دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان - ‏مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ وپ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ تحق‏ی‏ق‏ جرم و جرم شناس‏ی‏ و بررس‏ی‏ و‏ی‏...

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 77 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ وپ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ تحق‏ی‏ق‏ جرم و جرم شناس‏ی‏ و بررس‏ی‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ شخص‏ی‏ت‏ی‏ مجرمان‏فهرست مطالب:‏تار‏ی‏خچه‏ ‏تعر‏ی‏ف‏ جرم ‏اصول‏ جرم شناس‏ی‏ ‏مبحث‏ اول : علت ‏مبحث‏ دوم : انگ‏ی‏زه‏مبحث‏ سوم : شرط‏مبحث‏ چهارم : عامل‏طبقه‏ بند‏ی‏ بر حسب خصا‏ی‏ل‏ و سجا‏ی‏ا‏ی‏ اصل‏ی‏ ‏تئور‏ی‏ ها‏ی‏ مربوط به جرم ‏نهاد‏ (ضم‏ی‏ر‏ ناخودآگاه)، من، من برتر.‏1- جرائم بدو‏ی‏2- جرائم سود جو‏یی‏3- جرائم شبه قضا‏یی‏4- جرائم سازمان ‏ی‏افته‏ و تشک‏ی‏لات‏ی‏عوامل‏ مستعد کننده روان‏ی‏ و انگ‏ی‏زه‏ ارتکاب جرم ‏مبحث اول ‏–‏ عوامل مستعد کننده روانی ‏مبحث‏ دوم : انگ‏ی‏زه‏ ارتکاب انواع جرائم‏انگ‏ی‏زه‏ ارتکاب جرم در سرقت به شرح ز‏ی‏ر‏ است : ‏انواع‏ اختلالات روان‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏ ‏جنون‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ اسک‏ی‏زوفرن‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ مان‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏جنون‏ ها‏ی‏ ادوار‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏پس‏ی‏کوپاتها‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ عصب‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏انحرافات‏ جنس‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏ ‏ب‏ی‏مار‏ی‏ صرع از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏ ‏عقب‏ ماندگ‏ی‏ ذهن‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ جرم شناس‏ی‏تأث‏ی‏ر‏ عوامل مادرزاد‏ی‏ در شخص‏ی‏ت‏ افراد ‏تأث‏ی‏ر‏ عوامل اکتساب‏ی‏ فرد‏ی‏ در شخص‏ی‏ت‏ افراد ‏نقش‏ هوش در شخص‏ی‏ت‏ افراد ‏نقش‏ عوامل عموم‏ی‏ در شخص‏ی‏ت‏ افراد‏نت‏ی‏جه‏ ‏ی‏ نها‏یی‏ : نقش عوامل فوق در بزهکار‏ی‏ افراد ‏سن‏ و بزهکار‏ی‏زنان‏ و بزهکار‏ی‏ ‏انواع‏ جرائم خاص زنان ‏پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ از رفتارها‏ی‏ جنا‏یی‏ ‏انواع‏ روشها‏ی‏ اصلاح‏ی‏،‏ ترب‏ی‏ت‏ی‏،‏ درمان‏ی‏ و طرز اجرا‏ی‏ آن ها ‏منابع‏تاریخچه ‏بر مبنای بررسی های تجربی و تحلیل های آماری، آیسنک شخصیت را دارای چهار عامل اصلی می داند. یکی از عوامل اصلی که با توانش مرتبط است، عامل هوش عمومی (G)‏ می باشد و سه عامل مزاجی دیگر، برونگردی، نورزگرایی و پیسکوزگرایی نام دارد. آیسنک، بر این باور است که اگر چه عامل توانش، یکی از عواملی است که نقش مهمی را در ارتکاب جرم ایفاء می کند، اما در مقایسه با عوامل مزاجی اهمیت کمتری دارد.‏آیسنک فرد برونگرد را با مشخصه های جامعه طلبی، برانگیختگی، خوش بینی و نیاز به محرک و تغییر محیط تعریف می کند. برونگردها به سرعت دچار تغییرات خلقی و پرخاشگری می شوند و معمولاً قابل اعتماد نیستند. از آنجا که افراد برونگرد (E)‏ به محرک ها و تحریک هایی برای درهم شکستن احساس ملال ناشی از روزمرگی نیازمندند، با احتمال بیشتری از قانون سرپیچی می کنند و فرصت هایی را که برای انجام اعمال نامتفاوت یا حتی ضد اجتماعی پیش می آیند از دست نمی دهند، افزون بر این، برخی از ویژگی های نظام عصبی فرد برونگرد (E)‏ نه تنها وی را به جستجوی محرک ها وا می دارد، بلکه مانع اکتساب و درونی سازی قوانین اجتماعی نیز می شود. نورزگرایی نیز مانند برونگردی، در رابطه ی بین شخصیت و جرم به عنوان یک متغیر معنادار عمل می کند. ‏این متغیرها که آن را گاهی هیجان پذیری نیز نامیده اند، منعکس کننده گونه ای آمادگی زیست شناختی برای واکنش جسمانی نسبت به رویدادهای تنیدگی زاست. ‏آیسنک، عقیده دارد که احتمال بروز رفتارهای مجرمانه در فرد هیجان پذیر، بیش از شخصی است که نمرات پایینی در این بعد بدست می آورد.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان


دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان


مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق
مبانی


نظری


وپیشینه


تحقیق


جرم


و


جرم


شناسی


و


بررسی


ویژگیهای


شخصیتی


مجرمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری

کارآفرینی شركت تعاوني كاركنان نداجا 47 ص

پاورپوینت اکولوژی عمومی

پاورپوینت حاملگی نابجا

تحقیق در مورد پلهای پیش ساخته

پاورپوینت در مورد نارسایی احتقانی قلب

تحقیق در مورد رسانه های دیداری و شنیداری ساکن

پاورپوینت روش تحقیق

تحقیق در مورد تاریخچه ارگ بم

تحقیق در مورد تاریخچه ارگ بم