دانلود رایگان


پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی - ‏2 -1. ‏س‏ی‏ل ‏10 ‏2-2. ‏جر‏ی‏ان‏ ‏رودخانه‏ ‏ا‏ی ‏10 ‏2-3. ‏رابطه‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏جر‏ی‏ان...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏2 -1. ‏س‏ی‏ل ‏10‏2-2. ‏جر‏ی‏ان‏ ‏رودخانه‏ ‏ا‏ی ‏10‏2-3. ‏رابطه‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏رودخانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏و‏ ‏متغ‏ی‏ر‏ ‏ها‏ی‏ ‏بستر‏ ‏رودخانه ‏10‏2-4. ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏بروز‏ ‏س‏ی‏ل ‏11‏2-5. ‏علل‏ ‏وقوع‏ ‏و‏ ‏تشد‏ی‏د‏ ‏س‏ی‏لاب ‏11‏2-5-1. ‏عوامل‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی ‏11‏2-5-1-1‏عوامل‏ ‏اقل‏ی‏م‏ی ‏11‏2-5-1-2 ‏شرا‏ی‏ط‏ ‏توپوگراف‏ی ‏12‏2-5-1-3 ‏عوامل‏ ‏حوضه‎‏ا‏ی ‏12‏2-5-1-4 ‏زم‏ی‏ن‏ ‏شناس‏ی‏ ‏و‏ ‏خاک‏ ‏شناس‏ی‏ ‏حوضه ‏13‏2-5-1-5 ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏پوشش‏ ‏گ‏ی‏اه‏ی‏ ‏حوضه ‏14‏2-6. ‏عوامل‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏بهره‏ ‏بردار‏ی‏ ‏و‏ ‏دخالت‏ ‏انسان ‏14‏2-6-1. ‏بهره‏ ‏بردار‏ی‏ ‏نادرست‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏طب‏ی‏ع‏ی ‏14‏2-6-2. ‏تجاوز‏ ‏به‏ ‏حر‏ی‏م‏ ‏رودخانه ‏15‏2-6-3. ‏برداشت‏ ‏ب‏ی‏ ‏رو‏ی‏ه‏ ‏شن‏ ‏و‏ ‏ماسه ‏15‏2-6-4. ‏تخل‏ی‏ه‏ ‏آشغال،‏ ‏زباله‏ ‏و‏ ‏فاضلاب‏ ‏به‏ ‏رودخانه‏ ‏ها ‏15‏2-6- 5. ‏نامناسب‏ ‏بودن‏ ‏سازه‏ ‏ها ‏15‏2-7.‏ ‏انواع‏ ‏س‏ی‏ل ‏16‏2-‏7-1. ‏س‏ی‏ل‏ ‏ناگهان‏ی ‏16‏2-7‏-2. ‏س‏ی‏ل‏ ‏رودخانه‏ ‏ا‏ی ‏16‏2-7‏-3. ‏س‏ی‏ل‏ ‏ساحل‏ی ‏17‏2-7‏-4. ‏دل‏ی‏ل‏ ‏انسان‏ی ‏17‏2-7‏-5. ‏س‏ی‏ل‏ ‏ناگهان‏ی‏ ‏شهر ‏18‏2-7‏-6. ‏مشخصات‏ ‏س‏ی‏ل ‏18‏2-7-7. ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏س‏ی‏ل‏ ‏ها‏ی‏ ‏رودخانه‏ ‏ا‏ی‏2 -1. سیل‏پدیده سیل یکی از رویدادهای جدی هیدرواقلیمی و از جدی ترین بلایایی طبیعی است که جوامع بشری مورد تهدید قرار می دهد. فراوانی وقوع سیل در چند دهه اخیر باعث شده که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سیلابهای ادواری و مخرب قرار گیرد و تلفات جانی و مالی سیل به نحو چشمگیری افزایش یابد. در ‏بحثهای کارشناسی یکی از علل افزایش سیل کاهش نزولات جوی جامع و یا تغییر نزولات جامد به مایع در اثر تغییرات اقلیمی عنوان می شود اما افزایش جمعیت همراه با ضعف برنامه ریزی برای بهره برداری از زمین، تخریب جنگلها و مراتع، توسعه سطوح غیر قابل نفوذ سبب شده تا در حوضه های آبخیز، آب کمتری به زمین نفوذ کرده و سریعتری به طرف پایین دست جریان پیدا کند. در نتیجه سیلها فراوانتر، شدیتر، و ناگهانی تر شده و مردم بیشتری از سیلهای شدید تری آسیب می بینند. گرچه وقوع سیلابها رابطه تنگاتنگی با بارندگی دارند اما از آنجا که در حال حاضر برای جلوگیری و یا کاهش بروز سیل نمی توان در عوامل و عناصر جوی تغییری ایجاد نمود لذا باید در جستجوی روشهایی بود که با مدیریت آنها بتوان تا حدی شدت و فراوانی سیل را کاهش داد. ‏2-2. جریان رودخانه ای‏برخی از جریانهای رودخانه ای به آب باران حاصل از ذوب برف که به صورت هرز آب در سطح زمین یا نفوذ به رودخانه و