دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری - ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏اهداف‏ ‏عمده‏ ‏حسابدار‏ی و‏ ‏گزارشها‏ی‏ ‏حسابدا...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 56 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏اهداف‏ ‏عمده‏ ‏حسابدار‏ی و‏ ‏گزارشها‏ی‏ ‏حسابدار‏ی‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏16‏2-2 ‏اهداف‏ ‏عمده‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏17‏3-2 ‏گزارشها‏ی‏ ‏حسابدار‏ی‏ ‏17‏1-3-2 ‏گزارشها‏ی‏ ‏درون‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏18‏2-3-2 ‏گزارشها‏ی‏ ‏برونسازمان‏ی‏ ‏18‏4-2 ‏استفادهکنندگان‏ ‏گزارشها‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏آنها‏ ‏18‏1-4-2 ‏سرما‏ی‏هگذاران‏ ‏19‏2-4-2 ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏سرما‏ی‏هگذاران‏ (‏بخش‏ ‏عموم‏ی‏ ‏و‏ ‏بخش‏ ‏خصوص‏ی‏)‏ ‏20‏3-‏4‏-2 ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏ ‏بالقوه‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏آنها‏ ‏20‏4-4-2 ‏اعطاءکنندگان‏ ‏وام،‏ ‏اعتبار‏ ‏و‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏تسه‏ی‏لات‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏آنها‏ ‏21‏5-4-2 ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏فروشندگان‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏22‏6-4-2 ‏مشتر‏ی‏ان‏ ‏22‏7-4-2 ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏22‏8-4-2 ‏کارکنان‏ ‏22‏9-4-2 ‏دولت ‏و‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ی‏ ‏آن‏ ‏23‏10-‏4‏-2 ‏جامعه‏ ‏23‏5-2 ‏اهداف‏ ‏گزا‏ر‏شگر‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏24‏1-5-2 ‏فراهم‏ ‏آوردن‏ ‏اطلاعات‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏بن‏ی‏ه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏24‏2-5-2 ‏فراهم‏ ‏آوردن‏ ‏اطلاعات‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏و‏ ‏توانا‏یی‏ ‏سودآور‏ی‏ ‏24‏3-5-2 ‏فراهم‏ ‏آوردن‏ ‏اطلاعات‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏چگونگ‏ی‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏و‏ ‏مصرف‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏25‏4-5-2 ‏فراهم‏ ‏آوردن‏ ‏اطلاعات‏ ‏لازم‏ ‏برا‏ی‏ ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏چگونگ‏ی‏ ‏ا‏ی‏فا‏ی‏ ‏مسئول‏ی‏ت‏ ‏مباشرت‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏انجام‏ ‏تکال‏ی‏ف‏ ‏قانون‏ی‏ ‏26‏5-5-2 ‏فراهم‏ ‏آوردن‏ ‏اطلاعات‏ ‏مکمل‏ ‏برا‏ی‏ ‏درک‏ ‏بهتر‏ ‏اطلاعات‏ ‏مال‏ی‏ ‏ارائه‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏پ‏ی‏شب‏ی‏ن‏ی‏ ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏آت‏ی‏ ‏27‏6-2 ‏مقا‏ی‏س‏ۀ‏ ‏سهامداران‏ (‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذاران‏) ‏با‏ ‏گروهها‏ی‏ ‏ذ‏ی‏نفع‏ ‏28‏9-2 ‏جر‏ی‏ان‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏آزاد‏ ‏و‏ ‏مشکلات‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏30‏1-9-2‏تعر‏ی‏ف‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏آزاد‏ ‏30‏2-9-2 ‏محاسبه‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏آزاد‏ ‏30‏3-9-2 ‏مشکلات‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏آزاد‏ ‏31‏10-2 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏33‏ ‏1-10-2‏ارتباط ‏ارزش‏ی ‏سود ‏و ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت ‏سود‏ ‏34‏2-10-2 ‏منتخب‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی ‏رق‏ی‏ب‏ ‏35‏3-10-2‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ی ‏شرکت‏ ‏37‏4-10-2 ‏رو‏ی‏کرد ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ی ‏قراردادها‏ ‏39‏5-10-2 ‏د‏ی‏دگاه ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏42‏6-10-2 ‏رو‏ی‏کرد ‏تصم‏ی‏م‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏43‏7-10-2 ‏د‏ی‏دگاه ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت ‏سود‏ ‏45‏8-10-2 ‏رو‏ی‏کرد ‏س‏ی‏اس‏ی - ‏قانون‏ی‏ ‏46‏9-10-2 ‏د‏ی‏دگاه ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت ‏سود‏ ‏49‏11-2‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏راه‏ ‏حل‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مشكلات‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏روابط‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏سود‏ ‏49‏1-‏11‏-2 ‏ط‏ی‏ف‏ ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏50‏2-11-2 ‏تعار‏ی‏ف‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏51‏3-‏11‏-2 ‏اهداف‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏52‏4-11-2 ‏طبقه‏ ‏بند‏ی‏ ‏س‏ی‏ستمها‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏52‏5-11-2 ‏مکان‏ی‏زم‏ ‏ها‏ی‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏53‏6-11-2 ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ ‏آئ‏ی‏ن‏ ‏نامه‏ ‏نظام‏ ‏حاکم‏ی‏ت‏ ‏شرکت‏ی‏ (‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی‏) ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏54‏7-11-2 ‏ارکان‏ ‏نظام‏ ‏راهبر‏ی‏ ‏شرکت‏ی‏ ‏55‏8-11-2 ‏مکان‏ی‏زمها‏ی‏ ‏حاكم‏ی‏ت‏ ‏شركت‏ی‏ ‏مؤثر‏ ‏بر‏ ‏مشکلات‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏آزاد‏ ‏56‏12-2 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏57‏1-12-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور‏ ‏57‏2-12-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏کشور‏ ‏60‏ ‏مقدمه ‏از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی‏باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.‏لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه‏ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه‏های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه‏های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می‏باشند.‏در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان‏های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می‏توانند از طریق شناسایی فرصت‏های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه‏های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه‏گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان‏های وجوه نقد آزاد را در پروژه‏های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‏گذاری تا در کوتاه‏مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.‏با اینکه گراس من و هارت‏ ‏این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده‏اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی‏ها و تعهدات چاره‏ای برای این نوع از هزینه‏های نمایندگی است، زیرا که پرداخت‏های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می‏دهد‏ (‏گراس من و هارت- Grossman, Hart‏ ، 1982، 17)‏.‏جنسن هزینه‏های ناشی از جریان‏ها وجوه نقد آزاد را هزینه‏هایی دانست که در پروژه‏ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‏گذاری شده‏اند. ‏از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان‏های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می‏نمایند تا سودهای کم و زیان‏های ناشی از سرمایه‏گذاری در چنین پروژه‏هایی را از بین برده و در کوتاه‏مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن- Jensen‏،1986، ص330).‏ ‏ابتدا‏ اين‏ فصل ب‏ا‏ اهداف عمده حسابداری‏ سپس‏ گزارش‏های حسابداری، استفاده‏کنندگان گزارش‏های مالی و نیازهای

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری


مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری


دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری


مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


اهداف


عمده


حسابداری

مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


اهداف


عمده


حسابداری


و


گزارشهای


حسابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی

پاورپوینت مایکوباکتریوم

پاورپوینت چند ضلعی ها

پاورپوینت مایکوباکتریوم

تحقیق در مورد تخريب و ساخت توسط شرکت عمرانی معین پویندگان برای يك ساختمان چهار طبقه 40 ص

پاورپوینت اندامهای تناسلی حیوان نر

پاورپوینت پرورش ویژن

تحقیق در مورد تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران 138 ص

تحقیق در مورد تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران 138 ص