دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه ونقد شوندگی سهام - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه ونقد شوندگی سهام - ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه ونقد شوندگی سهام ‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏ب...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 49 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه ونقد شوندگی سهام‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏11‏2-2-‏تعر‏ی‏ف‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏12‏3-2-‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏13‏1-3-2 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏درآمد‏ ‏خالص‏ ‏13‏2-3-2 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏درآمد‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏خالص‏ ‏14‏3-3-2 ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏سنت‏ی‏ ‏14‏4-2- ‏تئور‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏پ‏ی‏رامون‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏شرکت‏ ‏ها‏ ‏14‏1-4-2 -‏تئور‏ی‏ ‏مود‏ی‏ل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏ ‏ ‏14‏1-1-4-2 – ‏مال‏ی‏ات‏ ‏و‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏مود‏ ‏ی‏ل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏ ‏15‏2-1-4-2 - ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏ورشکستگ‏ی‏ ‏و‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏مود‏ی‏ل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏ ‏15‏3-1-4-2 - ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏مود‏ی‏ل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏ ‏16‏2-4-2‏تئور‏ی‏ ‏تبادل‏ ‏ا‏ی‏ستا‏ ‏16‏3-4-2-‏تئور‏ی‏ ‏سلسله‏ ‏مراتب‏ ‏گز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏17‏4-4-2-‏تئور‏ی‏ ‏ساختار‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏17‏5-2- ‏هز‏ی‏نه‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏18‏6-2- ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏19‏1-1-6-2 – ‏ملاحظات‏ ‏مال‏ی‏ات‏ی‏ ‏19‏2-1-6-2 – ‏نوع‏ ‏دارا‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏19‏3-1-6-2- ‏نوسان‏ ‏سود‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏20‏2-6-2-‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏داخل‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ‏خارج‏ی‏ ‏هر‏ ‏شرکت‏ ‏20‏1-2-6-2-‏عوامل‏ ‏خارج‏ی‏ ‏20‏1-1-2-6-2- ‏بده‏ی‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ‏20‏2-1-2-6-2- ‏منبع‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏21‏2-2-6-2-‏عوامل‏ ‏داخل‏ی‏ ‏21‏ ‏1-2-2-6-2- ‏اندازه‏ ‏شرکت‏ ‏21‏2-2-2-6-2-‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏22‏3-2-2-6-2- ‏نسبت‏ MV/BV‏ (‏ارزش‏ ‏بازار‏ ‏دارا‏یی‏ / ‏ارزش‏ ‏دفتر‏ی‏ ‏دارا‏یی‏ )‏ ‏22‏4-2-2-6-2- ‏سودآور‏ی‏ ‏22‏5-2-2-6-2-‏سطح‏ ‏اطم‏ی‏نان‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏23‏6-2-2-6-2- ‏فرصت‏ ‏ها‏ی‏ ‏رشد‏ ‏23‏7-2-2-6-2- ‏حجم‏ ‏فروش‏ ‏24‏8-2-2-6-2- ‏کسر‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏24‏9-2-2-6-2- ‏بازده‏ ‏سهام‏ ‏24‏10-2-2-6-2-‏نسبت‏ ‏ارزش‏ ‏بازار‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏دفتر‏ی‏ ‏حقوق‏ ‏صاحبان‏ ‏سهام‏ ‏25‏11-2-2-6-2-‏نقدشوندگ‏ی‏ ‏25‏7-2- ‏عوامل‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏28‏1-7-2‏رابطه‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏بازده‏ ‏سهام‏ ‏شرکت‌ها‏ ‏28‏2-7-2‏رابطه‏ ‏س‏ی‏است‏ ‏تقس‏ی‏م‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏29‏3-7-2‏رابطه‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏29‏4-7-2‏رابطه‏ ‏بين‏ ‏حاكميت‏ ‏شركت‏ی‏ ‏و‏ ‏اختلاف‏ ‏قيمت‏ ‏پيشنهادي‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏30‏5-7-2‏رابطه‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏34‏6-7-2 ‏رابطه‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏دوره‏ ‏نگهدار‏ی‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏34‏7-7-2 ‏تاث‏ی‏رناشناخته‏ ‏ماندن‏ ‏هو‏ی‏ت‏ ‏معامله‌گران‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏سفارشات‏ ‏بر‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏35‏8-7-2 ‏رابطه‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏قبل‏ی‏ ‏سهام‏ ‏36‏9-7-2 ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏و‏ ‏نقدشوندگ‏ی‏ ‏دارا‏یی‌‏ها‏ ‏37‏10-7-2 ‏اثر‏ ‏قوان‏ی‏ن‏ ‏حقوق‏ی‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏بر‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏38‏11-7-2 ‏تأث‏ی‏ر‏ ‏دستمزد‏ ‏حسابرس‏ی‏ ‏براختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏39‏12-7-2 ‏اثر‏ ‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏بر‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏سهام‏ ‏39‏ ‏8-2 – ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏متداول‏ ‏سنجش‏ ‏نقدشوندگ‏ی‏ ‏41‏9-2- ‏اجزا‏ی‏ ‏اختلاف‏ ‏ق‏ی‏مت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ی‏ ‏خر‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏46‏1-9-2 ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏سفارش‏ :‏ ‏47‏2-9-2- ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏نگهدار‏ی‏ ‏موجود‏ی‏ :‏ ‏47‏3-9-2- ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏انتخاب‏ ‏نادرست‏ ‏ ‏48‏10-2- ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏49‏11-2-‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏49‏1-11-2- ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی‏ ‏49‏2-11-2- ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی‏ ‏52‏مقدمه ‏مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است‏(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387،‏ ‏102) ‏و ابزری (1386)‏از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام1- Bid-Ask Spread‏ اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده‏(‏ فانگ و همکاران‏ -Fang et al‏،‏2009‏،‏ 5) چن و همکاران-Chean et al‏(‏2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گر‏ -Dealer‏برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود ‏درباره نقدشوندگی و تاثیر آن بر ساختار سرمایه مطالعات فراوانی صورت گرفته است محققین نشان دادند که نقدشوندگی موجب کاهش هزینه معاملات می شود و اکثر سرمایه گذاران (با افق سرمایه گذاری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه ونقد شوندگی سهام


مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه ونقد شوندگی سهام


دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه ونقد شوندگی سهام


مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


ساختار


سرمایه


ونقد


شوندگی


سهام


مبانی


نظری


وپ
مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


ساختار


سرمایهونقد


شوندگی


سهام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم ارزش ها

پاورپوینت فصل 14 نور، بازتاب و شکست نور

پاورپوینت کشاورزی ارگانیک

تحقیق در مورد تفسير آيات اخلاقي جزء 17 (سوره‌هاي انبيا و حج)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضرورتهای پوشش وحجاب اسلامی

پاورپوینت در مورد واحد مشاوره و هدايت آموزشي شغلي

پیشینه تحقیق ومبانی نظری رضایت شغلی

تحقیق در مورد نظام مدیریت مشارکی

پاورپوینت پرورش ویژن

پاورپوینت شناخت و مقابله با جنگ نرم درس 9 آمادگی دفاعی پایه دهم