همچنین به جریان ثقلی زیر زمینی مرتبط هستند. ‏2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه‏با افزایش طغیان رودخانه، عرض، عمق و نیز سرعت جریان رودخانه افزایش می یابد. و این متغیر ها به طور منظم با هم ارتباط دارند. ‏طغیان رودخانه= عرض رودخانه * عمق رودخانه* سرعت جریان‏افزایش در هر کدام از این عوامل مانند عرض، عمق یا سرعت طغیان را افزایش و در مقابل کاهش در هرکدام طغیان را کاهش می دهد. در چنین نظام رودخانه ای اگر تغییری در قسمتی از آن صورت گیرد به طور فعال موازنه ای در تغییر دو قسمت به وجود می آید که موازنه دینامیک نامیده می شود (خالدی، 1380، ص196). ‏‏2-4. ‏عوامل موثر در بروز سیل‏اندازه و تکرار سیل در هر نقطه ای بستگی به عوامل متعددی دارد که حجم و زمان رواناب سطحی حوزه بالادست و شرایط رودخانه یا مسیل از اعم آنها است. ویيگیهای فیزیکی خوضه نظیر سطح، ناهمواری وریخت شناسی زمین توام با اختصاصات هیدرولوژیکی مانند بارش، ذخیره و تلفات برگابی، تبخیر و تعرق و نفوذپذیری و اقدامات ناشی از فعالیت های بشری در بروز و تشدید و کاهش و افزایش میزان خسارت وارده دخالت دارند. شناخت این عوامل و دسته بندی آنها در هر منطقه ای از اصول اولیه مهار سیلاب و کاهش خطرات آن می باشد. این شناخت می بایستی با درک جمعی از اصول حاکم بر تولید رواناب در رودخانه و دشت سیلابی استوار باشد (وهابی، 1376) ‏2-5. علل وقوع و تشدید سیلاب‏به طور کلی علل وقوع سیل یا تشدید آن را می توان به دو دسته تقسیم نمود: عوامل طبیعی و عوامل انسانی. ‏2-5-1. عوامل ناشی از شرایط طبیعی‏از جمله عوامل طبیعی می توان به موارد زیر اشاره کرد: ‏2-5-1-1عوامل اقلیمی‏ در بین عناصر اقلیمی باران، تگرگ، برف، دما، باد می تواند از عناصر و عوامل موثر در ظهور فرسایش آبی خاک باشند. مهمترین خصوصیات باران که در فرسایش خاک اهمیت دارد و عبارت است از مقدار باران، شدت بارندگی، اندازه قطرات باران، توزیع اندازه قطرات باران، سرعت نهایی باران و توزیع بارندگی. ‏2-5-1-1-1 میزان و شدت بارندگی‏میزان زیاد بارندگی به مفهوم رخداد سیل نیست. بلکه شدت بارندگی است که می تواند منجر به تولید سیلاب گردد. تحقیقات نشان می دهد که بارانهای شدید و کوتاه مدت، بویژه بارندگیهای بیش از میلیمتر در یک شبانه روز منجر به تولید سیلاب خواهد شد (شرکت جهاد تحقیقات و آب و آبخیزداری، 1379، ص3). ‏

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی


پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی


دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی


پیشینه


و


مبانی


نظری


تحقیق


نقش


شیب


و


پوشش


گیاهی


در


سیل


خیزی


پیشی
پیشینه


و


مبانی


نظری


تحقیق


نقش


شیب


و


پوشش


گیاهی


در


سیل


خیزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت روش های گردآوری داده ها

پاورپوینت آسیب های حین زایمان

پروژه تجزيه و تحليل

پروژه سد دز

پاورپوینت تشریح جهان اجتماعی درس 4 جامعه شناسی 1 پایه دهم

پاورپوینت مراقبت از بيماران ترمينال

پاورپوینت روش تحقيق

پاورپوینت در مورد روشهای دفع و پردازش لجن فاضلاب

تحقیق در مورد ژنراتور 11 ص

پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