت منابع انسانی‏تفاوت‌های موجود بین تعاریف مدیریت منابع انسانی عموماً ناشی از دیدگاه افرادی است آنرا تعریف کرده‌اند. اما تعریف بنیادی و اساسی که تا کنون از مدیریت منابع انسانی شده و هنوز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت افرادی که در سازمان کار می‌کنند(گومز-مجیا و همکاران Gomez -Mejia, Balkin & Cardy‏،2001). تعریف دیگری که توسط رنکلی Renckly‏(1997) ارائه شد بر مبنای این تفکر است که مدیریت منابع انسانی در جهت تثبیت، توسعه، حفظ و نگهداری کارکنان و برقراری رابطه بین سیاست‌های

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فصل2)


مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی (فصل2)


دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مدیریت منابع انسانی و عملکر
مبانی


نظری


و


پیشینه


پژوهش


تعاریف


و


مفاهیم


مدیریت


منابع


انسانی


و


عملکرد


سازمانی


(فصل2)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بهداشت هوا

پروژه راه

پروژه مالی انبارداری 85 ص

پاورپوینت متابوليسم اسيدهای آمينه و پروتئين ها

تحقیق در مورد تحول مفهوم اوقات فراغت 20 ص

دانلود پاورپوینت زیست دوم تجربی محیط داخلی بدن و پدیده هومئوستازی

پاورپوینت طرح کسب وکار( کافی نت )

پاورپوینت اخلاق حرفه ای پرستاری

تحقیق در مورد معرفی شهرستان اردکان

پاورپوینت عوارض بعد از زایمان